Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Šiaurės Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

Taip, pagal 1995 m. Įsakymą dėl vaikų (Šiaurės Airija) (toliau – Įsakymas dėl vaikų) reikalaujama išsiaiškinti vaiko, jo tėvų ar bet kurio kito tėvų pareigas turinčio asmens ar kito susijusio asmens pageidavimus ir nuomones ir priimant sprendimą dėl vaiko gerovės į tuos pageidavimus ir nuomones deramai atsižvelgti.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Šiaurės Airijos teisės aktai dažniausiai atspindi Anglijos ir Velso 1989 m. Vaikų įstatymą. Jų yra trys kategorijos:

• neoficialūs – tėvų ir giminaičių susitarimai nedalyvaujant socialinėms tarnyboms;

• savanoriški – tėvų ir vietos valdžios institucijos susitarimai (Įsakymo dėl vaikų 21 ir 27 straipsniai);

• nutartis dėl globos – siekiant, kad būtų priimta ši nutartis, reikia kreiptis į teismą (Įsakymo dėl vaikų 27 ir 50 straipsniai).

Privačios globos tvarka yra panaši į galiojančią Anglijoje ir Velse (žr. Anglijos ir Velso informacijos suvestinę).

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Galioja tam tikri formalumai, kuriais siekiama palengvinti keitimąsi informacija ir (arba) jos teikimą, kai jaunuolis pradedamas globoti, ir atlikti nuolatinius tikrinimus.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Įsakyme dėl vaikų sąvoka „šeima“ neapibrėžta. Įsakyme dėl vaikų „globa“ apibrėžiama kaip vaiko patikėjimas šeimai, vaiko giminaičiui arba bet kuriam kitam tinkamam asmeniui, kaip apibrėžta Įsakymo 27 straipsnio 3 dalyje.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Įsakymo dėl vaikų 27 straipsnio 2 dalies a punkte leidžiama patikėti vaiką:

i) šeimai;

ii) vaiko giminaičiui arba

iii) bet kuriam kitam tinkamam asmeniui.

Sąvoka „giminaitis“ Įsakymo dėl vaikų 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžta kaip „vienas iš senelių, tikras ar netikras brolis ar sesuo (brolienė ar svainis), dėdė ar teta (dėdienė ar tetėnas), taip pat atitinkami per civilinės partnerystės ryšį įgyti giminaičiai arba vienas iš įtėvių“.

Paskutinis naujinimas: 05/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.