Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Anglia és Wales
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Kötelező-e a nemzeti jog értelmében előzetes konzultációt folytatni és hozzájárulást szerezni a gyermek határon túli elhelyezését megelőzően? Kérjük, említsék meg az esetleges kivételeket.

Az államnak a gyermek helyi hatóság útján történő elhelyezése során a gyermekvédelemről szóló 1989. évi törvény rendelkezéseivel összhangban kell eljárnia. Erre vagy a 20. szakasz szerint kerül sor, amely előírja a helyi hatóság számára, hogy bizonyos körülmények között köteles a gyermeket elszállásolni, vagy a bíróság által a 31. szakasz alapján kibocsátott, elhelyezésről szóló végzés alapján. A helyi hatóságok az elhelyezésről szóló bármely határozat Anglia joga szerinti meghozatala során elsődlegesen a gyermek szükségleteire vannak figyelemmel. A gondozási tervről, az elhelyezésről és az ügyek felülvizsgálatáról szóló (angliai) 2010. évi rendelet (a 2010. évi rendelet) úgy rendelkezik, hogy azon gyermekek vonatkozásában, akiknek a helyi hatóság biztosítja az elhelyezést, vagy akikről a helyi hatóság gondoskodik, az eljáró hatóságnak a gondozási tervet, amennyiben az ésszerűen megvalósítható, egyeztetnie kell a gyermek szülőjével, illetve bármely olyan személlyel, aki bár nem a gyermek szülője, de a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorol, vagy ilyen személy hiányában azzal a személlyel, aki a gyermekről közvetlenül azt megelőzően gondoskodott, hogy az eljáró hatóság a gyermek elhelyezése iránt intézkedett. A 16. életévet betöltött gyermek tekintetében a 2010. évi rendelet előírja, hogy amennyiben a gyermek hozzájárul ahhoz, hogy őt a helyi hatóságnál elhelyezzék, a gondozási tervet vele jóvá kell hagyatni.

A magán nevelőszülői gondozás fogalmának megfelelő megállapodások vonatkozásában a helyi hatóságnak vizsgálnia kell, hogy az a gyermek érdekét kellő mértékben védi és előmozdítja-e, valamint a gyermekvédelemről szóló 1989. évi törvény 67. szakaszában előírt feladataival összhangban azt is vizsgálnia kell, hogy a gyermek nevelőszülőknél való elhelyezésére vonatkozó magánjellegű megállapodás minden szempontból megfelelő-e. Ennek érdekében a gyermekvédelemről (a nevelőszülőknél való elhelyezésre vonatkozó magánjellegű megállapodásokról) szóló 2005. évi rendelet (a 2005. évi rendelet) előírja, hogy a magán nevelőszülő a helyi hatóságot a megállapodásról legalább 6 héttel a megállapodás kezdetét megelőzően értesíteni köteles, amennyiben azonban a megállapodás hatályba lépése 6 héten belül várható, a helyi hatóságot azonnal értesítenie kell. A gyermek magán nevelőszülői gondozásában részt vevő bármely személy a lehető leghamarabb értesíteni köteles a helyi hatóságot, amint a megállapodás létrejött. A helyi hatóságnak meg kell tekintenie, hogy hol helyezik el a gyermeket, és beszélnie kell a magán nevelőszülőkkel, a háztartás tagjaival, valamint a gyermekkel, és amennyiben lehetséges, fel kell keresnie és beszélnie kell a gyermek szüleivel, illetve a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló bármely más személlyel. A helyi hatóságnak amennyire csak lehet meg kell győződnie arról, hogy a 2005. évi rendelethez csatolt függelékben előírt különböző részletszabályok teljesülnek-e.

2 Amennyiben előzetes konzultáció és hozzájárulás szükséges, melyik hatósággal kell konzultálni, és mely hatóság adja meg a hozzájárulást?

Ha a gyermek elhelyezéséről a helyi hatóság gondoskodik, a gyermekvédelemről szóló 1989. évi törvény 20. szakaszával összhangban konzultálni kell, valamint be kell szerezni a szükséges hozzájárulásokat, azaz az elhelyezéssel egyet kell érteniük a szülőknek, vagy a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló egyéb személyeknek, továbbá teljesülniük kell a gyermek elszállásolására vonatkozó feltételeknek. Vagylagos megoldásként a helyi hatóság a gyermeket a bíróság által kibocsátott, elhelyezésről szóló végzés szerint is elhelyezheti. A helyi hatóságnak mindkét esetben be kell tartania a gyermekvédelemről szóló 1989. évi törvényben, és különösen a 2010. évi rendeletben foglaltakat. A helyi hatóságnak, amennyiben az ésszerűen megvalósítható, törekednie kell arra, hogy egyetértés alakuljon ki a gondozási terv tekintetében, amely meghatározza, hogy a helyi hatóság miként hangolja össze a gyermek igényeit a gyermek szüleivel vagy a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló bármely egyéb személlyel, illetve, ha az életkorából fakadóan az helyénvaló, a gyermekkel.

A nevelőszülőknél való elhelyezésre vonatkozó magánjellegű megállapodás alapján a magán nevelőszülő feladata, hogy napi szinten gondoskodjon a gyermekről oly módon, amely a gyermek érdekét védi és szolgálja. A magán nevelőszülői gondozásba adott gyermek érdekének védelme és előmozdítása iránti általános felelősség továbbra is a szülőt vagy a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló egyéb személyt terheli. A helyi hatóságok a magán nevelőszülőket hivatalosan nem hagyják jóvá vagy veszik nyilvántartásba. Ugyanakkor a helyi hatóságok feladata meggyőződni arról, hogy a területükön megfelelően védik és előmozdítják azoknak a gyermekeknek az érdekeit, akiket magán nevelőszülői gondozásba vettek, vagy ilyen gondozásba fognak venni. A gyermek vonatkozásában az a helyi hatóság köteles eljárni, amelynek a területén a magán nevelőszülői gondozásba vett gyermek lakik. A 2005. évi rendelet előírja a szülő, illetve a szülői felügyeletet gyakorló személy, valamint a magán nevelőszülő és a gyermek magán nevelőszülői gondozásba vétele iránt (akár közvetlenül, akár közvetve) eljáró bármely egyéb személy számára, hogy a nevelőszülőknél való elhelyezésre vonatkozó, javasolt vagy tényleges magánjellegű megállapodásról értesítse a helyi hatóságot. Továbbá az oktatási, egészségügyi és egyéb szakemberek szintén értesíteni kötelesek a helyi hatóságot a nevelőszülőknél való elhelyezésre vonatkozó, tudomásukra jutott magánjellegű megállapodásról, ha nincsenek meggyőződve arról, hogy a helyi hatóságot arról értesítették vagy értesíteni fogják.

3 Kérjük, röviden ismertessék a konzultáció eljárását és a hozzájárulás megszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

Ha az elhelyezésről a helyi hatóság gondoskodik, a 2010. évi rendelet a gondozási terv elkészítésével kapcsolatban megállapít határidőket, az elhelyezésre vonatkozó határozatról való értesítésről azonban nem rendelkezik. A gondozási tervet azt megelőzően kell elkészíteni, hogy a gyermeket az eljáró hatóság első alkalommal elhelyezi, vagy, ha ez nem kivitelezhető, az első elhelyezés kezdetétől számított tíz munkanapon belül. A gondozási tervet folyamatosan felül kell vizsgálni, amelyet a független vizsgálóbiztos (Independent Reviewing Officer) felügyel. Az eljáró hatóság a gyermek ügyét első alkalommal a gyermek gondozásba vételétől számított 20 munkanapon belül vizsgálja felül. A második felülvizsgálatot az elsőt követő legfeljebb három hónapon belül kell lefolytatni, az ezt követő felülvizsgálatokat pedig legfeljebb hat hónapos időközönként kell elvégezni. A felülvizsgálatot a gyermekkel foglalkozó (az eljáró hatóság által kijelölt) szociális munkás folytatja le, és abból ki kell derüljön, hogy konzultált a gyermekkel, valamint az egyéb felekkel, ideértve adott esetben a nevelőszülőkkel, a gyermek iskolájával vagy óvodájával, orvosával vagy bármely egyéb érintett személlyel folytatott konzultációt is.

A 2005. évi rendelet ütemezést állapít meg az értesítések, értékelések, valamint a helyi hatóságra vonatkozó azon folyamatos követelmény tekintetében, hogy a területén magán nevelőszülői gondozásba vett gyermek érdekének védelméről és előmozdításáról meggyőződjön. Az értesítés vonatkozásában az a személy, aki a gyermek magán nevelőszülői gondozását felajánlja, e javaslatról a helyi hatóságot legalább 6 héttel a gyermek nevelőszülőknél való elhelyezésére vonatkozó magánjellegű megállapodás kezdetét megelőzően értesíteni köteles, amennyiben azonban a megállapodás hatályba lépése 6 héten belül várható, a helyi hatóságot azonnal értesítenie kell. Továbbá bármely személy, beleértve a szülőt vagy a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló más személyt, aki a gyermek magán nevelőszülői gondozásba vétele iránt (közvetlenül vagy sem) intézkedik vagy nem intézkedik, a megállapodás létrejöttét követően a lehető leghamarabb értesíteni köteles a megfelelő helyi hatóságot a megállapodásról. A helyi hatóság köteles megtekinteni a magán nevelőszülői elhelyezést a megállapodásról való értesítéstől számított 7 napon belül. A helyi hatóság értékeli az elhelyezést vagy a javasolt elhelyezést. A helyi hatóságok ezt követően ellenőrző látogatásokat tesznek. Az előírt szemlék számát tekintve az elhelyezés első évében legalább hat hetenként, a második és azt követő években legalább tizenkét hetenként kell szemlét tartani.

4 Mi a „nevelőcsalád” jelentése a nemzeti joguk szerint?

Az angliai jogszabályok alapján a nevelőcsalád azt jelenti, hogy a helyi hatóság a gyermeket olyan nevelőszülőnél helyezi el, akit nevelőszülői szolgáltatásokkal foglalkozó bejegyzett ügynökség azt követően hagyott jóvá, hogy értékelte őt és a háztartását, abból a szempontból, hogy az állami gondozásba vett kiskorú vagy fiatalkorú gyermekről képes-e gondoskodni. Az ügynökségek bármely általuk megfelelőnek ítélt személyt értékelhetnek és jóváhagyhatnak. Az értékelési eljárás részeként az ügynökség figyelembe veszi, hogy a nevelőszülői elhelyezés milyen hatással lehet a háztartás valamennyi tagjára, illetve hogy a háztartás tagjai miként járulhatnak hozzá a nevelőszülői elhelyezéshez. A háztartás bármely olyan tagjától, akit nevelőszülői gondozásra nem hagytak jóvá, elvárják, hogy rendőrségi ellenőrzésnek vesse alá magát, amelynek az eredménye kihatással lehet a háztartás megfelelőségének értékelésére.

Továbbá a gyermekvédelemről szóló 1989. évi törvény 66. szakasza szerint magán nevelőszülői gondozásról van szó, ha a 16 év alatti gyermekről (a 18 év alatti fogyatékossággal élő gyermekről) a saját otthonában olyan személy gondoskodik és biztosít számára lakhatást, aki nem a gyermek szülője, a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy vagy a gyermek rokona (a gyermekvédelemről szóló 1989. évi törvény 105. szakaszában meghatározottak szerint - a nagyszülője, a testvére, a nagybátyja vagy a nagynénje (vérségi úton akár kétoldalú, akár egyoldalú a rokonság, vagy házasság útján), vagy a mostohaszülője nem minősül magán nevelőszülőnek). A gyermek nincsen magán nevelőszülői gondozásban, ha a róla gondoskodó személy azt kevesebb mint 28 napja végzi, és azt a továbbiakban nem kívánja folytatni. A gyermekvédelemről szóló 1989. évi törvény 8. számú függeléke e meghatározás alól kivételeket enged. A fiatalkorú gyermek, kivéve, ha a gyermekvédelemről szóló 1989. évi törvény értelmében fogyatékossággal élőnek minősül, a 16. életéve betöltésekor kikerül a magán nevelőszülői gondozás alól, amennyiben azonban a lakhatását továbbra is biztosítják, a törvényi előírások – A gyermekvédelemről szóló 1989. évi törvényt kiegészítő törvény, Iránymutatás a magán nevelőszülői gondozásról (Replacement Children Act 1989 Guidance on Private Fostering) – továbbra is érvényesülnek, mivel az elhelyezés a család és barátok által nyújtott informális gondozássá alakul át.

A magán nevelőszülő feladata, hogy gondoskodjon a gyermek napi szintű gondozásáról. A szülő szülői felelőssége továbbra is fennáll a gyermeken. A helyi hatóság a magán nevelőszülőt hivatalosan nem hagyja jóvá vagy veszi nyilvántartásba. Ugyanakkor a gyermek tartózkodási helye szerinti helyi hatóság feladata meggyőződni arról, hogy a területén védik és előmozdítják azoknak a gyermekeknek az érdekeit, akiket magán nevelőszülői gondozásba vettek, vagy ilyen gondozásba fognak venni. A helyi hatóság ennek értékelése során a 2005. évi rendelet szerint megvizsgálja, hogy a magán nevelőszülői elhelyezés valamennyi szempontból megfelelő-e. Ha a helyi hatóság nincsen meggyőződve arról, hogy a magán nevelőszülői gondozásba vett gyermek érdekét megfelelően védik vagy mozdítják elő, vagy hogy azt megfelelően fogják védeni, illetve előmozdítani, ésszerű lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a gyermek a szülőjénél (vagy a szülői felügyeletet gyakorló más személynél), vagy a rokonánál lakjon, valamint mérlegelnie kell, hogy a gyermekkel kapcsolatban gyakorolnia kell-e a törvényben meghatározott valamelyik jogkörét.

5 A „nevelőcsalád” fogalma magában foglalja-e a rokonokat is? Ha igen, melyeket?

A gyermeknek az állam által a helyi hatóság útján történő elhelyezésével összefüggésben a rokont csak olyan körülmények között tekintik alkalmasnak a nevelőszülői gondozásra, ha átesett a nevelőszülői értékelési eljáráson, és őt egy nevelőszülői szolgáltató által összehívott nevelőszülői testület jóváhagyta. Az ilyen személy megnevezése „a család és a barátok köréből kikerülő nevelőszülő”, és Angliában az összes nevelőszülő megközelítőleg 18%-át teszik ki. Őket kevésbé szigorú megközelítéssel értékelik, és bár kapnak pénzügyi támogatást a gyermekről vagy gyermekekről való gondoskodás elősegítése érdekében, nem kötelesek gondoskodni a velük kapcsolatban nem álló gyermekekről. Ilyen személy bárki lehet, aki vagy rokona a gyermeknek, vagy vele valamilyen kapcsolatban áll.

Magán nevelőszülői gondozás esetén a magán nevelőszülő a tágabb családból is kikerülhet, mint például egy unokatestvér, vagy a nagyszülő testvére. Az olyan személy azonban, aki a gyermekvédelemről szóló 1989. évi törvény meghatározása szerint rokona a gyermeknek, azaz a gyermek nagyszülője, testvére, nagybátyja vagy nagynénje (vérségi úton akár kétoldalú, akár egyoldalú a rokonság, vagy házasság útján), vagy mostohaszülője, nem minősül magán nevelőszülőnek. A magán nevelőszülő lehet a család barátja, a gyermek valamelyik barátjának szülője, vagy a gyermek családja által korábban nem ismert olyan személy, aki vállalja a gyermek magán nevelőszülői gondozását. Ki kell azonban emelni, hogy ahhoz, hogy magán nevelőszülői elhelyezésről beszélhessünk, a gyermeknek 16 év alattinak (fogyatékossággal élő gyermek esetében 18 év alattinak) kell lennie, és további feltétel, hogy a gyermekről 28 napot meghaladóan gondoskodtak és biztosították a lakhatását.

Utolsó frissítés: 02/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.