Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Ruotsi
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko kansallisen lain nojalla järjestettävä ennakkokuuleminen ja saatava hyväksyntä ennen kuin lapsi voidaan sijoittaa toiseen maahan? Onko tästä poikkeuksia?

Aina, kun lapsi sijoitetaan muuhun kuin omaan kotiinsa, on järjestettävä ennakkokuuleminen ja saatava hyväksyntä. Hyväksyntää tai ennakkokuulemista ei vaadita, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa vanhempiensa tai huoltajansa luokse.

2 Jos ennakkokuuleminen ja suostumus vaaditaan, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Sen kunnan sosiaaliviranomainen, johon lapsi sijoitetaan.

3 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot).

Hyväksynnän olennainen edellytys on, että Ruotsin sosiaalilautakunta (Socialnämnd) katsoo sijoittamisen olevan lapsen parhaaksi. Arvioitaessa, onko lapsen sijoittaminen Ruotsiin lapsen kannalta paras ratkaisu, lähtökohtana tulee pitää lapsen siteitä Ruotsiin. Onko lapsella esimerkiksi sosiaalisia yhteyksiä vanhempiinsa tai sukulaisiinsa Ruotsissa tai onko hänen kansallinen tai kulttuurinen taustansa Ruotsissa? Samat kriteerit pätevät harkittaessa sijoittamista ulkomaille. Toisena edellytyksenä sille, että sijoittaminen Ruotsiin hyväksytään tai että tehdään päätös sijoittamisesta ulkomaille, on se, että lapsen suhtautumista sijoittamiseen on selvitetty mahdollisimman hyvin. Sosiaalilautakunnan hyväksynnän edellytyksenä on lisäksi lapsen huoltajan ja, jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta, lapsen itsensä suostumus. Ennen hyväksynnän antamista on selvitettävä olosuhteet ja hoidon edellytykset kyseisessä kodissa. Lisäksi lapsella on oltava oleskelulupa, jos sellaista tarvitaan.

Sosiaalilautakunnan on tehtävä mahdolliseen hyväksyntään liittyvä selvitys viipymättä ja saatava se valmiiksi neljän kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan jatkaa erityisistä syistä. Jotta selvitys voidaan tehdä, on ulkomaisen viranomaisen ilmoitettava aineistossaan, mitä yksittäistä kotia sijoittamispyyntö koskee.

Sosiaalilautakunta, joka on hyväksynyt sijoittamisen Ruotsiin, ei vastaa sijoittamisesta aiheutuvista kustannuksista, kuten lapsen elinkustannuksista tai sijaisperheelle (perhekodille) maksettavista korvauksista.

4 Mitä kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetaan ”sijaisperheellä”?

Ruotsin lainsäädännössä ei ole käsitettä ”sijaisperhe”. Sen sijaan lapsi voidaan sijoittaa perhekotiin. Sosiaalipalveluasetuksen (2001:937) 3 luvun 2 §:n mukaan perhekodilla tarkoitetaan yksittäistä kotia, joka tarjoaa sosiaalilautakunnan toimeksiannosta lapsille pysyvää hoitoa ja kasvatusta tai aikuisille hoitoa ja hoivaa ja jonka toiminta ei ole ammattimaista.

5 Kattaako ”sijaisperheen” määritelmä myös sukulaiset? Jos kattaa, ketkä sukulaiset?

Ruotsin käsite ”perhekoti” kattaa kaikki lapsen sukulaiset. Lapsen sijoittamisen kotiin, joka kuuluu lapsen vanhemmalle tai muulle huoltajalle, ei kuitenkaan edellytä sosiaalilautakunnan hyväksyntää tai päätöstä.
Päivitetty viimeksi: 27/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.