Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Austrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis

1. Perkėlimas į užsienį

Jeigu globos teisė suteikiama dviem asmenims, iš esmės jie taip pat privalo tarpusavyje susitarti ir nustatyti gyvenamąją vietą. Šis tarpusavio susitarimo principas taikomas be apribojimų, t. y. taip pat kai vaikas juda Austrijos viduje, ypač jeigu dėl persikėlimo jo gyvenime įvyksta reikšmingų pokyčių. Be to, ypač jeigu gyvenamoji vieta keičiasi į užsienį, vienam iš tėvų, pageidaujančiam kraustytis į užsienį, reikės kito iš tėvų sutikimo arba teismo leidimo. Teismas privalo atsižvelgti ir į vaiko gerovę, ir į tėvų interesus.

Jeigu teismo sprendimu arba pagal susitarimą pagrindinė globos teisė suteikiama vienam iš tėvų, tik jis turi teisę nustatyti gyvenamąją vietą, kaip nustatyta Austrijos Bendrojo civilinio kodekso (vok. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) 162 straipsnio 2 dalyje. Taigi kraustantis Austrijos viduje patvirtinimo nereikia.

Tačiau pagal suformuotą jurisprudenciją tokiomis aplinkybėmis, ypač kai vaiko kraustymasis yra svarbus klausimas, pagrindinę globos teisę turintis vienas iš tėvų taip pat privalo informuoti kitą iš tėvų ir atsižvelgti į vaiko gerovę. Be to, gyvenamosios vietos pakeitimas neturėtų daryti reikšmingo poveikio kito iš tėvų naudojimuisi globos teise. Šis apribojimas taikomas visų pirma kraustantis į užsienį.

Tas pats taikoma globos teisę turintiems globėjams, tačiau praktikoje tai retas atvejis, nes globos teisė paprastai priklauso vaikų gerovės institucijai.

2. Vaiko patikėjimas globos įstaigai arba globėjams

Vaiką patikint gavus globos teisės turėtojo (-ų) (dažniausiai tėvų) sutikimą, jokių tolesnių veiksmų nereikia. Vis dėlto vaiką patikint negavus globos teisės turėtojo (-ų) sutikimo, turi būti imamasi skubos priemonės, kaip tai suprantama įstatyme, – teisminės peržiūros.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Žr. 1 klausimą.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją)

Konsultacijų procedūrą turi vykdyti kompetentingas teismas arba vaikų gerovės institucija (vok. Kinder- und Jugendhilfeträger) per centrinę instituciją. Jeigu už konsultacijų procedūrą atsako vaikų gerovės institucija, taikomos šios sąlygos:


Sąlygos

Dokumentų reikalavimai

Magistrat der Stadt Wien (Vienos miesto savivaldybė)

Amt für Jugend und Familie (Jaunimo ir šeimos tarnyba)

Gruppe Recht (Teisinės paslaugos)

Rüdengasse 11

1030 Vienna, Austria (Austrija)

 • Būtina vaiko gerovei užtikrinti
 • Prašančioji institucija sutinka padengti išlaidas

Nuoroda į Įstatymo dėl tarptautinės šeimos teisės procedūros (vok. Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz, IntFamRVG) 46 straipsnį

Amt der Ober-österreichischen Landesregierung (Aukštutinės Austrijos regiono vyriausybė)

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit

(Visuomenės, socialinių reikalų ir sveikatos direktoratas)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Vaikų ir jaunimo paramos departamentas)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Austria (Austrija)

kjh.post@ooe.gv.at

https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/

 • Būtina vaiko gerovei užtikrinti
 • Sutikimas padengti išlaidas
 • Yra globos vieta
 • Konkrečios priežiūros įstaigos sutikimas
 • Iš anksto nustatytas gyvenamosios vietos statusas
 • Aiškus pareigų pasidalijimas tarp prašančiosios valstybės narės (tipas, mastas ir mokėjimas) ir valstybės narės, į kurią kreipiamasi (įstaigos priežiūra)
 • Prašančioji institucija pripažįsta Aukštutinės Austrijos profesinius standartus
 • Prašančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos aprašymas ir kontaktiniai duomenys
 • Įstaiga, kuriai turi būti patikėtas nepilnametis (adresas)
 • Nepilnamečio, tėvų, brolių ir seserų, globos teisės turėtojų duomenų lapas
 • Iki šiol auginant vaiką suteiktos pagalbos apžvalga
 • Siūlomo patikėjimo rūšis ir priežastys
 • Nustatyti faktai, diagnozės, ataskaitos, vertinimai
 • Nepilnamečio klausymo įrašas
 • Kontaktų su biologiniais tėvais teisių apžvalga
 • Oficialus globos teisės turėtojo (-ų) sutikimas
 • Sveikatos draudimo arba turimo socialinio draudimo įrodymas

Amt der Salzburger Landesregierung (Zalcburgo regiono vyriausybė)

Referat Kinder- und Jugendhilfe (Vaikų ir jaunimo paramos skyrius)

Fanny-von-Lehnert-Strasse 1

Postfach 527

5010 Salzburg, Austria (Austrija)

soziales@salzburg.gv.at

 • Įstaigos, kuriai patikimas vaikas, sutikimas
 • Prašančiosios institucijos rašytinis sutikimas padengti išlaidas
 • Globėjo ir kompetentingos vietos vaikų gerovės institucijos sutikimas vaiko patikėjimo atveju
 • Prašančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos aprašymas ir kontaktiniai duomenys
 • Įstaiga, kuriai turi būti patikėtas nepilnametis (adresas, kontaktiniai duomenys)
 • Nepilnamečio, tėvų, brolių ir seserų, globos teisės turėtojų duomenų lapas
 • Iki šiol auginant vaiką suteiktos pagalbos apžvalga
 • Informacija apie siūlomo vaiko patikėjimo priežastis, įskaitant atvejo istoriją ir problemos aprašymą
 • Medicininės / psichiatrinės išvados, diagnozės, vertinimai
 • Nepilnamečio klausymo įrašas
 • Kontaktų su biologiniais tėvais teisių apžvalga
 • Oficialus globos teisės turėtojo sutikimas
 • Teismo sprendimai
 • Forma E109 (sveikatos draudimo įrodymas) arba turimo socialinio draudimo įrodymas
 • Nepilnamečio e. kortelės kopija
 • Patikėjimo data ir numatoma trukmė

Amt der Steiermärkischen (Štirijos regiono vyriausybė)

A11 Fachabteilung (A11 politikos departamentas) – Soziales und Arbeit, Referat Kinder- und Jugendhilfe (Socialinių reikalų, darbo, vaikų ir jaunimo paramos skyrius), Bereich Recht und Gewaltschutz (Teisės ir apsaugos nuo smurto grupė)

Hofgasse 12/1/115

8010 Graz, Austria (Austrija)

abteilung11@stmk.gv.at

 • Būtina vaiko gerovei užtikrinti
 • Išlaidas padengia prašančioji valstybė narė
 • Teisėti globėjai suteikia sutikimą
 • Teismo sprendimai
 • Medicininės išvados
 • Prašančiosios kompetentingos institucijos vaiko perdavimo ataskaita (istorija, dabartinė socialinė ir šeimos padėtis, problemų ir išteklių aprašymas, socialinio darbuotojo išvados ir prognozės, tikslų įgyvendinimas, trumpas įvertinimas)

Amt der Tiroler Landesregierung (Tirolio regiono vyriausybė)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Vaikų ir jaunimo paramos departamentas)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck, Austria (Austrija)

 • Išlaidas padengia prašančioji valstybė narė
 • Įstaigos sutikimas
 • Turi būti pateiktas paramos planas, atvejo istorija ir problemos aprašymas:

- nepilnamečio duomenys

- tėvų duomenys

- brolių ir seserų duomenys

- globos teisę turintis asmuo

- iki šiol suteikta parama

 • Visos svarbios ataskaitos, psichologiniai įvertinimai ir kt.
 • Rašytinis globos teisės turėtojų sutikimas
 • Įrodytas globojamo nepilnamečio sutikimas, nebent klausymas atrodo netikslingas dėl vaiko amžiaus arba (įrodyto) brandos laipsnio
 • Nepilnamečio sveikatos draudimo įrodymas
 • Nepilnamečio tapatybės dokumento kopija
 • Įstaigos, kuriai patikimas vaikas, rašytinis sutikimas
 • Nurodomos priežastys:

- kodėl būtent ši įstaiga?

- jei taikytina, priežastis, kodėl reikia skubios pagalbos

 • Pagalbos pradžios data ir numatoma trukmė
 • Būsima nepilnamečio padėtis grįžus

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Forarlbergo regiono vyriausybė)
Landhaus
Römerstrasse 15
6901 Bregenz, Austria (Austrija)

Abteilung Soziales und Integration (Socialinių reikalų ir integracijos departamentas)

soziales-integration@vorarlberg.at

 • Įstaigos, kuriai patikimas vaikas / globėjų šeimos sutikimas
 • Sutikimas padengti išlaidas
 • Prašančioji kompetentinga institucija ir kontaktiniai duomenys
 • Norima įstaiga / globėjų šeima (adresas)
 • Nepilnamečio ir tėvų duomenys
 • Globos sprendimas su paaiškinimu: (Ką) ... patikint (kam) ..., atsakomybė už priežiūrą ir auklėjimą perduodama įstaigai / globėjų šeimai
 • Iki šiol auginant vaiką suteikta parama
 • Patikėjimo priežastys, sutartas paramos planas, ateities perspektyvos
 • Vaikų ir jaunuolių psichiatro / psichologo išvados / diagnozės

Pastabos

 • Nepilnamečio klausymas
 • Globos teisės turėtojų sutikimas
 • Sveikatos draudimo įrodymas

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Žemutinės Austrijos regiono vyriausybė)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Sveikatos ir socialiniai reikalai)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Jaunimo gerovės departamentas)

Landhausplatz 1,

3109 St. Poelten, Austria (Austrija)

 • Būtina vaiko gerovei užtikrinti ir (arba) Žemutinėje Austrijoje yra kontaktinis asmuo vaiko gerovės klausimais
 • Rašytinis sutikimas padengti išlaidas
 • Tinkamas patikėjimas globoti
 • Konkrečios įstaigos sutikimas
 • Žemutinės Austrijos profesinių standartų pripažinimas
 • Reguliari paramos plano, įskaitant auklėjimo tikslus, peržiūra, kurią atlieka prašančioji institucija
 • Kontaktinio asmens pareiškimas, jei priemonės taikymą būtina nutraukti
 • Turimos psichikos, emocinio, socialinio, mokyklinio / profesinio vystymosi ataskaitos
 • Turimos medicininės išvados
 • Pagrindinių nepilnamečio dokumentų, e. kortelės kopija
 • Informacija apie gydymą vaistais
 • Paramos planas, įskaitant iki šiol skirtą paramą
 • Problemos aprašymas, socialinė ir psichologinė diagnozė, tikslinė priemonės taikymo aplinka, trukmė ir prognozės
 • Nepilnamečio klausymo dėl planuojamos priemonės įrašas
 • Rašytinis globos teisės turėtojo sutikimas
 • Susitarimas, kaip organizuoti galimas lankymo teises

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Burgenlando regiono vyriausybė)

Landesregierung

Abteilung 6 – Soziales, Gesundheit, Familie, Sport (6 departamentas –

socialiniai reikalai, sveikata, šeima, sportas)

Europaplatz 1,

7000 Eisenstadt, Austria (Austrija)

 • Būtina vaiko gerovei užtikrinti
 • Sutikimas padengti išlaidas
 • Įstaigos ar globėjo sutikimas
 • Kompetentingos institucijos aprašymas ir kompetencijos deklaracija
 • Nepilnamečio duomenys
 • Informacija apie problemą (patikėjimo priežastis, tikslai, nustatyti faktai, vertinimai, pažymos, teismo sprendimai)
 • Globos teisės turėtojų sutikimas

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Dėl sąvokos „globėjas“ Austrijos teisėje norėtume pabrėžti du dalykus. Jeigu tai tėvų valdžia, globėjai yra asmenys, kurie (iš dalies arba visiškai) rūpinasi vaiko priežiūra ir auklėjimu ir su kuriais vaikas turi arba numatoma, kad turės, santykius, panašius į vaikų santykius su biologiniais tėvais (ABGB 184 straipsnis). Sąlygos ir priemonės, kaip patikrinti, kurie asmenys (ar poros), kuriems vaikų gerovės institucijos gali patikėti (tik) globoti ir auklėti vaikus, yra nustatyti kiekvieno iš devynių Austrijos regionų įstatymuose.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Austrijos teisės aktuose sąvoka „globėjas“ gali būti tyčia aiškinama labai bendrai. Be senelių, pagal ABGB 178 straipsnį turinčių ypatingą statusą, bet koks (kitas) giminaitis gali būti globėjas, jeigu (iš dalies arba visiškai) prižiūri ir auklėja vaiką ir bent ketina kurti su vaiku santykius, panašius į vaikų santykius su biologiniais tėvais. Ar vaikų gerovės institucijos atlieka tokių asmenų patikras, taip pat nustatyta kiekvieno iš devynių Austrijos regionų įstatymuose. Apskritai dėl artimų giminaičių, kaip antai senelių ir tėvų brolių bei seserų, tokios patikros neatliekamos.

Paskutinis naujinimas: 28/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.