Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Italija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

Italijos teisės aktuose šiuo metu nėra nustatyta konkrečių normų, kuriomis būtų reglamentuojama išankstinio konsultavimosi procedūra, numatyta Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 56 straipsnio 1 dalyje. Tačiau pagal bendrąsias nuostatas, siekiant įkurdinti vaiką (t. y. jį įkurdinti su kitais asmenimis negu jo tėvai), reikia, kad dalyvautų kompetentinga teisminė institucija.

Atliekant vaiko įkurdinimo Italijoje vertinimą pagal minėtojo reglamento 56 straipsnį, patartina pasikonsultuoti su Italijos centrine institucija dėl reikiamos informacijos ar netgi pagalbos (Teisingumo ministerijos Nepilnamečių ir bendruomenės teisingumo departamento centrinė institucija, via D. Chiesa 24, 00136 Rome; tel. +39 06 6818.8535; e. paštas autoritacentrali.dgmc@giustizia.it).

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Įkurdinant vaiką turi dalyvauti teisminė institucija; nesant konkrečių teisės normų, patartina prieš įkurdinant vaiką pasikonsultuoti su Italijos centrine institucija. Nesant šalies vidaus teisės normų, kuriomis būtų reglamentuojamas tarpvalstybinis vaiko įkurdinimas, Italijos teismai pagal 1983 m. Įstatymo Nr. 184 4 straipsnio 2 dalyje išdėstytos globos sistemos analogiją turi duoti leidimą dėl tokio įkurdinimo. Todėl, siekiant įkurdinti vaiką Italijoje, reikia, kad dalyvautų Italijos teismai.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Konkrečių nacionalinės teisės normų nėra.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Nacionalinėje teisėje neapibrėžta sąvoka „vaikus globojanti šeima“, kuri Italijos teisėje gali būti vadinama famiglia affidataria. Tačiau šis teisinis institutas reglamentuojamas 1983 m. Įstatyme Nr. 184. Šiame įstatyme famiglia affidataria apibrėžiama kaip šeima (poros, turinčios arba neturinčios bendrų vaikų, arba nesusituokę asmenys), atsakinga už vaiko, praradusio savo biologinių tėvų pagalbą ir apsaugą, globą.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Pagal nacionalinę teisę (žr. 1983 m. Įstatymo Nr. 184 2 straipsnį) bet kuris nepilnametis, laikinai netekęs tinkamos šeimos aplinkos, gali būti patikėtas kitai šeimai, galbūt su kitais nepilnamečiais, arba nesusituokusiam asmeniui, arba šeimos tipo bendruomenei, siekiant apsaugoti jo gerovę, švietimą ir mokymąsi. Jeigu vaiko tinkamai įkurdinti šeimoje neįmanoma, vaikas gali būti priimtas į viešąją arba privačią globos įstaigą, pageidautina, vaiko gyvenamosios vietos regione. Nesant teisės aktuose nurodytos apibrėžties, paprastai laikoma, kad globėjų šeimos reiškia kitus asmenis negu vaiko tėvai. Nacionalinėje teisėje šiuo požiūriu neskirstoma į giminaičius ir negiminaičius. Tačiau, kai vaikas paimamas iš šeimos, teisėjas visų pirma turi įsitikinti, ar galima vaiką įkurdinti su giminaičiais. Jeigu negalima, gali būti svarstomos negiminaičių kandidatūros.

Paskutinis naujinimas: 22/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.