Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Škotska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li vašim nacionalnim zakonodavstvom propisana obveza prethodnog savjetovanja i dobivanja suglasnosti prije prekograničnog smještaja djeteta? Navedite moguće iznimke.

Nacionalno pravo o djeci za koju skrbe srodnici (skrb koju pružaju srodnici ili osobe bliske djetetu)

U Škotskoj postoji nekoliko zakonitih načina na koje srodnici mogu skrbiti o djetetu, na primjer na temelju:

(a) neformalnog dogovora

O djetetu može skrbiti srodnik ili prijatelj (tj. srodnik ili osoba bliska djetetu) na temelju sporazuma između roditelja i te osobe, bez pristanka ili znanja države članice. Srodnik se može nalaziti u Škotskoj ili u drugoj državi.

(b) smještaja koje organizira lokalno tijelo odgovorno za dijete (u skladu s člankom 25. Zakona o djeci (Škotska) iz 1995.)

Ako ne postoji osoba koja može skrbiti o djetetu ili roditelj pristane na to da država članica skrbi o djetetu, lokalno tijelo nadležno za dobrobit djeteta obvezno je procijeniti potrebe djeteta i uzeti u obzir mišljenja uključenih osoba, uključujući srodnika ili prijatelja (tj. srodnika ili osobu blisku djetetu) i dijete, prije izrade planova povezanih s djetetom, te će biti potrebno sklopiti pisani sporazum između skrbnika i lokalnog tijela. Obvezno se provode policijske provjere i zdravstveni pregledi.

(c) naloga koji je izdalo povjerenstvo za djecu (Zakon o povjerenstvima za djecu (Škotska) iz 2011.)

Povjerenstvo za djecu odlučit će o tome koje je lokalno tijelo odgovorno za dijete. To je obično lokalno tijelo nadležno za područje na kojem dijete živi. Roditelji i druge osobe koje imaju roditeljsku odgovornost imaju pravo prisustvovati saslušanju pred povjerenstvom. Mogu prisustvovati i drugi bliski srodnici.

Dijete se može uputiti na saslušanje pred povjerenstvom za djecu koje će donijeti odluku o tome gdje dijete treba boraviti. Postoji mogućnost podnošenja žalbe grofovijskom sudu. Ako je donesena odluka o smještaju djeteta kod srodnika, skrbnik i njegov stambeni prostor moraju se ocijeniti prikladnima te skrbnici moraju pristati na pružanje skrbi djetetu.

2 Ako su potrebni prethodno savjetovanje i dobivanje suglasnosti, koje je tijelo nadležno?

Lokalno tijelo nadležno za dijete odgovorno je za procjenu srodnika koji bi trebao postati skrbnik djeteta. Ako srodnik živi na području nadležnosti drugog lokalnog tijela, ta bi se procjena mogla provesti u suradnji s lokalnim tijelom nadležnim za područje na kojem skrbnik živi ako se to lokalno tijelo s tim složi.

Lokalno tijelo nadležno za dijete provjerit će prikladnost srodnika i zadržati odgovornost za osiguravanje prikladnosti. Za to može biti potrebno da lokalno tijelo nadležno za dijete posjeti srodnika više puta i/ili da se za potrebe prikupljanja informacija osloni na lokalno tijelo nadležno za područje na kojem srodnik živi. Od ključne je važnosti da lokalna tijela blisko surađuju kako bi se osiguralo da procjena bude što pouzdanija.

Postoji opasnost da će se, u slučaju skraćene procjene, ugroziti smještanje djeteta te da se zbog toga neće moći odgovoriti na njegove potrebe. Sveobuhvatna procjena potrebna je i kako bi se osiguralo da dijete i srodnik dobiju odgovarajuću potporu nakon što počnu živjeti zajedno kod srodnika. Isto bi vrijedilo i kada bi se donijela odluka o preseljenju djeteta u drugu državu.

3 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja suglasnosti (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti).

U Propisima o djeci pod skrbništvom (Škotska) iz 2009., konkretno u članku 11., utvrđena su opća načela kojih se lokalna tijela trebaju pridržavati.

Lokalno tijelo ne smije smjestiti dijete kod srodnika ili osobe bliske djetetu ako se prethodno ne uvjeri u sljedeće:

(a) udomiteljski smještaj u najboljem je interesu djeteta

(b) smještaj djeteta kod tog srodnika odnosno te osobe bliske djetetu u najboljem je interesu djeteta

(c) nakon procjene iz članka 10. stavka 3. utvrđeno je da je taj srodnik odnosno osoba bliska djetetu prikladna osoba za skrb o djetetu

(d) uzete su u obzir sve dostupne informacije važne za obavljanje dužnosti tijela u skladu s člankom 17. stavcima 1. i 5. Zakona iz 1995.

(e) srodnik odnosno osoba bliska djetetu sklopili su pisani sporazum s lokalnim tijelom u skladu s člankom 12. i

(f) srodnik odnosno osoba bliska djetetu sklopili su pisani sporazum s lokalnim tijelom u pogledu pitanja iz Dodatka 4.

Kad je riječ o postupku procjene, za potrebe kratkoročnih odluka provode se policijske provjere i zdravstveni pregledi, a za potrebe dugoročnijih odluka u trajanju do godine dana lokalno tijelo odgovorno za dijete provodi sveobuhvatnu procjenu. Procjena uključuje procjenu prikladnosti skrbnika za skrb o djetetu – to se odnosi na prikladnost njih samih i na prikladnost njihova kućanstva.

U okviru modela za procjenu smještaja kod srodnika ili osobe bliske djetetu trebalo bi jasno uzeti u obzir potrebe djeteta i sposobnost skrbnika da na njih odgovori. Kao takav trebao bi biti povezan s preispitivanjem početnih dogovora u sljedećim rokovima:

• nakon tri dana

• nakon šest tjedana

• dovršenje procjene smještaja kod srodnika ili osobe bliske djetetu prije saslušanja djeteta nakon četiri i pol mjeseca.

4 Što je prema nacionalnom pravu vaše države članice „udomiteljska obitelj”?

Udomiteljsku obitelj u Škotskoj čini najmanje jedna odrasla osoba koju je kao prikladnog skrbnika za djecu pod skrbništvom odabralo, odobrilo i registriralo lokalno tijelo, privatna ili volonterska agencija za pružanje usluga udomljavanja, pri čemu su ta tijela i agencije sami registrirani pri Inspektoratu za skrbništvo i nad njima se svake godine provodi inspekcija u skladu s nacionalnim standardima skrbi.

5 Obuhvaća li pojam „udomiteljska obitelj” srodnike? Ako da, navedite koje.

Ne. U Škotskoj bi se i taj pojam smatrao „smještajem kod srodnika ili osobe bliske djetetu”. Srodnikom ili osobom bliskom djetetu u Škotskoj smatra se:

i. osoba u krvnom ili tazbinskom srodstvu s djetetom, uključujući registrirano partnerstvo, bez ograničenja u pogledu blizine srodstva

ii. osoba koju dijete poznaje i s kojom dijete već ima ostvaren odnos. To može uključivati bliske prijatelje ili osobe koje dobro poznaju dijete zbog redovitog kontakta s djetetom i koje se mogu smatrati dijelom djetetove mreže.

Pojam „srodnik” nije ograničen ni na jednu skupinu ili kategoriju.

Posljednji put ažurirano: 03/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.