Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Malta
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar jūsu valsts tiesību aktiem ir noteikts pienākums iepriekš apspriesties un saņemt piekrišanu, pirms tiek veikta bērna pārrobežu ievietošana? Lūdzu, norādiet iespējamos izņēmumus.

Par šo jautājumu atbild Sociālās aprūpes standartu iestāde, kas ir izraudzīta par Maltas centrālo iestādi. Skatīt atbildi uz 3. jautājumu.

2 Ja nepieciešama iepriekšēja apspriešanās un piekrišana, ar kuru iestādi ir jāapspriežas un kura iestāde dod piekrišanu?

Par šo jautājumu atbild Sociālās aprūpes standartu iestāde, kas ir izraudzīta par Maltas centrālo iestādi.

3 Lūdzu, īsi aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju).

Lai reģistrētu pārrobežu ievietošanu Maltā, pieprasījuma iesniedzējas valsts centrālajai iestādei jāpieprasa Maltas centrālās iestādes piekrišana. Pieteikums ir jāpieprasa un jāiesniedz Sociālās aprūpes standartu iestādei, kas ir Maltas centrālā iestāde.

Procedūra ir šāda:

Maltas centrālajā iestādē jāiesniedz pienācīgi aizpildīta pieteikuma veidlapa kopā ar pieprasīto dokumentāciju. Šis pieteikums jāiesniedz pieprasījuma iesniedzējas valsts centrālajai iestādei. Visus pieprasītos dokumentus atļauts iesniegt tikai maltiešu vai angļu valodā.

Pēc pieteikuma veidlapas saņemšanas Maltas centrālā iestāde nosaka, kāda veida ievietošana tiek apsvērta.

Maltas centrālā iestāde nosūta pieteikumu un dokumentāciju attiecīgajai Maltas kompetentajai iestādei, piemēram, Aġenzija Appoġġ (bērnu tiesību aizsardzības aģentūrai), atkarībā no konkrētā gadījuma. Visos gadījumos kompetentās iestādes novērtē pieteikumus, pamatojoties uz savām zināšanām, pienācīgi apsverot šādus ar ievietošanu saistītos aspektus: izglītība/pedagoģija, juridiskais atbalsts, psihosociālais/psihiskais stāvoklis un bērna drošība/aizsardzība.

Pēc tam Maltas centrālā iestāde varēs paziņot pieprasījuma iesniedzējas valsts centrālajai iestādei Maltas kompetento iestāžu lēmumu par bērna pārrobežu ievietošanu. Ievietošanu nedrīkst uzsākt, kamēr nav saņemta Maltas centrālās iestādes piekrišana.. Pieprasījuma iesniedzējas valsts centrālā iestāde pēc tam paziņo Maltas centrālajai iestādei pārrobežu ievietošanas sākuma datumu.

Daži no dokumentiem, kas jāiesniedz kopā ar pieteikumiem ir:

a)    mātes, tēva un bērna(-u) personas apliecības(-u)/pases(-u) kopija(-s);

b)    bērna(-u) dzimšanas apliecība(-s);

c)    aprūpes un aizbildniecības deklarācija;

d)    jebkurš cits dokuments, ko uzskata par nepieciešamu.

4 Kā Jūsu valsts tiesību aktos ir definēta audžuģimene?

Maltas tiesību aktos nav ietverts jēdziens “audžuģimene”. Tomēr 2007. gada Likuma par ārpusģimenes aprūpi (Maltas tiesību aktu 491. nodaļa) 2. pantā “ārpusģimenes aprūpes sniedzējs” ir definēts kā “viena vai vairākas personas, ko Ārpusģimenes aprūpes padome ir apstiprinājusi bērna ārpusģimenes aprūpei”. Arī 2. pants Likumā par nepilngadīgo aizsardzību (alternatīvo aprūpi) (Maltas tiesību aktu 602. nodaļa), ar kuru, kad tas stāsies spēkā, tiks aizstāts 2007. gada Likums par ārpusģimenes aprūpi, ir noteikts, ka “ārpusģimenes aprūpes sniedzējs” ir “viena vai vairākas personas, ko Ārpusģimenes aprūpes padome ir apstiprinājusi nepilngadīgas personas ārpusģimenes aprūpei”.

5 Vai jēdziens “audžuģimene” ietver radiniekus? Ja atbilde ir „Jā”, tad kādus?

Maltas tiesību aktos nav ietverts jēdziens “audžuģimene”.

15/04/2020

Lapa atjaunināta: 05/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.