Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Slovakija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

Kad vaikui galėtų būti paskirta globa šeimoje, reikalingas sutikimas. Kai Tarptautinės vaikų ir jaunuolių teisinės apsaugos centro, kaip pagal 56 straipsnį kompetentingos institucijos, prašoma duoti sutikimą dėl tarptautinio vaiko įkurdinimo, jis visada konsultuojasi su Centrine darbo, socialinių reikalų ir šeimos tarnyba, kaip įstaiga, atsakinga už vaikų gerovę ir teisinę apsaugą bei socialinę rūpybą.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Centrui privaloma Centrinės tarnybos ekspertų rekomendacija.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Centras prašo pateikti pakankamą informaciją ir reikšmingus dokumentus dėl procedūros, o tada su Centrine tarnyba konsultuojasi dėl vaiko įkurdinimo. Kai vaiką planuojama įkurdinti vaikų priežiūros įstaigoje, konkreti Centrinės tarnybos užduotis yra užtikrinti vaikui vietą tinkamoje Slovakijos vaikų priežiūros įstaigoje.

Tada Centrinė tarnyba pateikia Centrui rekomendaciją dėl konkretaus atvejo ir, jei vaiką planuojama įkurdinti vaikų priežiūros įstaigoje, – dėl konkrečios įstaigos, kurioje vaikas turi būti įkurdintas.

Paprastai Centras prašo pateikti su teismo procesu ir teismų jau priimtais sprendimais susijusią informaciją ir dokumentus, informaciją ir dokumentus apie vaiko šeimos narius, taip pat vaiko įkurdinimo priežastis, psichologų ar socialinių darbuotojų išvadas ir bet kokias kitas ekspertų išvadas.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Šeimos įstatyme Nr. 36/2005 nurodyta, kad, jei tėvai neprižiūri arba negali prižiūrėti nepilnamečio ir jei tai pateisinama nepilnamečio interesais, teismas gali nuspręsti vaiko globą patikėti fiziniam asmeniui, kuris nori tapti globėju ir atitinka reikalavimus. Globėjas nepilnamečiu privalo rūpintis taip pat, kaip juo rūpintųsi tėvai. Globėjas teisę atstovauti nepilnamečiui ir administruoti jo turtą turi tik dėl įprastų klausimų. Kol nepilnamečiui paskirta globa šeimoje, jo tėvai gali įgyvendinti tik tas tėvų teises ir pareigas, už kurias nėra atsakingas globėjas. Jei globėjas mano, kad nepilnamečio teisėto globėjo priimtas sprendimas esminiu klausimu neatitinka nepilnamečio interesų, jis gali prašyti, kad tą sprendimą peržiūrėtų teismas. Tėvai turi teisę bendrauti su nepilnamečiu, kuriam buvo paskirta globa šeimoje. Jei tėvai ir globėjas negali susitarti dėl tos teisės įgyvendinimo, klausimą pagal vieno iš tėvų arba globėjo prašymą sprendžia teismas. Spręsdamas dėl nepilnamečio globos šeimoje, teismas nustato tėvų ar kitų fizinių asmenų, įpareigotų išlaikyti vaiką, išlaikymo prievolių dydį ir reikalauja šių asmenų išlaikymo išlaidas mokėti vaikų gerovės ir teisinės apsaugos įstaigai.

Be globos šeimoje, Slovakijos teisėje numatyta kitos formos pakaitinė globa (pakaitinė asmeninė globa), tačiau ji nelaikoma globa šeimoje. Kai nepilnamečiui taikoma pakaitinė asmeninė globa, teismas teikia pirmenybę nepilnamečio giminaičiams, jei jie atitinka reikalavimus.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Atliekant globėjo vertinimą giminystės ryšys ar jo laipsnis neturi reikšmės. Tačiau gali atsitikti taip, kad giminystės ryšiais susijusiam vaikui taip pat taikoma globa, jei globėjas atitinka teisinius reikalavimus; tokiu atveju gali būti laikoma, kad vaikus globojančiai šeimai priklauso giminaičiai.

Paskutinis naujinimas: 22/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.