Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Slovačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li vašim nacionalnim zakonodavstvom propisana obveza prethodnog savjetovanja i dobivanja suglasnosti prije prekograničnog smještaja djeteta? Navedite moguće iznimke.

Da, za smještaj djeteta pod udomiteljsku skrb potrebno je tražiti pristanak. Kad tijelo nadležno za provedbu članka 56., odnosno Centar za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladih, treba dati pristanak za prekogranični smještaj djeteta, ono se uvijek savjetuje sa Središnjim uredom za rad, socijalna pitanja i obitelj koje je tijelo odgovorno za dobrobit i pravnu zaštitu djece te socijalnu skrb.

2 Ako su potrebni prethodno savjetovanje i dobivanje suglasnosti, koje je tijelo nadležno?

Centar mora poštovati stručnu preporuku Središnjeg ureda.

3 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja suglasnosti (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti).

Centar traži nužne informacije i relevantnu dokumentaciju o postupku i zatim se o smještaju savjetuje sa Središnjim uredom. Kad se dijete smješta u ustanovu za skrb o djeci, Središnji ured ima posebnu zadaću pobrinuti se da dijete bude smješteno u primjerenu ustanovu za skrb o djeci u Slovačkoj.

Središnji ured potom Centru izdaje preporuku o predmetu i, ako se dijete smješta u ustanovu za skrb o djeci, o konkretnoj ustanovi u koju treba biti smješteno.

Centar obično traži informacije i dokumente o sudskim postupcima i već donesenim sudskim odlukama, o članovima obitelji djeteta te razlozima za smještaj, mišljenjima psihologa ili socijalnih radnika i bilo kojim drugim stručnim mišljenjima.

4 Što je prema nacionalnom pravu vaše države članice „udomiteljska obitelj”?

U Obiteljskom zakonu br. 36/2005 navedeno je se da, ako roditelji ne pružaju skrb maloljetnom djetetu ili mu je ne mogu pružiti i ako je to u interesu maloljetnog djeteta, sud može odlučiti da se dijete smjesti pod udomiteljsku skrb pojedinca koji želi postati udomitelj i ispunjava potrebne uvjete. Udomitelj je obvezan maloljetnom djetetu pružiti jednaku skrb kakvu su dužni pružati roditelji. Udomitelj ima pravo zastupati maloljetno dijete i upravljati njegovom imovinom samo u redovitim poslovima. Dok je maloljetno dijete pod udomiteljskom skrbi, njegovi roditelji imaju samo ona roditeljska prava i obveze koji nisu dodijeljeni udomitelju. Ako udomitelj smatra da odluka o nekom bitnom pitanju koju donese zakonski skrbnik maloljetnog djeteta nije u interesu tog djeteta, može zatražiti da sud preispita tu odluku. Roditelji imaju pravo na održavanje kontakta s maloljetnim djetetom koje je smješteno pod udomiteljsku skrb. Ako se roditelji i udomitelj ne mogu usuglasiti oko ostvarivanja tog prava, o tome na zahtjev jednog od roditelja ili udomitelja odlučuje sud. Pri donošenju odluke o smještanju maloljetnog djeteta pod udomiteljsku skrb sud određuje u kojem su opsegu roditelji ili drugi pojedinci koji imaju obvezu uzdržavanja djeteta dužni uzdržavati to dijete i zahtijeva od njih da plaćaju uzdržavanje tijelu za dobrobit i pravnu zaštitu djece.

Osim udomiteljske skrbi u slovačkom pravu priznat je još jedan oblik zamjenske skrbi (pod nazivom „zamjenska osobna skrb”), koji se, međutim, ne smatra udomiteljskom skrbi. Kad se maloljetno dijete smješta pod zamjensku osobnu skrb, sud daje prednost srodnicima tog djeteta ako ti srodnici ispunjavaju potrebne uvjete.

5 Obuhvaća li pojam „udomiteljska obitelj” srodnike? Ako da, navedite koje.

Srodstvo ili stupanj srodstva nema ulogu u procjeni udomitelja. Međutim, dijete u srodstvu isto tako može biti smješteno pod udomiteljsku skrb ako dotični udomitelj ispunjava pravne uvjete, te stoga pojam „udomiteljska obitelj” može obuhvaćati srodnike.

Posljednji put ažurirano: 22/04/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.