Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Skotija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar jūsu valsts tiesību aktiem ir noteikts pienākums iepriekš apspriesties un saņemt piekrišanu, pirms tiek veikta bērna pārrobežu ievietošana? Lūdzu, norādiet iespējamos izņēmumus.

Valsts tiesību akti attiecībā uz bērnu, kura aprūpi nodrošina radinieki (aprūpe)

Skotijā pastāv vairāki likumīgi veidi, kā bērna aprūpi var veikt radinieki. Tie ir šādi.

a) Neoficiāla vienošanās.

Bērna aprūpi var veikt radinieks vai draugs (aprūpētājs), panākot vienošanos starp bērna vecāku un aprūpētāju bez dalībvalsts piekrišanas un informēšanas. Radinieks var atrasties gan Skotijā, gan citur.

b) Šādā aprūpē bērnu nodod par viņu atbildīgā vietējā iestāde (saskaņā ar 1995. gada Bērnu likuma (Skotija) 25. pantu).

Ja nav nevienas personas , kas varētu rūpēties par bērnu, vai arī ja vecāks piekrīt, ka bērna aprūpi veic dalībvalsts, par bērna labklājību atbildīgajai vietējai iestādei, pirms plānu izstrādāšanas attiecībā uz bērnu, ir jānovērtē bērna vajadzības un jāņem vērā iesaistīto personu, tostarp radinieka vai drauga (aprūpētāja) un bērna viedoklis, kā arī jāpanāk rakstiska vienošanās starp aprūpētāju un vietējo iestādi. Jāveic vismaz policijas pārbaudes un veselības pārbaudes.

c) Rīkojums, kas izdots ar bērnu saistītā tiesas sēdē. (2011. gada Ar bērniem saistītu tiesas sēžu likums (Skotija)).

Ar bērnu saistītā tiesas sēdē tiek noteikts, kura vietējā iestāde ir atbildīga par bērnu. Parasti tā ir bērna dzīvesvietas vietējā iestāde. Vecākiem un citām personām, kurām ir vecāku atbildība, ir tiesības apmeklēt tiesas sēdi. Uz to var ierasties arī citi tuvi radinieki.

Bērnam var sarīkot ar bērnu saistītu tiesas sēdi, kurā tiks pieņemts lēmums, ar kuru personu bērnam jādzīvo. Šo lēmumu var pārsūdzēt Šerifa tiesā. Ja lēmums nosaka, ka bērns ir jānodod radniecīgā aprūpē, aprūpētājam un tā īpašumam jābūt piemērotam, un viņam/viņai ir jāpiekrīt rūpēties par bērnu.

2 Ja nepieciešama iepriekšēja apspriešanās un piekrišana, ar kuru iestādi ir jāapspriežas un kura iestāde dod piekrišanu?

Par bērnu atbildīgā vietējā iestāde ir atbildīga par radniecīgā aprūpētāja novērtēšanu. Ja radinieka dzīvesvieta ir citas vietējās iestādes teritorijā, šo novērtējumu var veikt sadarbībā ar aprūpētāja dzīvesvietas vietējo iestādi, ja vietējās iestādes tam piekrīt.

Par bērnu atbildīgā vietējā iestāde pārbaudīs un saglabās atbildību nodrošināt radinieka piemērotību. Šajā nolūkā par bērnu atbildīgās vietējās iestādes pārstāvji var apmeklēt radinieku vairāk nekā vienu reizi un/vai var atsaukties uz radinieka dzīvesvietas vietējās iestādes sniegto informāciju. Ir svarīgi, lai abas vietējās iestādes cieši sadarbotos, lai nodrošinātu, ka novērtējums ir tik ticams, cik tam jābūt.

Ja novērtējums ir nepilnīgs, pastāv risks, ka ievietošana tiks veikta nepareizi un neatbildīs bērna vajadzībām. Visaptverošs novērtējums ir nepieciešams arī tāpēc, lai nodrošinātu, ka gan bērns, gan radinieks, uzsākot dzīvot kopā, saņem pareizu atbalstu. Tas var būt arī tādā gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par bērna aizvešanu uz citu valsti.

3 Lūdzu, īsi aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju).

2009. gada Noteikumi par aprūpējamiem bērniem (Skotija) 11. pants nosaka vispārīgos principus, kas jāievēro vietējām iestādēm.

Vietējā iestāde nedrīkst nodot bērnu aprūpētājam, ja vien tā nav pārliecināta, ka:

a) šāda ievietošana ir bērna interesēs;

b) bērna nodošana konkrētajam aprūpētājam ir bērna interesēs;

c) saskaņā ar 10. panta 3. punktā minēto novērtējumu konkrētais aprūpētājs ir bērna aprūpei piemērota persona;

d) tā ir ņēmusi vērā visu tai pieejamo informāciju saistībā ar tās pienākumu izpildi saskaņā ar 1995. gada Likuma 17. panta 1. līdz 5. punktu;

e) aprūpētājs ir noslēdzis rakstisku vienošanos ar vietējo iestādi saskaņā ar 12. pantu un

f) aprūpētājs ir noslēdzis rakstisku vienošanos ar vietējo iestādi par 4. sarakstā norādītajiem jautājumiem.

Novērtēšanas procedūras ietvaros, lai pieņemtu īstermiņa lēmumus, tiek veiktas vismaz policijas pārbaudes un veselības pārbaudes, un par bērnu atbildīgā vietējā iestāde veic pilnu novērtējumu, lai pieņemtu lēmumus par ilgākiem termiņiem līdz vienam gadam. Novērtējumā tiek novērtēta aprūpētāja piemērotība bērna aprūpei — vai aprūpētājs pats par sevi ir piemērots un arī vai viņa mājoklis ir piemērots bērna aprūpei.

Aprūpes novērtēšanas modelī skaidri jāņem vērā bērna vajadzības līdztekus aprūpētāja spējai tās apmierināt. Tādējādi tas jāsavieno ar sākotnējās vienošanās pārskatīšanu saskaņā ar šādiem termiņiem:

• trīs dienu laikā;

• sešu nedēļu laikā;

• pabeidzot aprūpes novērtējumu – pārbaudot bērnu pēc 4,5 mēnešiem.

4 Kā Jūsu valsts tiesību aktos ir definēta audžuģimene?

Skotijā audžuģimene ir tāda ģimene, kurā ir vismaz viens pieaugušais, kuru vietējā iestāde, privāta vai brīvprātīga ārpusģimenes aprūpes iestāde, kas pati ir reģistrēta Aprūpes Inspekcijā un ko katru gadu pārbauda attiecībā uz valsts aprūpes standartu ievērošanu, ir pieņēmusi darbā, apstiprinājusi un reģistrējusi kā aprūpējamam bērnam piemērotu aprūpētāju.

5 Vai jēdziens “audžuģimene” ietver radiniekus? Ja atbilde ir „Jā”, tad kādus?

Nē. Skotijā to sauc par “aprūpi". Skotijā aprūpētājs ir:

i) persona, kurš ir bērna radinieks asinsradniecības, laulības vai reģistrētu partnerattiecību rezultātā bez ierobežojumiem attiecībā uz radniecības pakāpi;

ii) tāda persona, kuru bērns pazīst un ar kuru bērnam ir izveidojušās attiecības. Tostarp tuvi draugi vai personas, kuras regulāras saskarsmes rezultātā ir labi iepazinušas bērnu un kuras var uzskatīt par daļu no bērna tuviniekiem.

Uz radinieku neattiecas nekāda veida grupu vai kategoriju ierobežojumi.

Lapa atjaunināta: 03/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.