Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li vašim nacionalnim zakonodavstvom propisana obveza prethodnog savjetovanja i dobivanja suglasnosti prije prekograničnog smještaja djeteta? Navedite moguće iznimke

Da, prije donošenja odluke o smještanju maloljetne osobe u udomiteljsku obitelj ili ustanovu u Portugalu potrebno je provesti savjetovanje i pribaviti prethodni pristanak.

Savjetovanje i prethodni pristanak nisu potrebni ako se skrb o djetetu povjerava osobi s kojom je dijete u krvnom srodstvu, npr. djedu ili baki, ujaku, stricu ili tetki ili starijem bratu ili sestri. U takvim je slučajevima dovoljno da tijelo nadležno za odlučivanje o smještaju jednostavno obavijesti središnje tijelo Portugala.

2 Ako su potrebni prethodno savjetovanje i dobivanje suglasnosti, koje je tijelo nadležno?

Središnje tijelo Portugala u smislu Uredbe (EZ) br. 2201/2003:

DGRSP – Glavna uprava za rehabilitaciju i zatvorski sustav (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Odjel za pravnu pomoć i sporove (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisabon (Portugal)

Telefon: (+351) 218 812 200

Telefaks: (+351) 218 853 653

E-adresa: gjc@dgrsp.mj.pt

Internetske stranice

3 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja suglasnosti (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti)

Faze postupka smještanja mladih u Portugalu u skladu s člankom 56. Uredbe Bruxelles II.a

ACP = središnje tijelo Portugala

Prva faza – dobivanje prethodnog odobrenja za smještaj od ACP-a

 • zahtjev za prethodno odobrenje od središnjeg tijela države koja upućuje zahtjev
 • pregled dostavljene dokumentacije i ocjena na temelju kriterija i uvjeta za smještaj
 • ACP izdaje prethodno odobrenje ili odbija zahtjev
 • okvirni rokovi: od jednog do tri mjeseca od primitka svih potrebnih dokumenata kojima se potkrjepljuje zahtjev, ovisno o složenosti predmeta.

Druga faza – proglašenje izvršivosti na sudu

 • Udomiteljska obitelj, ustanova za smještaj ili ustanova kojoj je povjerena skrb o djetetu podnosi zahtjev za priznavanje i proglašenje izvršnosti sudu (odjelu za obitelj i maloljetnike (Juízo de Família e Menores) nadležnom za područje u kojem živi udomiteljska obitelj ili u kojem se nalazi ustanova). Zahtjevu se mora priložiti dokumentacija kojom se dokazuje prethodni pristanak ACP-a i popratna dokumentacija u kojoj se navode pojedinosti o smještaju: njegovo trajanje, plan intervencije, izjava udomiteljske obitelji da je u mogućnosti financijski se uzdržavati.

Druga je mogućnost sljedeća:

Odluka/presuda o smještaju koju je izdalo upravno ili pravosudno tijelo u matičnoj državi šalje se ACP-u zajedno s dodatnom dokumentacijom u kojoj se navode pojedinosti o smještaju: njegovo trajanje, plan intervencije, izjava udomiteljske obitelji da je u mogućnosti financijski se uzdržavati.

ACP prosljeđuje zahtjev za proglašenje izvršnosti mjere uredu javnog tužitelja (Ministério Público) pri nadležnom sudu te se na taj način on službeno podnosi u ime djeteta.

 • Sud donosi odluku. Ako proglasi mjeru izvršnom, sud može Institut za socijalnu sigurnost (Instituto da Segurança Social, IP) proglasiti tijelom odgovornim za praćenje provedbe te mjere u Portugalu.

Treća faza – izvršenje mjere smještaja u Portugalu

 • Nakon što sud donese odluku o izvršnosti, dijete ili mlada osoba mogu otići u Portugal i time započinje provedba mjere smještaja koja se na njih odnosi.
 • Ako je zahtjev za proglašenje izvršnosti poslan uz posredstvo ACP-a (i u svakom slučaju u kojem sud o svojoj odluci obavješćuje ACP), to bi tijelo trebalo proslijediti odluku suda središnjem tijelu druge uključene države.
 • Institut za socijalnu sigurnost prati provedbu mjere i redovito sastavlja izvješća o provedbi koja se šalju sudu i ACP-u, ako je sud tako odredio.
 • U slučaju produljenja mjere mora se dobiti novo prethodno odobrenje ACP-a, nakon čega se ponovno provodi prethodno opisani postupak.

Informativni popis dokumenata koji se moraju podnijeti ACP-u prije odobrenja smještaja djeteta u udomiteljsku obitelj ili ustanovu u Portugalu može se pronaći na engleskom jeziku na sljedećoj poveznici.

4 Što je prema nacionalnom pravu vaše države članice „udomiteljska obitelj”?

U članku 12. Uredbe sa zakonskom snagom br. 139/2019 utvrđena su sljedeća pravila za podnošenje zahtjeva za provedbu mjere smještaja u udomiteljsku obitelj u Portugalu:

Udomiteljskom obitelji mogu se smatrati:

 1. jedna osoba
 2. dvije osobe koje su u braku ili izvanbračnoj zajednici
 3. dvije osobe (ili više njih) koje su u krvnom srodstvu i koje žive u istom kućanstvu.

U slučajevima iz točaka (b) i (c) prethodnog stavka jedan član udomiteljske obitelji smatra se osobom odgovornom za skrb o udomljenoj osobi.

Osobe iz stavka 1. kojima je povjerena skrb o djetetu ili mladoj osobi ne smiju biti u krvnom srodstvu s tim djetetom ili mladom osobom.

U članku 6. iste uredbe sa zakonskom snagom utvrđeno je da su za upravljanje sustavom smještaja u udomiteljske obitelji odgovorni Institut za socijalnu sigurnost i Sveta kuća milosrđa u Lisabonu (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa), koji surađuju s ustanovama za smještaj koje su u nacionalnom zakonodavstvu određene kao tijela za socijalnu solidarnost ili, slično tomu, ustanovama koje rade u području zaštite djece i mladih osoba te su sklopile sporazum o suradnji s Institutom za socijalnu sigurnost.

U članku 5. stavku 2. te uredbe sa zakonskom snagom utvrđeno je da mjerama udomiteljske skrbi o kojima je odlučeno u okviru sudskog postupka upravlja sud te da je sud odgovoran i za praćenje njihove provedbe, a te zadatke izvršava uz pomoć posebnih timova uspostavljenih u tu svrhu i utvrđenih u Zakonu br. 147/99 o zaštiti djece i mladih u opasnosti.

5 Obuhvaća li pojam „udomiteljska obitelj” srodnike? Ako da, navedite koje

Ne, pojam „udomiteljska obitelj” u portugalskom zakonodavstvu ne obuhvaća srodnike (vidjeti članak 16. stavak 3. Uredbe sa zakonskom snagom br. 139/2019, na koju se upućuje u odgovoru na prethodno pitanje).

Relevantno zakonodavstvo:

Uredba sa zakonskom snagom br. 139/2019

Zakon br. 147/99

Završna napomena:

Ove informacije nisu obvezujuće za portugalsku kontaktnu točku, sudove ili druga tijela ili osobe koje ih pregledavaju. Bez obzira na pažnju s kojom su prikupljene navedene informacije, i dalje ih je u svakom trenutku potrebno provjeriti u zakonodavstvu koje je na snazi.

Posljednji put ažurirano: 27/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.