Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Francuska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li vašim nacionalnim zakonodavstvom propisana obveza prethodnog savjetovanja i dobivanja suglasnosti prije prekograničnog smještaja djeteta? Navedite moguće iznimke

Na temelju članka 56. Uredbe (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, poznate kao Uredba „Bruxelles II.a” predviđeni su postupci za prethodno savjetovanje i dobivanje pristanka prije prekograničnog smještaja djeteta u Francusku. Provedba tih postupaka opisana je u okružnici Ministarstva pravosuđa od 28. listopada 2005. o stupanju na snagu te uredbe (Okružnica br. CIV/03/05; br. NOR JUS C 05 20 191 C).

Osim smještaja kod roditelja nema iznimke od tih postupaka jer je posredovanje javnog tijela obvezno prema francuskom pravu, neovisno o tome odlučuje li se o smještaju u administrativnom okviru uz pristanak pravnih službenika ili u sudskom postupku.

2 Ako su potrebni prethodno savjetovanje i dobivanje suglasnosti, koje je tijelo nadležno?

Francuska je kao središnje tijelo nadležno za to područje odredila Ured za zakonodavstvo i pravne poslove (Ured K1) Uprave za pravosudnu zaštitu mladih (Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, DPJJ). S njim se stoga u kontekstu postupaka savjetovanja i davanja pristanka treba provesti savjetovanje kad se u Francuskoj razmatra smještaj djeteta iz druge države članice koja primjenjuje Uredbu.

Dokumentacija se može poslati:

• e-poštom: pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

• poštom na sljedeću adresu:

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (bureau K1 – pôle international)

13 place Vendôme 75001 Paris, France

3 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja suglasnosti (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti)

Kad je riječ o planiranom smještaju u Francusku na inicijativu druge države članice koja primjenjuje Uredbu Bruxelles II.a, središnje tijelo države članice moliteljice mora francuskome središnjem tijelu dostaviti sljedeće:

  • informacije o građanskom statusu maloljetnika
  • podatke o identitetu i podatke za kontakt osoba s roditeljskom odgovornošću prema maloljetniku
  • informacije o identitetu osoba određenih za udomljavanje djeteta ili informacije o predloženoj ustanovi za skrb djeteta
  • pregled individualne i obiteljske situacije maloljetnika (uključujući cjelokupnu pozadinu i nedavne događaje)
  • korake koje je tijelo koje podnosi zahtjev poduzelo za pripremu smještaja
  • rješenja za predloženi smještaj (trajanje i uređivanje prava na dopisivanje, izlaske, posjete i smještaj)
  • rješenja za financiranje predloženog smještaja
  • rješenja za organiziranje praćenja smještaja i rješavanje potencijalnih incidenata
  • trajanje zatraženog smještaja.

Nakon primitka navedenih dokumenata francusko središnje tijelo u suradnji s odgovarajućim vijećem departmana provest će sve potrebne provjere. Vrijeme potrebno za odgovor ovisi o složenosti slučaja.

Kad je riječ o rokovima:

Navedeni se dokumenti moraju dostaviti prije nego što se dijete smjesti u Francusku, u skladu s odredbama Uredbe. Dokumente bi u svakom slučaju trebalo dostaviti što ranije u odnosu na predloženi datum smještaja kako bi se izbjegla odgoda stvarnog datuma smještaja.

Zahtjev za produljenje postojećeg smještaja treba poslati francuskom središnjem tijelu najmanje dva mjeseca prije isteka smještaja.

4 Što je prema nacionalnom pravu vaše države članice „udomiteljska obitelj”?

U francuskom se zakonu udomiteljska obitelj definira kao „osoba koja uz naknadu redovito i neprekidno prima u svoj dom maloljetnike i mlađe punoljetnike u dobi do dvadeset jedne godine života” i „sve osobe s boravištem na toj adresi” (članak L. 421-2 Zakonika o socijalnoj zaštiti i zaštiti obitelji, Code de l’action sociale et des familles). Za dobivanje statusa „udomiteljske obitelji” potrebno je službeno odobrenje vijeća departmana.

Međutim, zakonom se priznaje i koncept „pouzdane treće strane”: osobe kojoj je dijete povjereno, a koja nije dio obitelji i prima doplatak koji odgovara trošku skrbi za dijete.

Naposljetku, zakonom je predviđena i mogućnost da dijete udomi član obitelji nakon što je smještaj odobren u upravnom ili sudskom postupku. Ta dva rješenja utvrđena su u članku 375.-3. stavku 2. Građanskog zakonika.

U kontekstu provedbe Uredbe Bruxelles II.a svi navedeni scenariji potpadaju pod isti režim i zahtijevaju prethodno savjetovanje i pristanak francuskog središnjeg tijela.

5 Obuhvaća li pojam „udomiteljska obitelj” srodnike? Ako da, navedite koje

Široko tumačenje kojem se daje prednost u kontekstu primjene Uredbe Bruxelles II.a članove obitelji maloljetnika uključuje u koncept „udomiteljske obitelji”. Stoga je za smještaj kod članova obitelji koji nisu roditelji maloljetnika obvezno prethodno savjetovanje s francuskim središnjim tijelom.

Posljednji put ažurirano: 31/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.