Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis

Yra procedūrų dėl išankstinių konsultacijų ir sutikimo gavimo prieš perkeliant vaiką Prancūzijoje tarpvalstybiniu lygmeniu, kaip numatyta 2003 m. lapkričio 27 d. Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, vadinamo reglamentu „Briuselis IIa“ (toliau – reglamentas „Briuselis IIa“), 56 straipsnyje. Šių procedūrų įgyvendinimas aprašytas 2005 m. spalio 28 d. teisingumo ministerijos aplinkraštyje dėl reglamento įsigaliojimo (aplinkraštis Nr. CIV/03/05; Nr. NOR JUS C 05 20 191 C).

Be vaiko patikėjimo vienam iš tėvų, šių procedūrų išimčių nėra, nes pagal Prancūzijos teisę turi įsikišti valdžios institucija, kuri turi nuspręsti, ar sprendimas dėl vaiko patikėjimo priimamas administracinėje sistemoje gavus teisės pareigūnų sutikimą arba teisme.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Centrine institucija šioje srityje Prancūzija paskyrė Jaunimo apsaugos direktorato (pranc. Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, DPJJ) Teisėkūros ir teisės reikalų tarnybą (K1 tarnyba). Todėl svarstant vaiko perkėlimą į Prancūziją iš kitos reglamento šalimi esančios valstybės narės su ja reikia konsultuotis, kai vyksta konsultacijų ir pritarimo procedūros.

Dokumentus galima siųsti:

• e. paštu: pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

• paštu šiuo adresu:

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (bureau K1 – pôle international)

13 place Vendôme 75001 Paris, France (Prancūzija)

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją)

Jeigu kita valstybė narė, kuri yra reglamento „Briuselis IIa“ šalis, planuoja perkelti vaiką į Prancūziją, prašančiosios valstybės narės centrinė institucija Prancūzijos centrinei institucijai turi pateikti:

  • informaciją apie nepilnamečio civilinę būklę;
  • asmenų, kuriems tenka su nepilnamečiu susijusios tėvų pareigos, tapatybę ir kontaktinius duomenis;
  • informaciją apie asmenų, paskirtų vaiko globėjais, tapatybę arba informaciją apie siūlomą vaikų priežiūros įstaigą;
  • nepilnamečio asmeninės ir šeiminės padėties apžvalgą (įskaitant išsamią bendrąją informaciją ir pastaruosius įvykius);
  • veiksmus, kurių ėmėsi prašančioji institucija, kad paruoštų vaiko patikėjimą;
  • siūlomo patikėjimo tvarką (trukmę ir susirašinėjimo, išvykų, lankymo bei apgyvendinimo teisių organizavimą);
  • siūlomo patikėjimo finansavimo priemones;
  • tolesnių veiksmų po patikėjimo organizavimo ir galimų incidentų tvarkymo priemones;
  • prašomo patikėjimo trukmę.

Gavusi šiuos dokumentus Prancūzijos centrinė institucija atliks visas būtinas patikras susisiekusi su atitinkamo departamento taryba. Atsakymo laukimas gali užtrukti įvairiai, priklausomai nuo atvejo sudėtingumo.

Kalbant apie terminus:

šie dokumentai turi būti pateikti prieš vaiką patikint atitinkamiems asmenims Prancūzijoje, laikantis reglamento nuostatų. Bet kuriuo atveju dokumentus reikėtų pateikti kuo labiau iš anksto iki siūlomos vaiko patikėjimo datos, kad faktinė vaiko patikėjimo data nebūtų pavėlinta.

Kalbant apie prašymus pratęsti jau patikėtų vaikų buvimą, juos reikia siųsti Prancūzijos centrinei institucijai likus bent dviem mėnesiams iki vaiko patikėjimo laikotarpio pabaigos.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Prancūzijos teisėje globėjų šeima apibrėžta taip: „asmuo, kuris už atlygį, reguliariai ir nepertraukiamai priima nepilnamečius ir jaunus suaugusiuosius iki dvidešimt vienų metų amžiaus į savo namus“ ir „visi tuo adresu gyvenantys asmenys“ (Socialinių veiksmų ir šeimos kodekso (pranc. Code de l’action sociale et des familles) L. 421-2 straipsnis). Kad šeima būtų paskirta „globėjų šeima“, būtinas oficialus departamento tarybos pritarimas.

Tačiau Prancūzijos teisėje taip pat pripažįstama sąvoka „patikima trečioji šalis“; tai asmuo, kuriam patikimas vaikas, kuris nėra šeimos narys ir kuris gauna pašalpą, atitinkančią rūpinimosi vaikų sąnaudas.

Galiausiai, teisės aktuose taip pat numatyta globa, kurią užtikrina šeimos narys, kuriam vaikas patikimas gavus administracinės institucijos ar teismo pritarimą. Šios dvi priemonės yra nurodytos Civilinio kodekso 375-3 straipsnio 2 dalyje.

Įgyvendinant reglamentą „Briuselis IIa“ visiems šiems scenarijams taikoma ta pati tvarka ir reikia iš anksto konsultuotis su Prancūzijos centrine institucija ir gauti jos pritarimą.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Pagal bendrą aiškinimą, kuriuo pageidaujama vadovautis taikant reglamentą „Briuselis IIa“, į sąvoką „globėjų šeima“ įtraukiami nepilnamečio šeimos nariai. Taigi nepilnametį patikint šeimos nariams, kurie nėra jo tėvai, reikia iš anksto pasikonsultuoti su Prancūzijos centrine institucija.

Paskutinis naujinimas: 31/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.