Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Sjeverna Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li vašim nacionalnim zakonodavstvom propisana obveza prethodnog savjetovanja i dobivanja suglasnosti prije prekograničnog smještaja djeteta? Navedite moguće iznimke.

Da, člankom 26. Uredbe o djeci (Sjeverna Irska) iz 1995. („Uredba o djeci”) propisuje se zahtjev da se utvrde želje i osjećaji djeteta, njegovih roditelja ili bilo koje druge osobe s roditeljskom odgovornošću ili bilo koje druge relevantne osobe te da se na odgovarajući način uzmu u obzir te želje i osjećaji u okviru donošenja odluke o dobrobiti tog djeteta.

2 Ako su potrebni prethodno savjetovanje i dobivanje suglasnosti, koje je tijelo nadležno?

U zakonodavstvu Sjeverne Irske obično se odražava Zakon o djeci iz 1989. Engleske i Walesa. Postoje tri kategorije:

• neformalni dogovori – dogovori između roditelja i srodnika bez sudjelovanja socijalnih službi

• dobrovoljni smještaj – dogovori između roditelja i lokalnih tijela (vidjeti članke 21. i 27. Uredbe o djeci)

• rješenje o skrbi – za izdavanje takvog rješenja potrebno je podnijeti zahtjev sudu (vidjeti članke 27. i 50. Uredbe o djeci).

Privatni udomiteljski smještaj funkcionira na sličan način kao u Engleskoj i Walesu (vidjeti informativni članak za Englesku i Wales).

3 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja suglasnosti (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti).

Dostupan je niz obrazaca i smjernica radi olakšavanja razmjene/pružanja informacija kad se dijete ili mlada osoba stavi pod skrbništvo i radi kontinuiranog preispitivanja.

4 Što je prema nacionalnom pravu vaše države članice „udomiteljska obitelj”?

U Uredbi o djeci ne navodi se definicija pojma „obitelj”. U Uredbi o djeci pojam „udomitelj kojeg je odobrilo nadležno tijelo” obuhvaća smještaj kod obitelji, srodnika ili bilo koje druge prikladne osobe kako je definirana u članku 27. stavku 3. Uredbe.

5 Obuhvaća li pojam „udomiteljska obitelj” srodnike? Ako da, navedite koje.

Člankom 27. stavkom 2. točkom (a) Uredbe o djeci dopušta se smještanje djeteta kod:

i. obitelji

ii. srodnika ili

iii. bilo koje druge prikladne osobe.

Pojam „srodnik” u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe o djeci znači „u odnosu na dijete, djed ili baka, brat, sestra, ujak/stric ili tetka (bez obzira na to je li riječ o krvnom srodstvu, s jednim zajedničkim pretkom ili oba zajednička pretka, ili tazbinskom srodstvu, uključujući registrirano partnerstvo) ili očuh/maćeha”.

Posljednji put ažurirano: 05/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.