Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Čehija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar jūsu valsts tiesību aktiem ir noteikts pienākums iepriekš apspriesties un saņemt piekrišanu, pirms tiek veikta bērna pārrobežu ievietošana? Lūdzu, norādiet iespējamos izņēmumus.

Praksē centrālajai iestādei ir jāpārliecinās, sazinoties ar kompetento vietējo bērnu aizsardzības iestādi, par to, kādas iespējas pastāv bērna ievietošanai.

2 Ja nepieciešama iepriekšēja apspriešanās un piekrišana, ar kuru iestādi ir jāapspriežas un kura iestāde dod piekrišanu?

Centrālā iestāde dod atļauju pēc apspriešanās ar kompetento vietējo bērnu aizsardzības iestādi. Atļauja tiek sniegta neformāli, centrālās iestādes rakstveida atzinuma veidā.

3 Lūdzu, īsi aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju).

Centrālā iestāde sazinās ar kompetento vietējo bērnu aizsardzības iestādi (pašvaldības iestādi ar paplašinātām pilnvarām), kas, savukārt, nosaka, vai un kur bērnu varētu ievietot (noskaidrojot, vai audžuģimenēs vai iestādēs ir brīvas vietas).

4 Kā Jūsu valsts tiesību aktos ir definēta audžuģimene?

Ja neviens no bērna vecākiem nav pats spējīgs rūpēties par bērnu, tiesa var ievietot bērnu juridiskā aizbildņa aprūpē (ja vecākiem ir atņemtas aizgādības tiesības, viņu aizgādības tiesības ir ierobežotas vai neviens no vecākiem nav dzīvs) vai audžuģimenes aprūpē, vai arī bērnu var ievietot “citas personas” aprūpē. Audžuvecāks un juridiskais aizbildnis ir tiesīgi saņemt ļoti konkrētus sociālos pabalstus. “Citai personai” šādu tiesību nav.

Audžuvecākam ir pienākums un pilnvaras personīgi rūpēties par bērnu. Audzinot bērnu, audžuvecāks pienācīgi īsteno vecāku tiesības un izpilda vecāku pienākumus. Audžuvecākam ir pienākums un pilnvarojums pieņemt lēmumus tikai par bērna ikdienas dzīvi, pārstāvēt bērnu šādu jautājumu risināšana un pārvaldīt bērna aktīvus. Audžuvecākam jāinformē bērna vecāki par būtiskiem jautājumiem, kas skar bērnu. Ja apstākļi to prasa, tiesa nosaka audžuvecāka papildu tiesības un atbildību.

Ja bērnu nevar ievietot nevienā no minētajām aprūpes institūcijām, tiesa var lemt par bērna ievietošanu institucionālā aprūpē.

5 Vai jēdziens “audžuģimene” ietver radiniekus? Ja atbilde ir „Jā”, tad kādus?

Jā, ievērojams skaits audžuvecāku Čehijas Republikā ir saistīti ar bērnu. Čehijas audžuģimeņu tiesību aktos nekādi nav definēta saistības pakāpe vai citi ierobežojumi.

Lapa atjaunināta: 28/07/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.