Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Latvija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li vašim nacionalnim zakonodavstvom propisana obveza prethodnog savjetovanja i dobivanja suglasnosti prije prekograničnog smještaja djeteta? Navedite moguće iznimke.

Prije nego što se naloži prekogranični smještaj, nužno je savjetovati se s nadležnim obiteljskim sudom (bāriņtiesa) koji ima nadležnost na području na kojem se dijete smješta te dobiti pristanak tog suda.

2 Ako su potrebni prethodno savjetovanje i dobivanje suglasnosti, koje je tijelo nadležno?

O smještaju djeteta mora se obavijestiti Ministarstvo pravosuđa Latvije, koje će se u pogledu pitanja pristanka obratiti nadležnom obiteljskom sudu.

Pristanak nadležnog obiteljskog suda nije potreban ako u trenutku smještaja djeteta roditeljima nije oduzeto pravo skrbništva ili skrbništvo dodijeljeno drugoj osobi.

3 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja suglasnosti (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti).

Ministarstvo pravosuđa Latvije središnja je kontaktna točka za rješavanje naloga za smještaj na koje se upućuje u članku 56. Uredbe i za njihovo prosljeđivanje nadležnom tijelu u Latviji koje izdaje odluke o smještaju.

Popis traženih dokumenata:

1. informacije o djetetovu pravnom statusu i preslike svih relevantnih sudskih odluka te njihovi prijevodi na latvijski jezik

2. informacije o razlozima djetetova izdvajanja iz obitelji i njihov prijevod na latvijski jezik

3. preslika djetetova rodnog lista

4. informacije o djetetovim potrebama (zdravstveno stanje, obrazovanje, emocionalne potrebe i jezici na kojima se može razgovarati s djetetom) te njihov prijevod na latvijski jezik

5. potvrda o školovanju ili pohađanju predškolske ustanove i medicinska dokumentacija (liječnički pregledi, cjepiva i dijagnoze) te njihovi prijevodi na latvijski jezik

6. informacije o osobi ili obitelji kod koje se dijete smješta.

*Ako inozemno tijelo ne imenuje konkretnog pojedinca u Latviji kod kojeg bi se dijete smjestilo, obiteljski će sud s obzirom na čvrstoću povezanosti djeteta s Latvijom pomoći u pronalaženju odgovarajućeg skrbnika ili udomiteljske obitelji u Latviji.

4 Što je prema nacionalnom pravu vaše države članice „udomiteljska obitelj”?

U Latviji djeca bez roditeljske skrbi mogu biti smještena kod udomiteljske obitelji ili se mogu staviti pod skrbništvo.

Udomiteljska obitelj obitelj je koja pruža udomiteljsku skrb djetetu bez roditelja ili djetetu bez roditeljske skrbi sve dok to dijete ponovno ne dobije roditeljsku skrb, ako takva mogućnost postoji, ili dok ne bude usvojeno ili stavljeno pod skrbništvo.

Skrbnik dobiva sva roditeljska prava i dužnosti te zastupa dijete u osobnim i imovinskim stvarima.

5 Obuhvaća li pojam „udomiteljska obitelj” srodnike? Ako da, navedite koje.

Djetetu se kao skrbnik može dodijeliti njegov srodnik ili osoba s kojom nije u srodstvu, a koju obiteljski sud smatra sposobnom za obavljanje dužnosti skrbnika.

Za skrbnika se može dodijeliti svaki srodnik koji je voljan skrbiti o djetetu, a ima mogućnosti i osobine potrebne za obavljanje dužnosti skrbništva.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.