Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Ziemeļīrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar jūsu valsts tiesību aktiem ir noteikts pienākums iepriekš apspriesties un saņemt piekrišanu, pirms tiek veikta bērna pārrobežu ievietošana? Lūdzu, norādiet iespējamos izņēmumus.

Jā, saskaņā ar 1995. gada Bērnu likuma (Ziemeļīrija) (Bērnu likums) 26. pantu pastāv prasība noskaidrot bērna, viņa vecāku vai jebkuras citas personas, kurai ir vecāku atbildība, vai jebkuras citas attiecīgās personas vēlmes un jūtas, un pienācīgi ņemt vērā šīs vēlmes un jūtas, pieņemot lēmumu par attiecīgā bērna labklājību.

2 Ja nepieciešama iepriekšēja apspriešanās un piekrišana, ar kuru iestādi ir jāapspriežas un kura iestāde dod piekrišanu?

Ziemeļīrijas tiesību aktiem ir tendence atspoguļot Anglijas un Velsas 1989. gada Bērnu likumu. Pastāv trīs kategorijas:

• neoficiāli — starp vecākiem un radinieku(-iem) noslēgta vienošanās, neiesaistot sociālo dienestu;

• brīvprātīga izmitināšana — starp vecākiem un vietējo iestādi noslēgta vienošanās (skatīt Bērnu likuma 21. un 27. pantu);

• aprūpes rīkojums — šī rīkojuma saņemšanai ir jāiesniedz prasības pieteikums tiesā (skatīt Bērnu likuma 27. un 50. pantu).

Privātās audžuģimenes aprūpes pasākumi ir līdzīgi kā Anglijā un Velsā (skatīt Anglijas un Velsas faktu lapu).

3 Lūdzu, īsi aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju).

Gadījumos, kad bērns vai jaunietis tiek aprūpēts, un pastāvīgas pārskatīšanas nolūkos ir pieejams iepriekš izveidots veidlapu kopums, kas atvieglo informācijas apmaiņu/sniegšanu.

4 Kā Jūsu valsts tiesību aktos ir definēta audžuģimene?

Bērnu likumā nav definēts jēdziens “ģimene”. Bērnu likumā ir jēdziens “iestādes audžuvecāks” ir definēts kā ievietošana pie ģimenes, bērna radinieka vai jebkuras citas piemērotas personas, kā noteikts likuma 27. panta 3. punktā.

5 Vai jēdziens “audžuģimene” ietver radiniekus? Ja atbilde ir „Jā”, tad kādus?

Bērnu likuma 27. panta 2. punkta a) apakšpunkts ļauj nodot bērnu:

i) ģimenei;

ii) bērna radiniekam vai

iii) jebkurai citai piemērotai personai.

“Radinieks” Bērnu likuma 2. panta 2. punktā ir definēts kā “bērnam radniecīga persona, t. i., vecvecāks, brālis, māsa, tēvocis vai tante (neatkarīgi no tā, vai radniecība iestājusies asinsradniecības, daļējas asinsradniecības vai noslēgtas laulības vai reģistrētu partnerattiecību rezultātā), vai patēvs vai pamāte”.

Lapa atjaunināta: 05/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.