Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Švedija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar pagal jūsų nacionalinę teisę yra nustatyta prievolė konsultuotis ir gauti sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje? Nurodykite galimas išimtis.

Norint vaikus įkurdinti kituose namuose, reikalinga išankstinė konsultacija ir sutikimas. Jei vaikas bus įkurdintas pas vaiko tėvus arba asmenis, turinčius vaiko globos teises, išankstinės konsultacijos ir sutikimo nereikia.

2 Jei reikalaujama iš anksto konsultuotis ir gauti sutikimą, su kuria institucija reikia konsultuotis ir gauti jos sutikimą?

Savivaldybės, kurioje bus įkurdintas vaikas, socialinės apsaugos institucija.

3 Trumpai aprašykite konsultacijų rengimo ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūros sąlygas ir kitą susijusią informaciją).

Būtina išankstinė sutikimo sąlyga – Socialinės gerovės valdybos vertinimas, kuriame konstatuota, kad vaiko įkurdinimas atitinka jo interesus. Atliekant bet kokį vertinimą, ar vaiko įkurdinimas atitinka vaiko interesus, pirmiausia reikėtų atsižvelgti į vaiko ryšį su Švedija, t. y. ar vaikas turi socialinius ryšius su tėvais ar giminaičiais Švedijoje arba ar vaiko nacionalinė ar kultūrinė aplinka yra Švedijoje. Ta pati taisyklė mutatis mutandis taikoma vaiko įkurdinimui užsienyje. Kitas reikalavimas norint gauti sutikimą dėl įkurdinimo Švedijoje arba dėl sprendimo įkurdinti užsienyje – kiek tai įmanoma, išsiaiškinti vaiko nuomonę dėl įkurdinimo. Be to, Socialinės gerovės valdyba sutikimą gali duoti tik tuo atveju, jei su priemone sutinka vaiko globėjas, arba, jei vaikui yra penkiolika metų, – pats vaikas. Prieš duodant sutikimą turi būti patikrintos sąlygos konkrečiuose namuose ir priežiūros namuose sąlygos, o vaikas turi turėti leidimą gyventi šalyje, jei jis reikalingas.

Socialinės gerovės valdyba turi nedelsdama atlikti tyrimą dėl galimo sutikimo ir jį užbaigti ne vėliau kaip per keturis mėnesius. Jei yra ypatingų priežasčių, tyrimo terminas gali būti pratęstas tam tikram laikotarpiui. Kad būtų galima atlikti tyrimą, užsienio institucija byloje turi nurodyti, apie kokius atskirus namus kalbama prašyme dėl įkurdinimo.

Socialinės gerovės valdybos, kurios patvirtino vaiko įkurdinimą Švedijoje, nėra atsakingos už išlaidas, susijusias su įkurdinimu, pvz., vaiko pragyvenimo išlaidas ar globėjų namų mokesčius.

4 Pagal jūsų valstybės narės nacionalinę teisę – ką reiškia globėjų šeima?

Švedijos teisės aktuose sąvoka „vaikus globojanti šeima“ nenumatyta. Tačiau vaikai gali būti įkurdinti globėjų namuose. Potvarkio dėl socialinių paslaugų (2001:937) 3 skyriaus 2 straipsnyje „globėjo namai“ apibrėžiami kaip atskiri namai, į kuriuos Socialinės gerovės valdybos vardu priimami vaikai nuolatinei globai ir mokymui arba suaugusieji globai ir slaugai ir kurie veikia ne profesionaliai.

5 Ar į globėjų šeimos sąvoką įtraukiami giminaičiai? Jei taip, kokie?

Švedijoje sąvoka „globėjo namai“ apima visus vaiko giminaičius. Tačiau Socialinės gerovės valdybos sutikimo ar konkretaus sprendimo dėl globos nereikia, jei vaikas bus įkurdintas atskiruose namuose, priklausančiuose vienam iš vaiko tėvų arba kitam asmeniui, turinčiam vaiko globos teises.

Paskutinis naujinimas: 27/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.