Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li vašim nacionalnim zakonodavstvom propisana obveza prethodnog savjetovanja i dobivanja suglasnosti prije prekograničnog smještaja djeteta? Navedite moguće iznimke.

Pri bilo kakvom smještanju djece u dom koji nije njihov potrebno je prethodno provesti savjetovanje i dobiti pristanak. Ako će dijete biti smješteno kod svojih roditelja ili skrbnika, nije potrebno prethodno provesti savjetovanje i dobiti pristanak.

2 Ako su potrebni prethodno savjetovanje i dobivanje suglasnosti, koje je tijelo nadležno?

Socijalna služba u općini u kojoj će dijete biti smješteno.

3 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja suglasnosti (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti).

Bitan je preduvjet za pristanak ocjena odbora za socijalnu skrb iz koje proizlazi zaključak da je smještaj u najboljem interesu djeteta. Polazna točka za svaku ocjenu toga je li smještaj u najboljem interesu djeteta trebala bi biti povezanost djeteta sa Švedskom, npr. održava li dijete društvene kontakte s roditeljima ili srodnicima u Švedskoj i može li se Švedska smatrati državom nacionalnog ili kulturnog podrijetla djeteta. To se primjenjuje mutatis mutandis i na smještaj u inozemstvu. Dodatni element koji se u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir pri davanju pristanka za smještaj u Švedskoj ili donošenju odluke o smještaju u inozemstvu jest djetetov stav prema smještaju. Osim toga, pristanak odbora za socijalnu skrb ovisi o stavu djetetova skrbnika i, ako je dijete starije od 15 godina, o tome pristaje li dijete na mjeru. Prije davanja pristanka moraju se ispitati uvjeti u pojedinom kućanstvu i uvjeti za skrb u tom kućanstvu, a dijete mora imati dozvolu boravka ako je ona potrebna.

Odbor za socijalnu skrb trebao bi što je prije moguće provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti za davanje pristanka i dovršiti ocjenu najkasnije u roku od četiri mjeseca. Rok za ispitivanje uvjeta može se produljiti ako za to postoje posebni razlozi. Kako bi se provelo ispitivanje, strano tijelo mora u spisu navesti na koje se kućanstvo odnosi zahtjev za smještaj.

Odbori za socijalnu skrb koji su odobrili smještaj u Švedskoj nisu odgovorni za troškove koji mogu nastati u vezi sa smještajem, npr. životni troškovi djeteta ili pristojbe za smještaj u udomiteljsku obitelj.

4 Što je prema nacionalnom pravu vaše države članice „udomiteljska obitelj”?

Pojam „udomiteljska obitelj” kao takav ne postoji u švedskom zakonodavstvu, međutim, dijete može biti smješteno u udomiteljsku obitelj (familjehem). U skladu s poglavljem 3. člankom 2. Pravilnika o socijalnoj skrbi (2001:937) udomiteljska obitelj odgovara kućanstvu koje, po nalogu odbora za socijalnu skrb, prima djecu u svrhu pružanja trajne skrbi i odgoja ili odrasle osobe u svrhu pružanja skrbi i njege, a koje takve usluge ne pruža u okviru profesionalne djelatnosti.

5 Obuhvaća li pojam „udomiteljska obitelj” srodnike? Ako da, navedite koje.

Pojam udomiteljske obitelji u Švedskoj obuhvaća sve srodnike djeteta. Međutim, ako je riječ o smještaju u kućanstvu jednog od djetetovih roditelja ili djetetova skrbnika, nije potrebno dobiti pristanak ili ishoditi posebnu odluku u pogledu skrbi od odbora za socijalnu skrb.

Posljednji put ažurirano: 27/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.