Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Gibraltārs
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar jūsu valsts tiesību aktiem ir noteikts pienākums iepriekš apspriesties un saņemt piekrišanu, pirms tiek veikta bērna pārrobežu ievietošana? Lūdzu, norādiet iespējamos izņēmumus.

2009. gada Likuma par bērniem VIII.A daļā ir transponētas īpašās procedūras un pienākumi, kas apstiprināti 1996. gada Hāgas konvencijā. Konvencijā, protams, ir paredzēta sadarbība starp valstīm lietās, kas attiecas uz bērnu ievietošanu alternatīvā aprūpē pāri robežām, piemēram, ievietošanu audžuģimenē vai cita veida ilgtermiņa aprūpē, kas nav adopcija.

Konkrētāk, 2009. gada Likuma par bērniem 93.M pantā ir noteikts, ka ir jāiesniedz citas līgumslēdzējas valsts centrālajai iestādei ziņojums, ja Aprūpes aģentūra apsver iespēju ievietot bērnu aprūpē citā līgumslēdzējā valstī (konvencijas 33. panta nozīmē), vai jāapspriežas (saskaņā ar regulas “Brisele IIa” 56. pantu).

Jautājums par piekrišanu, nosūtīšanu un procedūrām, kas jāievēro, ir ļoti atkarīgs no apstākļiem un bērna statusa attiecīgajā brīdī. Piemēram, ja ir plānots ievietot tādu bērnu, par kuru Augstākā tiesa jau ir izdevusi aprūpes rīkojumu, būtu jāierosina tiesvedība Augstākajā tiesā saskaņā ar konvencijas IV nodaļu, lai rīkojums tiktu atzīts vai izpildīts.

Papildus tam Likuma par bērniem 67. pantā ir teikts, ka neviens nedrīkst no Gibraltāra aizvest bērnu, par kuru izdots aprūpes rīkojums, bez rakstveida piekrišanas no visām personām, kurām pār bērnu ir vecāku atbildība, vai arī bez Augstākās tiesas atļaujas.

2 Ja nepieciešama iepriekšēja apspriešanās un piekrišana, ar kuru iestādi ir jāapspriežas un kura iestāde dod piekrišanu?

Skatīt iepriekš tekstā.

2009. gada Aprūpes likuma 93.K pantā ir teikts, ka konvencijā paredzētās centrālās iestādes funkcijas Gibraltārā pirmajā instancē pilda tieslietu ministrs.

Konvencijas 24., 26. un 28. panta nozīmē atsauce uz iestādi ir jāsaprot kā atsauce arī uz Gibraltāra Augstāko tiesu.

35.2. panta nozīmē atsauce uz iestādi ir jāsaprot kā atsauce arī uz Aprūpes aģentūru.

3 Lūdzu, īsi aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju).

Mēs ievērojam procedūras, kas paredzētas Hāgas konvencijās un Tiesu noteikumos (2011. gada Noteikumi par tiesvedību ģimenes lietās (bērni) (1996. gada Hāgas konvencija)), attiecībā uz pieteikumiem tiesai.

4 Kā Jūsu valsts tiesību aktos ir definēta audžuģimene?

2009. gada Likumā par bērniem termins “audžuģimene” nav definēts. Tajā ir definēti termini “audžuvecāks” un “aprūpe audžuģimenē”.

“Audžuvecāks” ir persona, ko apstiprinājusi Aprūpes aģentūra aprūpes nodrošināšanai audžuģimenē.

“Aprūpe audžuģimenē” ir aprūpējama bērna aprūpe, ko nodrošina persona, kura nav neviens no bērna vecākiem, ne arī adoptētājs, radinieks vai kāda cita persona, kam pār bērnu ir vecāku atbildība.

5 Vai jēdziens “audžuģimene” ietver radiniekus? Ja atbilde ir „Jā”, tad kādus?

Ja par bērnu rūpējas radinieki vai draugi, mēs to nedēvējam par audžuģimeni — tā ir ievietošana ģimenē / pie drauga, un to dēvē par ievietošanu pie saistītas personas (connected person’s placement).

Lapa atjaunināta: 04/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.