Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Italija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li vašim nacionalnim zakonodavstvom propisana obveza prethodnog savjetovanja i dobivanja suglasnosti prije prekograničnog smještaja djeteta? Navedite moguće iznimke.

U talijanskom zakonodavstvu trenutačno nisu utvrđena nikakva posebna pravila o postupku prethodnog savjetovanja predviđenom člankom 56. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2201/2003. Međutim, u skladu s općim odredbama smještaj djeteta (odnosno smještaj kod osoba koje nisu njegovi roditelji) zahtijeva sudjelovanje nadležnog pravosudnog tijela.

Pri provedbi procjene o smještaju djeteta u Italiji u skladu s člankom 56. navedene uredbe preporučuje se da se zatraže potrebne informacije ili čak pomoć od središnjeg tijela Italije (Ministarstvo pravosuđa, Odjel za pravnu zaštitu maloljetnika i zajednice, Središnje tijelo, via D. Chiesa 24, 00136 Rim; tel. +39 06 6818 8535; e-adresa: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it).

2 Ako su potrebni prethodno savjetovanje i dobivanje suglasnosti, koje je tijelo nadležno?

Smještaj djeteta zahtijeva sudjelovanje pravosudnog tijela. Budući da ne postoje posebna pravila, preporučuje se da se prije smještanja djeteta savjetuje sa središnjim tijelom Italije. Zbog nepostojanja nacionalnih pravila o prekograničnom smještaju talijanski sudovi moraju odobriti takav smještaj analogno sustavu skrbi utvrđenom u članku 4. stavku 2. Zakona br. 184 iz 1983. Stoga talijanski sudovi moraju sudjelovati u donošenju odluke o smještaju djeteta u Italiji.

3 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja suglasnosti (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti).

Ne postoje posebna nacionalna pravila o tome.

4 Što je prema nacionalnom pravu vaše države članice „udomiteljska obitelj”?

U nacionalnom pravu nije definiran pojam „udomiteljska obitelj”, čiji bi prijevod u okvirima talijanskog prava mogao biti famiglia affidataria. Međutim, taj je institut uređen Zakonom br. 184 iz 1983. U tom se zakonu famiglia affidataria definira kao obitelj (par sa zajedničkom djecom ili bez zajedničke djece ili samac) koja je odgovorna za skrb o djetetu koje više ne prima pomoć i zaštitu od svojih bioloških roditelja.

5 Obuhvaća li pojam „udomiteljska obitelj” srodnike? Ako da, navedite koje.

U skladu s nacionalnim pravom (vidjeti članak 2. Zakona br. 184 iz 1983.) svaka se maloljetna osoba koja privremeno nema odgovarajuće obiteljsko okruženje može povjeriti na skrb drugoj obitelji, koja može imati maloljetnu djecu, ili samcu ili na skrb u stambenoj zajednici, radi osiguranja njezine dobrobiti, obrazovanja i učenja. Ako nije dostupan odgovarajući obiteljski smještaj, dijete može biti primljeno u javnu ili privatnu ustanovu za skrb, po mogućnosti u regiji u kojoj se nalazi djetetovo prebivalište. Budući da ne postoji zakonska definicija, općenito se smatra da se pojam udomiteljske obitelji odnosi na osobe koje nisu djetetovi roditelji. U nacionalnom se pravu u tom pogledu ne razlikuju srodnici i osobe koje to nisu. Međutim, kad se dijete izdvoji iz obitelji, sudac najprije mora provjeriti postoji li mogućnost smještanja djeteta kod srodnika. Ako to nije moguće, može se razmotriti smještanje djeteta kod osoba s kojima nije u srodstvu.

Posljednji put ažurirano: 06/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.