Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Engleska i Wales
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li vašim nacionalnim zakonodavstvom propisana obveza prethodnog savjetovanja i dobivanja suglasnosti prije prekograničnog smještaja djeteta? Navedite moguće iznimke.

Kako bi država djelovanjem lokalnog tijela smjestila dijete, trebala bi djelovati u skladu sa Zakonom o djeci iz 1989. Riječ je o djelovanju u skladu s člankom 20., kojim se od lokalnog tijela zahtijeva da smjesti dijete u određenoj situaciji, ili na temelju naloga o skrbi koji je izdao sud u skladu s člankom 31. Potrebe djeteta na prvom su mjestu kad lokalna tijela donose bilo kakve odluke o smještaju djeteta u skladu s engleskim pravom. U Propisima o planiranju skrbi, smještaju i preispitivanju predmeta (Engleska) iz 2010. („Propisi iz 2010.”) propisano je da bi za djecu, za čiji je smještaj ili skrb odgovorno lokalno tijelo, nadležno tijelo trebalo, u mjeri u kojoj je to razumno izvedivo, dogovoriti plan skrbi s jednim od roditelja djeteta i/ili s bilo kojom osobom koja nije roditelj djeteta ali ima roditeljsku odgovornost za to dijete, ili, ako takva osoba ne postoji, s osobom koja je skrbila o djetetu neposredno prije nego što je nadležno tijelo preuzelo odgovornost za smještaj tog djeteta. Kad je riječ o djeci starijoj od 16 godina koja su pristala na smještaj koji je organiziralo lokalno tijelo, Propisima iz 2010. propisano je da se plan skrbi dogovara sa samim djetetom.

Kad je riječ o smještaju koji odgovara definiciji privatnog udomiteljskog smještaja, lokalno tijelo mora utvrditi hoće li se dobrobit djeteta na odgovarajući način zaštititi i promicati te treba utvrditi prikladnost svih aspekata određenog privatnog udomiteljskog smještaja u skladu sa svojim dužnostima iz članka 67. Zakona o djeci iz 1989. Kako bi se to postiglo, Propisima o djeci (privatni udomiteljski smještaj) iz 2005. („Propisi iz 2005.”) propisano je da je privatni udomitelj obvezan obavijestiti lokalno tijelo o dogovorenom smještaju najmanje šest tjedana prije smještaja, ali ako smještaj treba započeti u roku od šest tjedana, udomitelj bi o tome trebao odmah obavijestiti lokalno tijelo. Svaka osoba uključena u privatni udomiteljski smještaj djeteta trebala bi obavijestiti lokalno tijelo što je prije moguće nakon postizanja dogovora o smještaju. Lokalno tijelo mora obići smještaj i razgovarati s predloženim privatnim udomiteljima, članovima kućanstva i djetetom te, ako je moguće, posjetiti roditelje djeteta i razgovarati s njima i svim ostalim osobama koje imaju roditeljsku odgovornost za to dijete. Lokalne vlasti moraju u najvećoj mogućoj mjeri utvrditi različite pojedinosti utvrđene u prilozima Propisima iz 2005.

2 Ako su potrebni prethodno savjetovanje i dobivanje suglasnosti, koje je tijelo nadležno?

U slučaju da lokalno tijelo preuzme odgovornost za smještaj djeteta, mora se provesti savjetovanje i pribaviti pristanak u skladu s člankom 20. Zakona o djeci iz 1989., tj. o elementima smještaja moraju se dogovoriti te na njega moraju pristati roditelji ili druge osobe koje imaju roditeljsku odgovornost za dijete i moraju biti ispunjeni kriteriji za smještaj djeteta. Druga je mogućnost da lokalno tijelo smjesti dijete u skladu s nalogom o skrbi koji je izdao sud. U oba slučaja lokalno tijelo mora poštovati Zakon o djeci iz 1989., a posebno Propise iz 2010. Lokalno tijelo mora, u mjeri u kojoj je to razumno izvedivo, nastojati postići dogovor o planu skrbi, u kojem se navodi kako će lokalno tijelo odgovoriti na djetetove potrebe, s roditeljima djeteta ili bilo kojom drugom osobom koja ima roditeljsku odgovornost za dijete i, prema potrebi, sa samim djetetom, ako je to primjereno s obzirom na njegovu dob.

U slučaju privatnog udomiteljskog smještaja, privatni udomitelj postaje odgovoran za svakodnevnu skrb o djetetu na način kojim će se promicati i štititi njegova dobrobit. Glavna odgovornost za zaštitu i promicanje dobrobiti djeteta u privatnom udomiteljskom smještaju i dalje je na roditelju ili drugoj osobi s roditeljskom odgovornošću. Lokalna tijela nisu zadužena za službeno odobravanje ili evidentiranje privatnih udomitelja. Međutim, dužnost je lokalnih tijela da se uvjere da se dobrobit djece koja su smještena, ili koja će biti smještena, kod privatnih udomitelja na njihovu području na odgovarajući način štiti i promiče odnosno da će se na odgovarajući način štititi i promicati. Lokalno tijelo koje ima pravne obveze u odnosu na dijete jest tijelo na čijem području dijete koje se nalazi u privatnom udomiteljskom smještaju ima boravište. Propisima iz 2005. utvrđuje se obveza roditelja ili osobe s roditeljskom odgovornošću te privatnih udomitelja i svih drugih osoba koje su (izravno ili neizravno) uključene u smještaj djeteta kod privatnih udomitelja da obavijeste lokalno tijelo o predloženom ili dogovorenom privatnom smještaju. Osim toga, stručnjaci u području obrazovanja i zdravstva i stručnjaci u drugim područjima isto bi tako trebali obavijestiti lokalno tijelo o privatnom udomiteljskom smještaju s kojim su upoznati, u slučaju da smatraju da lokalno tijelo nije obaviješteno ili da neće biti obaviješteno o tom smještaju.

3 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja suglasnosti (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti).

U slučaju da dijete smješta lokalno tijelo Propisima iz 2010. propisuje se vremenski raspored postupka planiranja skrbi, ali ne i rokovi za obavješćivanje o odluci o smještaju. Plan skrbi mora se pripremiti prije nego što nadležno tijelo prvi put smjesti dijete ili, ako to nije izvedivo, u roku od deset radnih dana od prvog smještaja. Izrada plana mora biti pod nadzorom neovisnog službenika za preispitivanje predmeta. Nadležno tijelo prvo mora preispitati predmet koji se odnosi na dijete u roku od 20 radnih dana od datuma na koji se počinje skrbiti o djetetu. Drugo preispitivanje mora se provesti najkasnije tri mjeseca nakon prvog, a naknadna preispitivanja moraju se provoditi u razmacima od najviše šest mjeseci. Preispitivanja provodi djetetov socijalni radnik (kojeg imenuje nadležno tijelo) i u okviru njih se dokazuje da je provedeno savjetovanje s djetetom i drugim stranama, uključujući udomitelje, školu ili vrtić koje dijete pohađa, liječnika ili bilo koju drugu relevantnu osobu, ovisno o slučaju.

Propisima iz 2005. propisuje se vremenski raspored za obavijest, procjenu i kontinuiranu obvezu lokalnog tijela da se uvjeri u zaštitu i promicanje dobrobiti djece koja se nalaze u privatnom udomiteljskom smještaju na njihovu području. Kad je riječ o obavješćivanju, privatni udomitelj koji želi da se dijete smjesti kod njega mora o svojem prijedlogu obavijestiti odgovarajuće lokalno tijelo najmanje šest tjedana prije datuma na koji privatni udomiteljski smještaj treba započeti ili odmah ako smještaj treba započeti u roku od šest tjedana. Osim toga, svaka osoba, uključujući roditelja ili drugu osobu s roditeljskom odgovornošću za dijete, koja je (izravno ili neizravno) uključena u smještaj djeteta kod privatnih udomitelja mora obavijestiti odgovarajuće lokalno tijelo o smještaju što je prije moguće nakon postizanja dogovora u tom pogledu. Lokalno tijelo mora obići privatni udomiteljski smještaj u roku od sedam dana od primanja obavijesti o smještanju djeteta. Lokalno tijelo ocijenit će smještaj ili predloženi smještaj. Lokalne vlasti zatim će obaviti daljnje posjete. Potrebni posjeti/obilasci provode se u razmacima od ne više od šest tjedana tijekom prve godine smještaja i u razmacima od ne više od 12 tjedana tijekom druge godine i narednih godina smještaja.

4 Što je prema nacionalnom pravu vaše države članice „udomiteljska obitelj”?

U skladu sa zakonodavstvom u Engleskoj pojam „udomiteljska obitelj” upotrebljava se u slučajevima u kojima lokalno tijelo smješta dijete kod udomitelja, odnosno osobe koju je odobrila registrirana agencija za pružanje usluga udomljavanja nakon procjene njezine prikladnosti i prikladnosti kućanstva, kako bi osiguralo smještaj za dijete ili mladu osobu za čiju je skrb odgovorna država. Agencija može procijeniti i odobriti bilo koju osobu koju smatra prikladnom. U okviru postupka procjene agencija će razmotriti mogući utjecaj ili doprinos svih članova kućanstva kad je riječ o smještaju. Od članova kućanstva koji ne dobiju odobrenje za udomljavanje očekuje se da se podvrgnu policijskim provjerama čiji rezultati mogu utjecati na procjenu prikladnosti kućanstva.

Nadalje, do privatnog udomiteljskog smještaja dolazi u skladu s člankom 66. Zakona o djeci iz 1989. kada djetetu mlađem od 16 godina (mlađem od 18 godina ako je riječ o osobi s invaliditetom) skrb i smještaj u vlastitom domu pruža osoba koja nije roditelj ili osoba koja ima roditeljsku odgovornost za njega ili srodnik (kako je taj pojam definiran u članku 105. Zakona o djeci iz 1989., tj. privatnim udomiteljima ne smatraju se djed ili baka, brat, sestra, ujak/stric ili tetka (bez obzira na to je li riječ o krvnom srodstvu, s jednim zajedničkim pretkom ili oba zajednička pretka, ili tazbinskom srodstvu) ili očuh/maćeha). Ne smatra se da se dijete nalazi u privatnom udomiteljskom smještaju ako je udomitelj skrbio o djetetu manje od 28 dana i ne namjerava to više činiti. Iznimke od te definicije navedene su u Dodatku 8. Zakonu o djeci iz 1989. Osim ako mlada osoba ima invaliditet u smislu Zakona o djeci iz 1989., smještaj te osobe kod privatnih udomitelja prestat će kad ona navrši 16 godina, ali ako ona nastavi stanovati kod udomitelja, zakonske smjernice – Izmjene Zakona o djeci iz 1989., Smjernice o privatnom udomiteljskom smještaju – nastavit će se primjenjivati jer će se smatrati da je ponovno riječ o neformalnoj skrbi koju pružaju obitelj i prijatelji.

Privatni udomitelj postaje odgovoran za svakodnevnu skrb o djetetu. Roditelj će i dalje imati roditeljsku odgovornost za dijete. Lokalna tijela nisu zadužena za službeno odobravanje ili evidentiranje privatnih udomitelja. Međutim, dužnost je lokalnog tijela nadležnog za područje na kojem dijete ima boravište da se uvjeri da se dobrobit djece koja su smještena, ili koja će biti smještena, kod privatnih udomitelja na njihovu području štiti i promiče odnosno da će se na odgovarajući način štititi i promicati. U okviru takve procjene lokalno tijelo mora utvrditi prikladnost svih aspekata određenog privatnog udomiteljskog smještaja u skladu s Propisima iz 2005. Ako se lokalno tijelo nije uvjerilo da se dobrobit djeteta u privatnom smještaju na odgovarajući način štiti i promiče odnosno da će se na odgovarajući način štititi i promicati, mora poduzeti razumne korake kako bi se osigurao smještaj djeteta kod njegova roditelja (ili druge osobe s roditeljskom odgovornošću) ili srodnika te razmotriti treba li izvršavati bilo koju od svojih funkcija u skladu sa Zakonom u odnosu na dijete.

5 Obuhvaća li pojam „udomiteljska obitelj” srodnike? Ako da, navedite koje.

Kad je riječ o smještaju za koje je odgovorna država djelovanjem lokalnog tijela, samo u okolnostima u kojima su srodnici prošli postupak procjene te ih je kao prikladne za udomljavanje odobrilo povjerenstvo za udomiteljski smještaj koje je sazvao pružatelj usluga udomljavanja. Riječ je o udomiteljima koji su obuhvaćeni kategorijom „obitelj i prijatelji” i čine otprilike 18 % svih udomitelja u Engleskoj. Njih se procjenjuje primjenom manje strogog pristupa i iako primaju financijsku potporu za pokrivanje troškova skrbi o djetetu ili djeci, od njih se ne očekuje udomljavanje djece s kojom nisu u srodstvu. To može biti bilo koja osoba koja je u srodstvu s djetetom ili koja je na neki način s njim povezana.

Kad je riječ o privatnom udomiteljskom smještaju, privatni udomitelj može biti osoba iz djetetove šire obitelji, kao što su bratić/sestrična ili prateta. Međutim, osoba koja je srodnik u skladu s definicijom srodnika iz Zakona o djeci iz 1989., tj. djed ili baka, brat, sestra, ujak/stric ili tetka (bez obzira na to je li riječ o krvnom srodstvu, s jednim zajedničkim pretkom ili oba zajednička pretka, ili tazbinskom srodstvu) ili očuh/maćeha ne smatraju se privatnim udomiteljima. Privatni udomitelj može biti obiteljski prijatelj, roditelj prijatelja djece ili netko koga djetetova obitelj nije prethodno poznavala ali je voljan pružiti djetetu privatni udomiteljski smještaj. Međutim, važno je naglasiti da kako bi se određeni smještaj mogao smatrati privatnim udomiteljskim smještajem, dijete mora biti mlađe od 16 godina (mlađe od 18 godina ako je riječ o osobi s invaliditetom) te mu se mora pružati skrb i smještaj u razdoblju od 28 dana ili više.

Posljednji put ažurirano: 02/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.