Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Portugāle
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar jūsu valsts tiesību aktiem ir noteikts pienākums iepriekš apspriesties un saņemt piekrišanu, pirms tiek veikta bērna pārrobežu ievietošana? Lūdzu, norādiet iespējamos izņēmumus

Jā, apspriešanās un iepriekšēja piekrišana ir nepieciešama, lai pieņemtu lēmumus par nepilngadīgā ievietošanu audžuģimenē vai aprūpes iestādē Portugālē.

Apspriešanās un iepriekšēja piekrišana nav nepieciešama, ja bērns tiek uzticēts personai, kurai ar šo bērnu ir radniecība, piemēram, vecvecākiem, vecāku brāļiem un māsām vai vecākajiem brāļiem un māsām. Šādos gadījumos ir pietiekami, ja iestāde, kas pieņem lēmumus par ievietošanu, vienkārši informē Portugāles centrālo iestādi.

2 Ja nepieciešama iepriekšēja apspriešanās un piekrišana, ar kuru iestādi ir jāapspriežas un kura iestāde dod piekrišanu?

Portugāles centrālā iestāde Regulas (EK) Nr. 2201/2003 piemērošanas nolūkā ir:

DGRSP — Rehabilitācijas un cietuma dienestu ģenerāldirektorāts (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Juridiskās palīdzības un strīdu departaments (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisabona (Portugāle)

Tālrunis: (+351) 218 812 200

Fakss: (+351) 218 853 653

E-pasta adrese: gjc@dgrsp.mj.pt

Tīmekļa vietne

3 Lūdzu, īsi aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju)

Jauniešu ievietošanas procedūras posmi Portugālē atbilstīgi Regulas “Brisele IIa” 56. pantam

ACP = Portugāles centrālā iestāde

1. posms — ACP iepriekšēja atļauja attiecībā uz ievietošanu

 • Iepriekšējas atļaujas pieprasījums no pieprasījuma iesniedzējas valsts centrālās iestādes;
 • iesniegtās dokumentācijas pārbaude un novērtējums attiecībā uz ievietošanas kritērijiem un nosacījumiem;
 • iepriekšējas atļaujas apstiprinājuma vai atteikuma izdošana, ko veic ACP;
 • tikai indikatīvs termiņš: no viena līdz trijiem mēnešiem no visu pieprasījuma atbalstam nepieciešamo dokumentu saņemšanas — atkarībā no lietas sarežģītības.

2. posms — izpildāmības pasludināšana, ko veic tiesa

 • Audžuģimene, sistēmas iestāde vai iestāde, kurai bērns ir ticis uzticēts, pieteikumu par atzīšanu un izpildāmību iesniedz tiesai (tā rajona Ģimenes un nepilngadīgo lietu nodaļai (Juízo de Família e Menores), kurā dzīvo audžuģimene vai atrodas aprūpes iestāde). Šim pieteikumam ir jābūt pievienotai dokumentācijai, kas apliecina ACP iepriekšējo piekrišanu, un apliecinošiem dokumentiem, kuros sniegta ievietošanas informācija — ilgums, operatīvais rīcības plāns, audžuģimenes deklarācija par spēju sevi finansiāli atbalstīt.

Vai otrs variants:

ACP tiek nosūtīts izcelsmes valsts administratīvās vai tiesu iestādes izdots ievietošanas lēmums/nolēmums kopā ar papildu dokumentāciju, kurā sniegta ievietošanas informācija — ilgums, operatīvais rīcības plāns, audžuģimenes deklarācija par spēju sevi finansiāli atbalstīt.

Pieteikumu par pasākuma izpildāmību ACP pārsūta tās kompetentās tiesas prokuratūrai (Ministério Público), kurai tas tiks oficiāli iesniegts bērna vārdā.

 • Tiesa izdod savu lēmumu. Izpildāmības pasludināšanas gadījumā tiesa var noteikt Sociālā nodrošinājuma institūtu (Instituto da Segurança Social, IP) kā struktūru, kas ir atbildīga par šā pasākuma uzraudzību un īstenošanu Portugālē.

3. posms — ievietošanas pasākuma izpilde Portugālē

 • Pēc tam, kad ir izdots lēmums par izpildāmību, bērns vai jaunietis var doties uz Portugāli un tiek sākti viņa ievietošanas pasākumi.
 • Ja pieteikums par izpildāmības pasludināšanu ir bijis nosūtīts, izmantojot ACP (un jebkurā gadījumā, ja tiesa par savu lēmumu informē ACP), ACP tiesas lēmums būtu jāpārsūta savai partneriestādei.
 • Sociālā nodrošinājuma institūts uzrauga pasākumu un sagatavo regulārus pasākuma īstenošanas ziņojumus, kas ir nosūtāmi tiesai un ACP pēc tiesas pieprasījuma.
 • Uz jebkuru pasākuma pagarinājumu attiecas jauna ACP iepriekšējā atļauja, pēc kuras saņemšanas tiek veikta pārējā procedūra, kas izklāstīta iepriekš.

Informācijas nolūkā to dokumentu saraksts, kurus ACP pieprasa pirms atļaujas piešķiršanas attiecībā uz bērna ievietošanu audžuģimenē vai aprūpes iestādē Portugālē, ir atrodams angļu valodā, sekojot šai saitei.

4 Kā Jūsu valsts tiesību aktos ir definēta audžuģimene?

Dekrētlikuma Nr. 139/2019, ar kuru paredz noteikumus audžuģimenes pasākumu piemērošanai Portugālē, 12. pantā ir noteikts:

Audžuģimene var būt:

 1. atsevišķa persona;
 2. divas laulībā esošas vai laulībā neesošas personas;
 3. divas vai vairākas personas, kam ir savstarpēja radniecība un kas dzīvo vienā mājsaimniecībā.

Iepriekšējā punkta b) un c) apakšpunktā minētajos gadījumos viens no audžuģimenes locekļiem ir par nodošanu audžuģimenē atbildīgā persona.

Personām, kas minētas 1. punktā un kurām ir uzticēta bērna vai jaunieša aprūpe audžuģimenē, var nebūt radniecisku saišu ar šo bērnu vai jaunieti.”

Dekrētlikuma 6. pantā ir noteikts, ka par audžuģimenes sistēmas pārvaldību ir atbildīgs Sociālā nodrošinājuma institūts un Lisabonas Svētais žēlsirdības nams (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa) sadarbībā ar sistēmas iestādēm, kuras valsts tiesību aktos ir izraudzītas kā īpašas sociālās solidaritātes struktūras vai līdzīgas struktūras, kas darbojas bērnu un jauniešu jomā un ir noslēgušas sadarbības līgumus ar Sociālā nodrošinājuma institūtu.

Dekrētlikuma 5. panta 2. punktā ir noteikts, ka uz aprūpi audžuģimenē attiecinātie pasākumi, par kuriem lemj tiesas procesā, jāpārvalda un jāuzrauga tiesai, šajā nolūkā norīkojot īpašas darba grupas, kas noteiktas Likumā Nr. 147/99 par apdraudēto bērnu un jauniešu aizsardzību.

5 Vai jēdziens “audžuģimene” ietver radiniekus? Ja atbilde ir „Jā”, tad kādus?

Nē, saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem jēdziens “audžuģimene” neietver radiniekus (sk. Dekrētlikuma 139/2019 16. panta 3. punktu, kas minēts atbildē uz iepriekšējo jautājumu).

Attiecīgie tiesību akti:

Dekrētlikums 139/2019

Likums 147/99

Nobeiguma piezīme:

Šī informācija nav saistoša Portugāles kontaktpunktam, tiesām vai citām struktūrām vai personām, kuras ar to iepazīstas. Neraugoties uz rūpīgu šīs informācijas sagatavošanu, joprojām nepieciešams skatīt attiecīgajā laikā spēkā esošos tiesību aktus.

Lapa atjaunināta: 31/01/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.