Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Gibraltaras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

2009 m. Vaikų įstatymo VIIIA dalimi į nacionalinę teisę perkeliamos 1996 m. Hagos konvencija ratifikuotos specialios procedūros ir įpareigojimai. Konvencijoje, žinoma, numatytas valstybių tarpusavio bendradarbiavimas tais atvejais, kai vaikai patikimi alternatyviai globai užsienyje, pavyzdžiui, pagal vaiko patikėjimo šeimai arba kitus ilgalaikius susitarimus, kurie nėra įvaikinimas.

Visų pirma 2009 m. Vaikų įstatymo 93M straipsnyje reikalaujama kitos susitariančiosios valstybės centrinei institucijai pateikti ataskaitą, jeigu Globos agentūra svarsto galimybę patikėti vaiką šeimai kitoje susitariančiojoje valstybėje (pagal Konvencijos 33 straipsnį), arba pasikonsultuoti (pagal Reglamento „Briuselis IIa“ 56 straipsnį).

Sutikimo, prašymų pateikti nuomonę ir taikytinų procedūrų klausimas labai daug priklauso nuo vaiko aplinkybių ir esamo statuso. Pavyzdžiui, jeigu planuojamas vaiko patikėjimas šeimai susijęs su vaiku, kurio atžvilgiu jau išduota Aukščiausiojo Teismo nutartis dėl globos, tada nutarčiai pripažinti ar vykdyti tektų pradėti procesą Aukščiausiajame Teisme pagal Konvencijos IV skyrių.

Be to, Vaikų įstatymo 67 straipsnyje numatyta, kad joks asmuo negali iš Gibraltaro išvežti vaiko, kuriam taikoma nutartis dėl globos, negavęs kiekvieno tėvų pareigas vaiko atžvilgiu turinčio asmens sutikimo arba (alternatyviu atveju) Aukščiausiojo Teismo leidimo.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Žr. pirmiau.

2009 m. Globos įstatymo 93K straipsnyje nurodyta, kad Konvencijoje numatytas centrinės institucijos funkcijas Gibraltare pirmąja instancija atlieka teisingumo ministras.

Konvencijos 24, 26 ir 28 straipsnių tikslais nuoroda į Instituciją apima Gibraltaro Aukščiausiąjį Teismą.

35 straipsnio 2 dalies tikslu nuorodos į Instituciją apima Globos agentūrą.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Teismo gautų prašymų atžvilgiu mes vadovaujamės Hagos konvencijomis ir teismo darbo tvarkos taisyklėmis 2011 m. Šeimos bylų nagrinėjimo tvarka (Vaikai) (1996 m. Hagos konvencija).

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

2009 m. Vaikų įstatyme vaikus globojanti šeima neapibrėžta. Globėjo ir vaiko patikėjimo šeimai apibrėžtos yra pateiktos.

Globėjas yra asmuo, kurį vaiko patikėjimo šeimai tikslais patvirtino Globos agentūra.

„Vaiko patikėjimas šeimai“ reiškia, kad vaiku, kuriam reikalinga globa, rūpinasi asmuo, kuris nėra vienas iš tėvų, įtėvių ar giminaičių ir nėra asmuo, kuriam kitais pagrindais tenka tėvų pareigos vaiko atžvilgiu.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Vaikus globojančia šeima nelaikomi juos prižiūrintys giminaičiai ar draugai, tai žinoma kaip vaiko patikėjimas šeimai ar draugams ir vadinama vaiko patikėjimu susijusiam asmeniui.

Paskutinis naujinimas: 04/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.