Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Gibraltar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li vašim nacionalnim zakonodavstvom propisana obveza prethodnog savjetovanja i dobivanja suglasnosti prije prekograničnog smještaja djeteta? Navedite moguće iznimke.

Dijelom VIII.A Zakona o djeci iz 2009. prenose se posebni postupci i obveze ratificirani Haškom konvencijom iz 1996. Konvencijom se predviđa i suradnja među državama u pogledu slučajeva u kojima se djeca smještaju u alternativne oblike skrbi u inozemstvu, na primjer u okviru udomiteljstva ili drugih dugoročnih sporazuma koji se ne mogu smatrati posvojenjem.

Konkretno, člankom 93.M Zakona o djeci iz 2009. zahtijeva se dostava izvješća središnjem tijelu druge države potpisnice Konvencije ako Agencija za skrb razmatra smještanje djeteta u drugu državu potpisnicu (u smislu članka 33. Konvencije) ili radi savjetovanja (u skladu s člankom 56. Uredbe Bruxelles II.a).

Pitanje pristanka, upućivanja i postupaka koje je potrebno primijeniti uvelike ovisi o okolnostima i trenutačnom statusu djeteta. Na primjer, ako se planirani smještaj odnosi na dijete za koje je Vrhovni sud već izdao rješenje o skrbi, trebalo bi pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom u skladu s poglavljem IV. Konvencije radi priznavanja ili izvršenja rješenja.

Osim toga, člankom 67. Zakona o djeci propisuje se da nitko ne može odvesti dijete iz Gibraltara na temelju rješenja o skrbi bez pisanog pristanka svake osobe koja ima roditeljsku odgovornost za dijete ili bez dopuštenja Vrhovnog suda.

2 Ako su potrebni prethodno savjetovanje i dobivanje suglasnosti, koje je tijelo nadležno?

Vidjeti prethodno navedeno.

U članku 93.K Zakona o skrbi iz 2009. navodi se da funkcije središnjeg tijela na temelju Konvencije u Gibraltaru u prvom redu obavlja ministar pravosuđa.

Za potrebe članaka 24., 26. i 28. Konvencije upućivanje na nadležno tijelo odnosi se na Vrhovni sud Gibraltara.

Za potrebe članka 35.2 Konvencije upućivanje na nadležno tijelo odnosi se na Agenciju za skrb.

3 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja suglasnosti (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti).

Kad je riječ o zahtjevima koji se podnose sudu, pridržavamo se postupaka propisanih Haškom konvencijom i pravilima suda – Pravila o obiteljskim postupcima (djeca) (Haška konvencija iz 1996.) iz 2011.

4 Što je prema nacionalnom pravu vaše države članice „udomiteljska obitelj”?

U Zakonu o djeci iz 2009. ne navodi se definicija udomiteljske obitelji, ali navode se definicije udomitelja i udomiteljstva.

„Udomitelj” je osoba koju je Agencija za skrb odobrila za potrebe udomljavanja.

„Udomljavanje” znači skrb o djetetu kojem je potrebna skrb, a pruža je osoba koja nije roditelj, posvojitelj ili srodnik ili osoba koja inače ima roditeljsku odgovornost za to dijete.

5 Obuhvaća li pojam „udomiteljska obitelj” srodnike? Ako da, navedite koje.

Kad je riječ o skrbi o djeci koju pružaju srodnici ili prijatelji, ne nazivamo to udomiteljskom obitelji, nego je riječ o smještaju kod obitelji/prijatelja i to se naziva smještajem kod osobe s kojom je dijete na neki način povezano.

Posljednji put ažurirano: 04/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.