Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Latvija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

Prieš nurodant įkurdinti vaiką kitoje valstybėje, turi būti konsultuojamasi su kompetentingu šeimos teismu (latv.bāriņtiesa), turinčiu jurisdikciją teritorijoje, kurioje bus įkurdinamas vaikas, ir turi būti gautas jo sutikimas.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Apie vaiko įkurdinimo planą reikia informuoti Latvijos teisingumo ministeriją, o pastaroji susisieks su kompetentingu šeimos teismu dėl sutikimo davimo.

Kompetentingo šeimos teismo sutikimas nereikalingas, jei tuo metu, kai vaikas įkurdinamas, vaiko globos teisė iš tėvų neatimta arba globos teisė suteikta kitam asmeniui.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Latvijos teisingumo ministerija yra centrinė ryšių palaikymo institucija, kuri nagrinėja reglamento 56 straipsnyje nurodytus sprendimus dėl įkurdinimo ir perduoda juos kompetentingai Latvijos institucijai, kuri priima sprendimus dėl įkurdinimo.

Reikalingų dokumentų sąrašas:

1. informacija apie vaiko teisinį statusą, visų susijusių teismo sprendimų kopijos ir jų vertimas į latvių k.;

2. informacija apie vaiko paėmimo iš šeimos priežastis ir jos vertimas į latvių k.;

3. vaiko gimimo liudijimo kopija;

4. informacija apie vaiko poreikius (sveikatos būklę, išsilavinimą, emocinius poreikius ir kalbas, kuriomis galima susikalbėti su vaiku) ir jos vertimas į latvių k.;

5. mokyklos ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymo pažymėjimas, medicinos dokumentai (informacija apie sveikatos patikrinimus, skiepijimą ir diagnozuotas ligas) ir jų vertimas į latvių k.

6. informacija apie asmenį, pas kurį įkurdinamas vaikas, arba apie šeimą, kurioje jis įkurdinamas.

*Jei užsienio institucija nenurodė konkretaus asmens Latvijoje, pas kurį turėtų būti įkurdintas vaikas, šeimos teismas, atsižvelgdamas į vaiko ryšių su Latvija svarbą, padės rasti tinkamą globėją arba vaikus globojančią šeimą Latvijoje.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Latvijoje tėvų globos netekę vaikai gali būti įkurdinami vaikus globojančioje šeimoje arba jiems gali būti paskirta globa.

Vaiką globojanti šeima – tai šeima, kuri suteikia globą našlaičiui arba tėvų globos netekusiam vaikui tol, kol jis, jei įmanoma, grąžinamas tėvų globai arba kol vaikas įvaikinamas arba jam nustatoma globa.

Globėjas prisiima visas tėvų teises bei pareigas ir atstovauja vaikui visais asmeniniais ir nuosavybės klausimais.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Vaiko globėju gali būti paskirtas vaiko giminaitis arba ne giminaitis, kurį šeimos teismas laiko asmeniu, galinčiu atlikti globėjo pareigas.

Bet kuris giminaitis, kuris nori rūpintis vaiku, gali būti paskirtas jo globėju, jei turi reikiamų gebėjimų ir savybių, kad galėtų atlikti globos užduotis.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.