Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Češka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li vašim nacionalnim zakonodavstvom propisana obveza prethodnog savjetovanja i dobivanja suglasnosti prije prekograničnog smještaja djeteta? Navedite moguće iznimke.

U praksi središnje tijelo u suradnji s nadležnom lokalnom službom za zaštitu djece mora utvrditi koje su mogućnosti dostupne za smještaj djeteta.

2 Ako su potrebni prethodno savjetovanje i dobivanje suglasnosti, koje je tijelo nadležno?

Središnje tijelo izdaje odobrenje nakon savjetovanja s nadležnom lokalnom službom za zaštitu djece. Odobrenje se izdaje u neformalnom obliku, odnosno u obliku pisanog mišljenja središnjeg tijela.

3 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja suglasnosti (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti).

Središnje tijelo kontaktira s nadležnom lokalnom službom za zaštitu djece (općinskim tijelom s proširenim ovlastima) koja zatim utvrđuje može li se dijete smjestiti i gdje (tako što utvrđuje ima li slobodnih mjesta kod udomitelja i u udomiteljskim ustanovama).

4 Što je prema nacionalnom pravu vaše države članice „udomiteljska obitelj”?

Ako nijedan roditelj nije sam u mogućnosti skrbiti za dijete, sud može djetetu dodijeliti zakonskog skrbnika (u slučajevima u kojima je roditeljima oduzeta ili ograničena roditeljska odgovornost ili u slučajevima u kojima nijedan roditelj nije živ) ili može smjestiti dijete kod udomitelja ili skrb o djetetu povjeriti „drugoj osobi”. Udomitelji i zakonski skrbnici imaju pravo na određene socijalne naknade, ali „druga osoba” nema to pravo.

Udomitelj ima obvezu i pravo osobno skrbiti o djetetu. Kad odgaja dijete, udomitelj na odgovarajući način ostvaruje prava i izvršava dužnosti roditelja. Obvezan je i ovlašten odlučivati samo o svakodnevnom životu djeteta, predstavljati dijete u svakodnevnim poslovima i upravljati njegovom imovinom. Udomitelj mora roditelje djeteta obavijestiti o važnim stvarima povezanima s djetetom. Ako okolnosti to zahtijevaju, sud će udomitelju odrediti dodatna prava i dužnosti.

Ako se pitanje skrbi o djetetu ne može riješiti nijednim od prethodno opisanih oblika skrbi, sud može naložiti smještanje djeteta u udomiteljsku ustanovu.

5 Obuhvaća li pojam „udomiteljska obitelj” srodnike? Ako da, navedite koje.

Da, velik broj udomitelja u Češkoj u krvnom je srodstvu s djetetom. Stupanj srodstva i druga ograničenja nisu ni na koji način utvrđeni u češkom zakonodavstvu u području udomiteljstva.

Posljednji put ažurirano: 28/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.