Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Malta
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li vašim nacionalnim zakonodavstvom propisana obveza prethodnog savjetovanja i dobivanja suglasnosti prije prekograničnog smještaja djeteta? Navedite moguće iznimke.

Za predmetno je područje nadležno Tijelo za standarde socijalne skrbi, središnje tijelo Malte. Vidjeti odgovor na pitanje br. 3 u nastavku.

2 Ako su potrebni prethodno savjetovanje i dobivanje suglasnosti, koje je tijelo nadležno?

Za predmetno je područje nadležno Tijelo za standarde socijalne skrbi, središnje tijelo Malte.

3 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja suglasnosti (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti).

Za pokretanje postupka prekograničnog smještaja u Malti središnje tijelo države članice koja podnosi zahtjev mora zatražiti pristanak središnjeg tijela Malte. Zahtjev se mora podnijeti Tijelu za standarde socijalne skrbi, središnjem tijelu Malte.

Postupak je sljedeći:

Središnjem tijelu Malte potrebno je dostaviti propisno ispunjeni obrazac zahtjeva kojem je priložena tražena dokumentacija. Taj zahtjev treba podnijeti središnje tijelo države članice koja upućuje zahtjev. Tražena dokumentacija treba biti na malteškom ili engleskom jeziku.

Nakon što zaprimi obrazac zahtjeva središnje tijelo Malte utvrđuje koje je vrste smještaja potrebno razmotriti.

Središnje tijelo Malte zahtjev i dokumentaciju šalju odgovarajućem malteškom nadležnom tijelu, ovisno o slučaju, npr. službi za zaštitu djece Aġenzija Appoġġ. U svakom slučaju, nadležna tijela razmatraju zahtjeve na temelju svojeg područja stručnosti, uzimajući u obzir sljedeće aspekte povezane sa smještajem: obrazovni/pedagoški aspekt, pravnu potporu, psihosocijalnu/psihološku potporu i sigurnost/zaštitu djeteta.

Središnje tijelo Malte nakon toga će o odluci malteških nadležnih tijela o prekograničnom smještaju djeteta moći obavijestiti središnje tijelo države članice koja je uputila zahtjev. Smještanje djeteta ne može započeti dok središnje tijelo Malte ne da svoj pristanak. Središnje tijelo države članice koja je podnijela zahtjev zatim obavješćuje središnje tijelo Malte o datumu početka postupka prekograničnog smještaja.

Dokumenti koje je potrebno priložiti zahtjevu među ostalim uključuju:

(a)    presliku nacionalne osobne iskaznice / putovnice majke, oca i djeteta

(b)    rodni list djeteta/djece

(c)    izjavu o skrbništvu

(d)    bilo koju drugu dokumentaciju koja se smatra nužnom.

4 Što je prema nacionalnom pravu vaše države članice „udomiteljska obitelj”?

Pojam „udomiteljska obitelj” ne postoji u malteškom pravu. Međutim, u članku 2. Zakona o udomiteljskoj skrbi iz 2007. (poglavlje 491. Zakona Malte) pojam „udomitelj” definiran je kao „osoba (ili više njih) kojoj je Odbor za udomiteljsku skrb povjerio skrb o djetetu”. Slično tomu, u članku 2. Zakona o zaštiti maloljetnika (o alternativnim oblicima skrbi) (poglavlje 602. Zakona Malte), koji će kada stupi na snagu zamijeniti Zakon o udomiteljskoj skrbi iz 2007., pojam „udomitelj” definiran je kao „osoba (ili više njih) kojoj je Odbor za udomiteljsku skrb povjerio skrb o maloljetnoj osobi”.

5 Obuhvaća li pojam „udomiteljska obitelj” srodnike? Ako da, navedite koje.

Pojam „udomiteljska obitelj” ne postoji u malteškom pravu.

Posljednji put ažurirano: 05/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.