Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Latvija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar jūsu valsts tiesību aktiem ir noteikts pienākums iepriekš apspriesties un saņemt piekrišanu, pirms tiek veikta bērna pārrobežu ievietošana? Lūdzu, norādiet iespējamos izņēmumus.

Pirms bērna pārrobežu ievietošanas nepieciešams iepriekš apspriesties un saņemt piekrišanu no kompetentās bāriņtiesas, kuras darbības teritorijā tiks ievietots bērns.

2 Ja nepieciešama iepriekšēja apspriešanās un piekrišana, ar kuru iestādi ir jāapspriežas un kura iestāde dod piekrišanu?

Par plānoto ievietošanu jāinformē Latvijas Tieslietu ministrija, kura sazināsies ar kompetento bāriņtiesu par piekrišanas saņemšanu.

Kompetentās bāriņtiesas piekrišana nav nepieciešama, ja ievietošanas laikā bērna vecāku aizgādības tiesības nav atņemtas un aizgādības tiesības netiek piešķirtas citai personai.

3 Lūdzu, īsi aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju).

Latvijas Tieslietu ministrija būs centrālais kontaktpunkts, apstrādājot Regulas 56.panta pieprasījumus un nosūtot tos kompetentajai iestādei Latvijā, kura dos piekrišanu ievietošanai.

Nepieciešamie dokumenti:

1.Informācija par bērna juridisko statusu un visu tiesas nolēmumu kopijas ar to tulkojumu latviešu valodā;

2. Informācija par iemesliem, kādēļ bērns tika izņemts no ģimenes ar tulkojumu latviešu valodā;

3.Bērna dzimšanas apliecības kopija;

4.Informācija par bērna vajadzībām (veselības stāvokli, izglītību, emocionālajām vajadzībām un valodām, kādās bērns var sazināties) ar to tulkojumu latviešu valodā;

5. Izziņa no skolas vai pirmsskolas izglītības iestādes un medicīnas dokumentācija (par veiktajiem izmeklējumiem, potēšanu un noteiktajām diagnozēm) ar to tulkojumu latviešu valodā;

6.Informācija par personu vai ģimeni, pie kuras bērnu plānots ievietot.

*Ja ārvalsts iestādei nav zināma konkrēta persona Latvijā pie kuras bērnu ievietot, bet bērnam ir būtiska saikne ar Latviju, bāriņtiesa palīdzēs atrast bērnam piemērotu aizbildni vai audžuģimeni Latvijā.

4 Kā Jūsu valsts tiesību aktos ir definēta audžuģimene?

Latvijā bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības var ievietot audžuģimenē vai nodibināt aizbildnību.

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.

Aizbildnis uzņemas visas vecāku tiesības un pienākumus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

5 Vai jēdziens “audžuģimene” ietver radiniekus? Ja atbilde ir „Jā”, tad kādus?

Par aizbildni var tikt iecelts bērna radinieks vai arī cilvēks, kurš nav radinieks, bet ar bāriņtiesas lēmumu atzīts par atbilstošu aizbildņa pienākumu pildīšanai.

Par aizbildni var pretendēt jebkurš bērna radinieks, kurš vēlas rūpēties par bērnu, ja attiecīgajai personai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības.

Lapa atjaunināta: 07/04/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.