Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Portugalija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis

Taip, norint priimti sprendimą dėl nepilnamečio įkurdinimo vaikus globojančioje šeimoje arba įstaigoje Portugalijoje turi būti konsultuojamasi ir turi būti gaunamas išankstinis sutikimas.

Konsultuotis ir gauti išankstinį sutikimą nebūtina, jei vaiko globa patikima asmeniui, su kuriuo vaiką sieja giminystės ryšys, pvz., seneliams, dėdėms ir tetoms arba vyresniems broliams ir seserims. Tokiais atvejais institucijai, priimančiai sprendimą dėl vaiko įkurdinimo, pakanka informuoti Portugalijos centrinę instituciją.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Portugalijos centrinė institucija pagal Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 yra:

DGRSP – Reabilitacijos ir įkalinimo įstaigų generalinis direktoratas (portug. Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Teisinės pagalbos ir ginčų skyrius (portug. Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisbon (Portugalija)

Tel. (+351) 218 812 200

Faksas (+351) 218 853 653

E. paštas gjc@dgrsp.mj.pt

Interneto svetainė

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją)

Jaunuolių įkurdinimo Portugalijoje pagal Reglamento „Briuselis IIa“ 56 straipsnį procedūros etapai

ACP – Portugalijos centrinė institucija

1 etapas – išankstinis ACP leidimas įkurdinti

 • prašančiosios valstybės centrinės institucijos prašymas suteikti išankstinį leidimą;
 • pateiktų dokumentų peržiūra ir vertinimas atsižvelgiant į vaiko įkurdinimo kriterijus ir sąlygas;
 • ACP sprendimas dėl išankstinio leidimo patvirtinimo arba atsisakymo jį išduoti;
 • tik orientacinio pobūdžio terminas: priklausomai nuo bylos sudėtingumo – 1–3 mėnesiai nuo visų dokumentų, reikalingų prašymui pagrįsti, gavimo.

2 etapas – teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu

 • Vaikus globojanti šeima, pagrindinė institucija arba institucija, kuriai buvo patikėta vaiko globa, teismui (teritorijos, kurioje gyvena vaikus globojanti šeima arba yra įsisteigusi institucija, šeimos ir nepilnamečių bylų skyriui (portug. Juízo de Família e Menores) pateikia prašymą dėl teismo sprendimo pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu. Prie šio prašymo reikia pridėti dokumentus, patvirtinančius išankstinį ACP sutikimą, ir patvirtinamuosius dokumentus, kuriuose būtų pateikta informacija apie vaiko įkurdinimą: trukmę, intervencinį planą, vaikus globojančios šeimos pareiškimą, kad jos nariai save finansiškai išlaiko.

Arba:

Portugalijos centrinei institucijai siunčiamas kilmės valstybės administracinės arba teisminės institucijos priimtas sprendimas dėl vaiko įkurdinimo kartu su papildomais dokumentais, kuriuose būtų pateikta informacija apie vaiko įkurdinimą: trukmę, intervencinį planą, vaikus globojančios šeimos pareiškimą, kad jos nariai save finansiškai išlaiko.

Prašymą dėl priemonės paskelbimo vykdytina ACP persiunčia prokuratūrai (portug. Ministério Público) ir kompetentingam teismui, kuriame tas prašymas bus oficialiai pateiktas vaiko vardu.

 • Teismas priima sprendimą. Jei priemonė paskelbiama vykdytina, teismas gali nurodyti, kad Socialinės apsaugos institutas (portug. Instituto da Segurança Social, IP) yra institucija, atsakinga už priemonės įgyvendinimo Portugalijoje stebėseną.

3 etapas – įkurdinimo priemonės vykdymas Portugalijoje

 • Priėmus sprendimą dėl priemonės paskelbimo vykdytina vaikas arba jaunuolis gali atvykti į Portugaliją ir galima pradėti vykdyti jo įkurdinimo priemonę.
 • Jei prašymas dėl priemonės paskelbimo vykdytina buvo siunčiamas per ACP (ir bet kuriuo atveju, kai teismas ACP informuoja apie savo sprendimą), ACP teismo sprendimą turėtų persiųsti atitinkamai kitos valstybės institucijai.
 • Socialinės apsaugos institutas stebi priemonės vykdymą ir rengia periodines ataskaitas dėl priemonės įgyvendinimo, kurios turi būti siunčiamos teismui ir ACP (jei teismas tai nurodo).
 • Norint pratęsti priemonės galiojimą, reikalingas naujas išankstinis ACP leidimas ir taikoma likusi pirmiau nurodyta procedūra.

Informaciją ir dokumentų, kuriuos reikia pateikti ACP, kad ši leistų įkurdinti vaiką vaikus globojančioje šeimoje arba įstaigoje Portugalijoje, sąrašą anglų kalba galima rasti šiuo adresu.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Įstatyminio dekreto Nr. 139/2019, kuriame nustatytos vaikų globos šeimoje priemonių taikymo Portugalijoje taisyklės, 12 straipsnyje nustatyta:

Vaikus globojanti šeima –

 1. nesusituokęs asmuo;
 2. du susituokę arba nesusituokę asmenys;
 3. du arba daugiau asmenų, kuriuos sieja giminystės ryšys ir kurie gyvena tame pačiame namų ūkyje.

Ankstesnės pastraipos b ir c punktuose nurodytais atvejais vienas vaikus globojančios šeimos narys yra už vaiko globą atsakingas asmuo.

1 dalyje nurodytų asmenų, kuriems patikima vaiko arba jaunuolio globa, su tuo vaiku ar jaunuoliu negali sieti jokie giminystės ryšiai.

Šio įstatyminio dekreto 6 straipsnyje nustatyta, kad už vaikus globojančių šeimų sistemos valdymą yra atsakingas Socialinės apsaugos institutas ir Lisabonos šventieji gailestingumo rūmai (portug. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa), bendradarbiaudami su pagrindinėmis institucijomis, kurios pagal nacionalinę teisę yra paskirtos konkrečiomis socialinio solidarumo įstaigomis, arba panašiomis įstaigomis, vykdančiomis veiklą vaikų ir jaunuolių apsaugos srityje ir su Socialinės apsaugos institutu sudariusiomis bendradarbiavimo susitarimus.

Įstatyminio dekreto 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad globos šeimoje priemonių, dėl kurių sprendžiama teismo procese, įgyvendinimą prižiūri ir stebi teismas, kuris šiuo tikslu paskiria specialias Įstatyme Nr. 147/99 dėl vaikų ir jaunuolių, kuriems kyla pavojus, apsaugos numatytas grupes.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Ne, pagal Portugalijos teisę sąvoka „vaikus globojanti šeima“ neapima giminaičių (plg. atsakyme į ankstesnį klausimą nurodyto Įstatyminio dekreto Nr. 139/2019 16 straipsnio 3 dalį).

Susiję teisės aktai:

Įstatyminis dekretas 139/2019

Įstatymas 147/99

Baigiamoji pastaba:

Ši informacija Portugalijos ryšių palaikymo institucijai, teismams ar kitoms įstaigoms bei su ja susipažinusiems asmenims neprivaloma. Nors ši informacija buvo kruopščiai parengta, vis tiek būtina susipažinti su atitinkamu metu galiojančiais teisės aktais.

Paskutinis naujinimas: 31/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.