Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar jūsu valsts tiesību aktiem ir noteikts pienākums iepriekš apspriesties un saņemt piekrišanu, pirms tiek veikta bērna pārrobežu ievietošana? Lūdzu, norādiet iespējamos izņēmumus

1. Pārcelšana uz ārzemēm

Ja aizgādības tiesības ir piešķirtas divām personām, viņām, savstarpēji vienojoties, principā ir arī jānosaka bērna dzīvesvieta. Šo savstarpējās vienošanās principu piemēro bez ierobežojumiem, proti, arī gadījumos, kad bērns pārceļas Austrijas teritorijā, un jo īpaši tad, ja pārcelšanās ir saistīta ar būtiskām pārmaiņām viņa dzīvē. Turklāt jo īpaši gadījumos, kad bērns pārceļas uz dzīvi ārzemēs, vecākam, kurš vēlas pārcelties, būs nepieciešama otra vecāka piekrišana vai tiesas apstiprinājums. Tiesai ir jāņem vērā gan bērna labklājības intereses, gan vecāku intereses.

Saskaņā ar Austrijas Vispārējā Civilkodeksa (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) 162. panta 2. punktu, ja vienam no vecākiem ar tiesas lēmumu vai vienošanos ir piešķirtas pamataizgādības tiesības, viņam vienam pašam ir tiesības noteikt bērna dzīvesvietu. Attiecīgi nav nepieciešama otra vecāka piekrišana, bērnam pārceļoties Austrijas teritorijā.

Tomēr saskaņā ar spēkā esošo judikatūru šādos apstākļos – jo īpaši, ja bērna dzīvesvietas maiņa ir būtisks jautājums –, vecākam ar pamataizgādības tiesībām ir jāinformē arī otrs vecāks un jāņem vērā bērna labklājība. Turklāt dzīvesvietas maiņai nevajadzētu būtiski ietekmēt otra vecāka aizgādības tiesību īstenošanu. Šis ierobežojums attiecas jo īpaši uz pārcelšanos uz ārzemēm.

Tas pats attiecas uz audžuvecākiem ar aizgādības tiesībām; tomēr praksē tas notiek reti, jo aizgādības tiesības parasti saglabājas Jauniešu labklājības iestādei.

2. Ievietošana aprūpes iestādē vai pie audžuvecākiem

Ievietošanai ar aizgādības tiesību turētāja(-u) (visbiežāk vecāku) piekrišanu nav nepieciešama nekāda papildu darbība. Ievietošanai bez aizgādības tiesību turētāja(-u) piekrišanas, kas likuma izpratnē ir ārkārtas līdzeklis, ir nepieciešama pārskatīšana tiesā.

2 Ja nepieciešama iepriekšēja apspriešanās un piekrišana, ar kuru iestādi ir jāapspriežas un kura iestāde dod piekrišanu?

Skatīt.1. jautājumu.

3 Lūdzu, īsi aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju)

Ar centrālās iestādes starpniecību konsultēšanās procedūrā ir jāvēršas pie tiesas vai Jauniešu labklājības iestādes (Kinder- und Jugendhilfeträger). Ja par konsultēšanās procedūru ir atbildīga Jauniešu labklājības iestāde, piemēro turpmāk minētos nosacījumus:


Nosacījumi

Nepieciešamie dokumenti

Magistrat der Stadt Wien (Vīnes pilsētas pašvaldība)

Amt für Jugend und Familie (Jauniešu un ģimenes lietu birojs)

Gruppe Recht (Juridiskais dienests)

Rüdengasse 11

1030 Vīne, Austrija

 • Nepieciešams bērna labklājībai
 • Pieprasītāja iestāde piekrīt segt izmaksas

Atsauce uz 46. pantu Starptautisko ģimenes tiesību procesa likumā (Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz, IntFamRVG)

Amt der Ober-österreichischen Landesregierung (Augšaustrijas reģionālās valdības birojs)

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit

(Sabiedrības, sociālo un veselības lietu direktorāts)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Bērnu un jauniešu lietu nodaļa)

Bahnhofplatz 1

4021 Linca, Austrija

kjh.post@ooe.gv.at

https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/

 • Nepieciešams bērna labklājībai
 • Piekrišana segt izmaksas
 • Pieejama aprūpes vieta
 • Konkrētās aprūpes iestādes piekrišana
 • Iepriekš noteikts uzturēšanās statuss
 • Skaidrs atbildības nošķīrums starp pieprasītāju dalībvalsti (veids, apmērs un apmaksa) un pieprasījuma saņēmēju dalībvalsti (iestādes pārraudzība)
 • Pieprasītāja iestāde atzīst Augšaustrijā spēkā esošos profesionālos standartus
 • Pieprasītājas dalībvalsts kompetentā iestāde un kontaktinformācija
 • Iestāde, kurā ievietojams nepilngadīgais (adrese)
 • Informācijas lapa par nepilngadīgo, vecākiem, brāļiem un māsām, aizgādņiem
 • Pārskats par līdz šim sniegto palīdzību audzināšanā
 • Ierosinātās ievietošanas veids un pamatojums
 • Atzinumi, diagnozes, ziņojumi, novērtējumi
 • Nepilngadīgā uzklausīšanas protokols
 • Norāde par bioloģisko vecāku tiesībām kontaktēties
 • Aizgādības tiesību turētāja(-u) oficiāla piekrišana
 • Veselības apdrošināšanas vai spēkā esošas sociālās apdrošināšanas apliecinājums

Amt der Salzburger Landesregierung (Zalcburgas reģionālās valdības birojs)

Referat Kinder- und Jugendhilfe (Bērnu un jauniešu lietu nodaļa)

Fanny-von-Lehnert-Strasse 1

Postfach 527

5010 Zalcburga, Austrija

soziales@salzburg.gv.at

 • Ievietošanas iestādes piekrišana
 • Pieprasītājas iestādes rakstiska piekrišana segt izmaksas
 • Ievietošanas gadījumā – aprūpētāja un vietējās kompetentās Jauniešu labklājības iestādes piekrišana
 • Pieprasītājas dalībvalsts kompetentā iestāde un kontaktinformācija
 • Iestāde, kurā ievietojams nepilngadīgais (adrese, kontaktinformācija)
 • Informācijas lapa par nepilngadīgo, vecākiem, brāļiem un māsām, aizgādņiem
 • Pārskats par līdz šim sniegto palīdzību audzināšanā
 • Informācija par ierosinātās ievietošanas iemesliem, t.sk. personas lieta un problēmas apraksts
 • Medicīniskie/psihiatriskie atzinumi, diagnozes, novērtējumi
 • Nepilngadīgā uzklausīšanas protokols
 • Norāde par bioloģisko vecāku tiesībām kontaktēties
 • Aizgādības tiesību turētāja oficiāla piekrišana
 • Tiesas lēmumi
 • E109 forma (veselības apdrošināšanas apliecinājums) vai spēkā esošas sociālās apdrošināšanas apliecinājums
 • Nepilngadīgā e-kartes kopija
 • Ievietošanas datums un plānotais ilgums

Amt der Steiermärkischen (Štīrijas reģionālās valdības birojs)

A11 Fachabteilung (A11 nodaļa) – Soziales und Arbeit, Referat Kinder- und Jugendhilfe (Sociālo un darba jautājumu, bērnu un jauniešu atbalsta departaments), Bereich Recht und Gewaltschutz (Tiesību un aizsardzības pret vardarbību nodaļa)

Hofgasse 12/1/115

8010 Grāca, Austrija

abteilung11@stmk.gv.at

 • Nepieciešams bērna labklājībai
 • Pieprasītāja dalībvalsts sedz izmaksas
 • Likumiskā aizbildņa piekrišana
 • Tiesas lēmumi
 • Medicīniskie atzinumi
 • Kompetentās pieprasītājas iestādes nodošanas ziņojums (lietas vēsture, pašreizējā sociālā un ģimenes situācija, problēmu un resursu apraksts, sociālā darbinieka secinājumi un prognozes, mērķu sasniegšana, īss novērtējums)

Amt der Tiroler Landesregierung (Tiroles reģionālās valdības birojs)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Bērnu un jauniešu lietu nodaļa)

Leopoldstrasse 3

6020 Insbruka, Austrija

 • Pieprasītāja dalībvalsts sedz izmaksas
 • Iestādes piekrišana
 • Atbalsta plāns, personas lieta un problēmas apraksts ir absolūti nepieciešami šādos gadījumos:

- dati par nepilngadīgo

- dati par vecākiem

- dati par brāļiem un māsām

- aizgādības tiesību turētājs

- līdz šim sniegtais atbalsts

 • Visi nozīmīgie ziņojumi, psiholoģiskie novērtējumi utt.
 • Aizgādības tiesību turētāju rakstiska piekrišana
 • Aprūpē esošā nepilngadīgā pierādīta piekrišana – izņemot gadījumu, kad bērna vecuma dēļ vai (pierādītas) brieduma pakāpes dēļ uzklausīšana šķiet nepiemērota
 • Nepilngadīgā veselības apdrošināšanas apliecinājums
 • Nepilngadīgā personas apliecības kopija
 • Ievietošanas iestādes rakstiska piekrišana
 • Norādītie iemesli:

- kāpēc konkrēti šī iestāde?

- ja piemērojams – iemesls, kādēļ steidzami nepieciešama palīdzība

 • Palīdzības sniegšanas pirmā diena un palīdzības ilgums
 • Nepilngadīgā turpmākā situācija pēc atgriešanās

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Forarlbergas reģionālās valdības birojs)
Landhaus
Römerstrasse 15
6901 Bregenca, Austrija

Abteilung Soziales und Integration (Sociālo un integrācijas lietu nodaļa)

soziales-integration@vorarlberg.at

 • Ievietošanas iestādes/audžuģimenes piekrišana
 • Piekrišana segt izmaksas
 • Kompetentā pieprasītāja iestāde un kontaktinformācija
 • Vēlamā iestāde/audžuģimene (adrese)
 • Dati par nepilngadīgo un vecākiem
 • Lēmums par aizgādību ar norādi: .. ievietošana .., atbildība par aprūpi un audzināšanu tiek nodota iestādei/audžuģimenei.
 • Līdz šim sniegtais atbalsts audzināšanā
 • Ievietošanas iemesli; vienošanās par atbalsta plānu; turpmākās prognozes
 • Bērnu un jauniešu psihiatra/psihologa atzinumi/diagnozes

Novērojumi

 • Nepilngadīgā uzklausīšana
 • Aizgādības tiesību turētāju piekrišana
 • Veselības apdrošināšanas apliecinājums

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Lejasaustrijas reģionālās valdības birojs)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Veselības un sociālo lietu departaments)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Jauniešu labklājības nodaļa)

Landhausplatz 1,

3109 St.Peltena, Austrija

 • Nepieciešams bērna labklājībai un/vai Lejasaustrijā ir persona, kas atbildīga par bērna labklājību
 • Rakstiska piekrišana segt izmaksas
 • Ievietošana piemērotai aprūpei
 • Konkrētās iestādes piekrišana
 • Lejasaustrijā spēkā esošo profesionālo standartu atzīšana
 • Pieprasītāja iestāde regulāri pārskata atbalsta plānu, t.sk. audzināšanas mērķus
 • Kontaktpersonas apliecinājums gadījumā, ja pasākumu nepieciešams izbeigt
 • Jaunākie ziņojumi par fizisko, emocionālo, sociālo, izglītības/profesionālo attīstību
 • Jaunākie medicīniskie atzinumi
 • Nepilngadīgā būtisko dokumentu kopijas, e-karte
 • Informācija par medikamentozām terapijām
 • Atbalsta plāns, tai skaitā līdz šim sniegtais atbalsts
 • Problēmas apraksts, sociālā un psiholoģiskā diagnoze, mērķu nospraušana, pasākuma ilgums un prognoze
 • Nepilngadīgā uzklausīšanas protokols saistībā ar plānoto pasākumu
 • Aizgādības tiesību turētāja rakstiska piekrišana
 • Vienošanās par to, kā sakārtot iespējamās apmeklējuma tiesības

Amt der Burgenländischen Landesregierung (

Burgenlandes reģionālās valdības birojs)

Landesregierung

Abteilung 6 – Soziales, Gesundheit, Familie, Sport (6. nodaļa –

Sociālie jautājumi, veselības, ģimenes, sporta lietas)

Europaplatz 1,

7000 Eizenštate, Austrija

 • Nepieciešams bērna labklājībai
 • Piekrišana segt izmaksas
 • Iestādes vai aprūpētāja piekrišana
 • Kompetentā iestāde un kompetences apliecinājums
 • Dati par nepilngadīgo
 • Informācija par problēmu (ievietošanas iemesls, mērķis, atzinumi, novērtējumi, sertifikāti, tiesas lēmumi)
 • Aizgādības tiesību turētāju piekrišanas apliecinājums

4 Kā Jūsu valsts tiesību aktos ir definēta audžuģimene?

Mēs vēlētos uzsvērt divus aspektus attiecībā uz audžuvecāku jēdzienu Austrijā. Ja ir saistība ar vecāku aizgādību, audžuvecāki ir personas, kuras (pilnībā vai daļēji) aprūpē un audzina bērnu, ar kuru viņiem pastāv vai ir izveidojamas attiecības, kas ir līdzīgas starp bioloģiskajiem vecākiem un bērniem pastāvošām attiecībām (ABGB 184. pants). Nosacījumi un pasākumi, lai pārbaudītu, kurām personām (vai pāriem) jauniešu labklājības iestādes var uzticēt bērna aprūpi un audzināšanu, ir noteikti katra no deviņiem Austrijas reģioniem tiesību aktos.

5 Vai jēdziens “audžuģimene” ietver radiniekus? Ja atbilde ir „Jā”, tad kādus?

Austrijas tiesību aktos ar nolūku paredzēts, ka audžuvecāku jēdzienu var interpretēt ļoti plaši. Neskaitot vecvecākus, kuriem saskaņā ar ABGB 178. pantu ir īpašs statuss, jebkurš (cits) radinieks var būt par audžuvecāku, ja viņš (pilnībā vai daļēji) aprūpē un audzina bērnu un ja viņam ir vismaz nolūks izveidot bērnu-vecāku attiecības, kas līdzīgas ar bioloģiskajiem vecākiem pastāvošām attiecībām. Tas, vai šādas personas ir jāpārbauda jauniešu labklājības iestādēm, arī ir noteikts katra no deviņiem Austrijas reģioniem tiesību aktos. Principā tuvu radinieku, piemēram, vecvecāku un vecāku brāļu un māsu gadījumā šādas pārbaudes netiek veiktas.

Lapa atjaunināta: 28/01/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.