Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Malta
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

Šioje srityje atsakinga institucija yra Socialinės globos standartų institucija, kuri paskirta Maltos centrine institucija. Žr. atsakymą į 3 klausimą.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Šioje srityje atsakinga institucija yra Socialinės globos standartų institucija, kuri paskirta Maltos centrine institucija.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Kad Maltoje būtų galima įregistruoti tarptautinį įkurdinimą, prašančiosios valstybės centrinė institucija turi paprašyti Maltos centrinės institucijos sutikimo. Reikia paprašyti prašymo formos ir ją pateikti Maltos centrinei institucijai – Socialinės globos standartų institucijai.

Taikoma toliau nurodyta procedūra.

Maltos centrinei institucijai turi būti pateikta tinkamai užpildyta prašymo forma ir prašomi dokumentai. Šį prašymą turi pateikti prašančiosios valstybės centrinė institucija. Visi siunčiami prašomi dokumentai turi būti tik maltiečių arba anglų k.

Gavusi prašymo formą Maltos centrinė institucija nustato, dėl kokio įkurdinimo kreipiamasi.

Atsižvelgdama į atvejį, Maltos centrinė institucija prašymą ir dokumentus siunčia atitinkamai Maltos kompetentingai institucijai, pvz., vaikų apsaugos įstaigai Aġenzija Appoġġ. Visais atvejais kompetentingos institucijos prašymus vertina remdamosi savo žiniomis ir tinkamai atsižvelgdamos į šiuos vaiko įkurdinimo aspektus: švietimo / pedagoginį, teisinės pagalbos, psichosocialinį / psichiatrinį ir vaiko saugumo / apsaugos.

Tada Maltos centrinė institucija apie kompetentingų Maltos institucijų sprendimą dėl tarptautinio vaiko įkurdinimo galės pranešti prašančiosios valstybės kompetentingai institucijai. Vaiko įkurdinimo procedūrą galima pradėti tik gavus Maltos centrinės institucijos sutikimą. Tada prašančiosios valstybės centrinės institucija Maltos centrinę instituciją informuos apie tarpvalstybinio įkurdinimo pradžios datą.

Kai kurie dokumentai, kuriuos reikia pateikti su prašymu:

a)    motinos, tėvo ir vaiko nacionalinės asmens tapatybės kortelės ir (arba) paso kopija,

b)    vaiko (-ų) gimimo liudijimas (-ai),

c)    pareiškimas dėl globos ir globos teisių,

d)    bet kokie kiti reikalingi dokumentai.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Maltos teisės aktuose sąvoka „vaikus globojanti šeima“ nenumatyta. Tačiau 2007 m. Globos šeimoje akto (Maltos įstatymų 491 skyrius) 2 straipsnyje „globėjas“ apibrėžtas kaip „vienas ar daugiau asmenų, kuriam (-iems) Globos taryba leido globoti vaiką“. Be to, Nepilnamečių apsaugos (Alternatyvios globos) akto (Maltos įstatymų 602 skyrius), kuriuo, jam įsigaliojus, bus pakeistas 2007 m. Globos šeimoje įstatymas, 2 straipsnyje „globėjas“ apibrėžtas kaip „vienas ar daugiau asmenų, kuriam (-iems) Globos taryba leido globoti nepilnametį“.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Maltos teisės aktuose sąvoka „vaikus globojanti šeima“ nenumatyta.

Paskutinis naujinimas: 05/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.