Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Austrija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li vašim nacionalnim zakonodavstvom propisana obveza prethodnog savjetovanja i dobivanja suglasnosti prije prekograničnog smještaja djeteta? Navedite moguće iznimke

1. Preseljenje u inozemstvo

Ako se skrbništvo povjeri dvjema osobama, u načelu mjesto boravka moraju odrediti sporazumom. Načelo sporazuma primjenjuje se bez ograničenja, čak i u slučaju preseljenja djeteta unutar Austrije, posebno ako preseljenje uključuje veliku promjenu u djetetovu životu. Roditelj koji se želi preseliti u inozemstvo treba pristanak drugog roditelja ili odobrenje suda, posebno ako se radi o prijenosu mjesta boravka u inozemstvo. Sud mora uzeti u obzir i dobrobit djeteta i interese roditelja.

Ako je jednom roditelju sudskom presudom ili sporazumom dodijeljeno primarno skrbništvo, on ima isključivo pravo odrediti mjesto boravka u skladu s člankom 162. stavkom 2. austrijskog Građanskog zakonika (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Stoga za preseljenje unutar Austrije nije potrebno odobrenje.

Međutim, prema dosadašnjoj sudskoj praksi u takvim okolnostima, osobito kad je promjena mjesta boravka djeteta važno pitanje, roditelj s primarnim skrbništvom dužan je obavijestiti drugog roditelja i uzeti u obzir dobrobit djeteta. Osim toga, promjena mjesta boravka ne bi smjela znatno utjecati na ostvarivanje prava skrbništva drugog roditelja. To se ograničenje posebno odnosi na preseljenje u inozemstvo.

Isto vrijedi i za udomitelje koji su skrbnici, no to se u praksi rijetko događa jer skrbništvo obično ostaje u nadležnosti Centra za skrb o djeci i mladima (Kinder- und Jugendhilfeträger).

2. Smještaj u ustanovu za skrb ili kod udomiteljâ

Smještaj uz pristanak skrbnika (najčešće roditelja) ne zahtijeva nikakve daljnje radnje. Smještaj bez pristanka skrbnika ipak podliježe sudskom preispitivanju jer se smatra hitnom mjerom u smislu zakona.

2 Ako su potrebni prethodno savjetovanje i dobivanje suglasnosti, koje je tijelo nadležno?

Vidjeti 1. pitanje.

3 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja suglasnosti (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti)

Postupak savjetovanja mora se uputiti nadležnom sudu ili Centru za skrb o djeci i mladima preko središnjeg tijela. Ako je za postupak savjetovanja nadležan Centar za skrb o djeci i mladima, primjenjuju se sljedeći uvjeti:


Uvjeti

Potrebni dokumenti

Magistrat der Stadt Wien (Poglavarstvo grada Beča)

Amt für Jugend und Familie (Ured za mlade i obitelj)

Gruppe Recht (Pravna služba)

Rüdengasse 11

1030 Beč, Austrija

 • neophodno za dobrobit djeteta
 • tijelo koje podnosi zahtjev pristaje snositi troškove

Vidjeti članak 46. Zakona o međunarodnom obiteljskopravnom postupku (Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz, IntFamRVG)

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Gornje Austrije)

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit

(Uprava za društvo, socijalna pitanja i zdravlje)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Odjel za skrb o djeci i mladima)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Austrija

kjh.post@ooe.gv.at

https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/

 • neophodno za dobrobit djeteta
 • sporazum o snošenju troškova
 • dostupnost smještaja za skrb
 • pristanak odgovarajuće ustanove za skrb
 • unaprijed utvrđeni boravišni status
 • jasna podjela odgovornosti između države članice moliteljice (vrsta, opseg i plaćanje) i zamoljene države članice (nadzor ustanove)
 • priznavanje stručnih standarda Gornje Austrije od strane tijela koje podnosi zahtjev
 • pojedinosti o nadležnom tijelu države članice moliteljice i podaci za kontakt
 • ustanova u koju se smješta maloljetnik (adresa)
 • podaci o maloljetniku, roditeljima, braći i sestrama, skrbnicima
 • pregled dosad pružene pomoći u odgoju
 • vrsta i razlozi predloženog smještaja
 • nalazi, dijagnoze, izvješća, procjene
 • zapisnik o saslušanju maloljetnika
 • opis prava bioloških roditelja na kontakt
 • formalni pristanak skrbnika
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju ili postojećem socijalnom osiguranju

Amt der Salzburger Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Salzburga)

Referat Kinder- und Jugendhilfe (Odjel za skrb o djeci i mladima)

Fanny-von-Lehnert-Strasse 1

Postfach 527

5010 Salzburg, Austrija

soziales@salzburg.gv.at

 • pristanak ustanove za smještaj
 • pisani pristanak na snošenje troškova tijela koje podnosi zahtjev
 • ako se radi o smještaju, pristanak skrbnika i lokalno nadležnog centra za skrb o djeci i mladima
 • pojedinosti o nadležnom tijelu države članice moliteljice i podaci za kontakt
 • ustanova u koju se smješta maloljetno dijete (adresa, podaci za kontakt)
 • podaci o maloljetniku, roditeljima, braći i sestrama, skrbnicima
 • pregled dosad pružene pomoći u odgoju
 • informacije o razlozima predloženog smještaja, uključujući povijest predmeta i opis problema
 • medicinski/psihijatrijski nalazi, dijagnoze, procjene
 • zapisnik o saslušanju maloljetnika
 • opis prava bioloških roditelja na kontakt
 • formalni pristanak skrbnika
 • sudske odluke
 • obrazac E109 (dokaz o zdravstvenom osiguranju) ili dokaz o postojećem socijalnom osiguranju
 • preslika e-kartice maloljetnika
 • datum smještaja i planirano trajanje

Amt der Steiermärkischen (Ured vlade savezne pokrajine Štajerske)

A11 Fachabteilung (A11 resorni odjel) – Soziales und Arbeit, Referat Kinder- und Jugendhilfe (Odjel za socijalna pitanja i rad, skrb o djeci i mladima), Bereich Recht und Gewaltschutz (Tim za pravna pitanja i zaštitu od nasilja)

Hofgasse 12/1/115

8010 Graz, Austrija

abteilung11@stmk.gv.at

 • neophodno za dobrobit djeteta
 • država članica moliteljica snosi troškove
 • pristanak zakonskih skrbnika
 • sudske odluke
 • medicinski nalazi
 • izvješće o primopredaji nadležnog tijela koje podnosi zahtjev (povijest, trenutačna socijalna i obiteljska situacija, opis problema i izvora, zaključci i predviđanja socijalnog radnika, ispunjenje ciljeva, kratka procjena)

Amt der Tiroler Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Tirola)

Abteilung Kinder und Jugendhilfe (Odjel za skrb o djeci i mladima)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck, Austrija

 • država članica moliteljica snosi troškove
 • pristanak ustanove
 • plan potpore, povijest predmeta i opis problema apsolutno su neophodni:

– podaci o maloljetniku

– podaci o roditeljima

– podaci o braći i sestrama

– skrbnik

– potpora koja je dosad pružena

 • sva relevantna izvješća, psihološke procjene itd.
 • pisani pristanak skrbnika
 • dokazani pristanak maloljetnika kojem se pruža skrb, osim ako se saslušanje smatra neprikladnim zbog djetetove dobi ili (dokazanog) stupnja zrelosti
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju maloljetnika
 • preslika osobne iskaznice maloljetnika
 • pisani pristanak ustanove za smještaj
 • obrazloženje:

– razlog za odabir predmetne ustanove

– ako je primjenjivo, razlog hitne potrebe za pomoći

 • datum početka i predviđeno trajanje pomoći
 • buduća situacija maloljetnika nakon povratka

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Vorarlberga)
Landhaus
Römerstrasse 15
6901 Bregenz, Austrija

Abteilung Soziales und Integration (Odjel za socijalna pitanja i integraciju)

soziales-integration@vorarlberg.at

 • pristanak ustanove za smještaj / udomiteljske obitelji
 • sporazum o snošenju troškova
 • nadležno tijelo koje podnosi zahtjev i podaci za kontakt
 • željena ustanova / udomiteljska obitelj (adresa)
 • podaci o maloljetniku i roditeljima
 • odluka o skrbništvu s napomenom: Smještajem ... u ... odgovornost za skrb i odgoj prenosi se na ustanovu / udomiteljsku obitelj.
 • potpora koja je dosad pružena u odgoju
 • razlozi za smještaj sporazum o planu potpore izgledi za budućnost
 • nalazi/dijagnoze psihijatra/psihologa za djecu i mlade

opažanja

 • saslušanje maloljetnika
 • pristanak skrbnikâ
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Donje Austrije)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Zdravstvo i socijalna pitanja)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Odjel za skrb djece i mladih)

Landhausplatz 1,

3109 St. Poelten, Austrija

 • neophodno za dobrobit djeteta i/ili u Donjoj Austriji postoji referentna osoba za dobrobit djeteta
 • pisani sporazum o snošenju troškova
 • odgovarajući smještaj za skrb
 • pristanak predmetne ustanove
 • priznavanje stručnih standarda Donje Austrije
 • redovito preispitivanje plana potpore, uključujući ciljeve odgoja, preko tijela koje podnosi zahtjev
 • izjava osobe za kontakt ako se prestanak mjera pokaže potrebnim
 • postojeća izvješća o tjelesnom, emocionalnom, socijalnom, obrazovnom/profesionalnom razvoju
 • postojeći medicinski nalazi
 • preslika bitnih dokumenata za maloljetnika, e-iskaznica
 • informacije o farmaceutskim terapijama
 • plan potpore, uključujući dosad dodijeljenu potporu
 • opis problema, socijalna i psihološka dijagnoza, postavljanje ciljeva, trajanje i predviđanje mjere
 • zapisnik o saslušanju maloljetnika povezan s planiranom mjerom
 • pisani pristanak skrbnika
 • sporazum o načinu organiziranja eventualnih prava posjeta

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine

Gradišća)

Landesregierung

Abteilung 6 – Soziales, Gesundheit, Familie, Sport (Odjel 6. –

socijalna pitanja, zdravlje, obitelj, sport)

Europaplatz 1,

7000 Eisenstadt, Austrija

 • neophodno za dobrobit djeteta
 • sporazum o snošenju troškova
 • pristanak ustanove ili skrbnika
 • pojedinosti o nadležnom tijelu i izjava o nadležnosti
 • podaci o maloljetniku
 • informacije o postojećem problemu (razlog smještaja, ciljevi, nalazi, procjene, potvrde, sudske odluke)
 • izjava o pristanku skrbnikâ

4 Što je prema nacionalnom pravu vaše države članice „udomiteljska obitelj”?

Valja istaknuti dvije stvari u vezi s pojmom „udomitelja” u austrijskom pravu. Ako je uključena roditeljska odgovornost, udomitelji su osobe koje (djelomično ili u cijelosti) pružaju skrb i odgajaju dijete te s njima postoji ili se uspostavlja odnos sličan onom bioloških roditelja i djece (članak 184. ABGB-a). Uvjeti i mjere na temelju kojih centri za skrb o djeci i mladima provjeravaju kojim se osobama (ili parovima) mogu povjeriti (samo) skrb i odgoj utvrđeni su zakonima svake od devet austrijskih saveznih pokrajina.

5 Obuhvaća li pojam „udomiteljska obitelj” srodnike? Ako da, navedite koje

U austrijskom zakonodavstvu pojam „udomitelja” namjerno se može tumačiti vrlo široko. Osim baka i djedova, koji imaju poseban status prema članku 178. ABGB-a, svaki (drugi) srodnik može biti udomitelj ako pruža skrb i odgaja dijete (djelomično ili u cijelosti) i, u najmanju ruku, ima namjeru uspostavljanja roditeljskog odnosa bliskog odnosu biološkog roditelja. Zakonima svake od devet austrijskih saveznih pokrajina isto je tako utvrđeno provodi li centar za skrb o djeci i mladima provjere takvih osoba. Bliski srodnici kao što su bake i djedovi te braće i sestre roditelja općenito su izuzeti od takvih provjera.

Posljednji put ažurirano: 28/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.