Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Slovākija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar jūsu valsts tiesību aktiem ir noteikts pienākums iepriekš apspriesties un saņemt piekrišanu, pirms tiek veikta bērna pārrobežu ievietošana? Lūdzu, norādiet iespējamos izņēmumus.

Lai bērnu ievietotu audžuģimenē, ir nepieciešama viņa piekrišana. Bērnu un jauniešu starptautiskās tiesiskās aizsardzības centrs, kas ir kompetentā iestāde 56. panta nozīmē, vienmēr, kad tam lūdz piekrišanu bērna pārrobežu ievietošanai, apspriežas ar Darba, sociālo lietu un ģimenes lietu centrālo biroju — struktūru, kas atbild par bērnu labklājību un tiesisko aizsardzību un par sociālo korekciju.

2 Ja nepieciešama iepriekšēja apspriešanās un piekrišana, ar kuru iestādi ir jāapspriežas un kura iestāde dod piekrišanu?

Centrālā biroja ekspertu ieteikums centram ir saistošs.

3 Lūdzu, īsi aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju).

Centrs pieprasa pietiekamu informāciju un attiecīgus dokumentus, kas saistīti ar procedūru, un tad apspriežas ar centrālo biroju par ievietošanu. Ja bērnu paredzēts ievietot bērnu aprūpes iestādē, centrālā biroja konkrētais uzdevums ir nodrošināt bērnam vietu atbilstīgā bērnu aprūpes iestādē Slovākijā.

Tad attiecīgajā lietā centrālais birojs izdod centram ieteikumu un, ja bērnu paredzēts ievietot bērnu aprūpes iestādē, norāda konkrēto iestādi, kurā bērns jāievieto.

Parasti centrs pieprasa informāciju un dokumentus par tiesas procesiem un lēmumiem, ko tiesas jau pieņēmušas, par bērna ģimenes locekļiem, kā arī ievietošanas iemesliem, psihologu vai sociālo darbinieku atzinumus un jebkuru citu ekspertu atzinumus.

4 Kā Jūsu valsts tiesību aktos ir definēta audžuģimene?

Likumā Nr. 36/2005 par ģimenēm ir teikts, ka tad, ja vecāki nenodrošina vai nespēj nodrošināt nepilngadīga bērna aprūpi un ja tas ir nepilngadīgā bērna interesēs, tiesa var nolemt ievietot bērnu audžuģimenē, nododot to fiziskai personai, kas vēlas kļūt par audžutēvu vai audžumāti un atbilst prasībām. Audžutēvam/audžumātei nepilngadīgais bērns ir jāaprūpē tāpat, kā tas būtu bijis jādara vecākiem. Audžutēvam/audžumātei ir tiesības pārstāvēt nepilngadīgo bērnu un pārvaldīt viņa īpašumus tikai ikdienas jautājumos. Kamēr bērns tiek aprūpēts audžuģimenē, nepilngadīgā bērna vecākiem ir tikai tās vecāku tiesības un pienākumi, kas nav piešķirti audžutēvam/audžumātei. Ja audžutēvs/audžumāte uzskata, ka nepilngadīga bērna likumīgais aizbildnis būtiskā jautājumā ir pieņēmis tādu lēmumu, kas neatbilst bērna interesēm, viņš/viņa var lūgt šo lēmumu pārskatīt tiesai. Vecākiem ir tiesības uz saskarsmi ar nepilngadīgu bērnu, kas ir ievietots audžuģimenē. Ja vecāki un audžutēvs/audžumāte nespēj vienoties par šo tiesību izmantošanu, šo jautājumu izlemj tiesa pēc mātes vai tēva, vai audžumātes, vai audžutēva lūguma. Lemjot par nepilngadīga bērna ievietošanu audžuģimenē, tiesa nosaka, cik lieli uzturlīdzekļi vecākiem vai citām fiziskām personām, kam ir pienākums nodrošināt uzturlīdzekļus bērnam, ir jāmaksā, un pieprasa viņiem maksāt uzturlīdzekļus bērnu labklājības un tiesiskās aizsardzības struktūrai.

Līdztekus aprūpei audžuģimenē Slovākijas tiesību aktos ir atzīts vēl viens alternatīvās aprūpes veids (“personīga alternatīvā aprūpe”), ko tomēr neuzskata par aprūpi audžuģimenē. Ja nepilngadīgu bērnu nodod personīgai alternatīvajai aprūpei, tiesa dod priekšroku nepilngadīgā bērna radiniekiem, ja viņi atbilst prasībām.

5 Vai jēdziens “audžuģimene” ietver radiniekus? Ja atbilde ir „Jā”, tad kādus?

Izvērtējot audžuvecākus, radniecības saites vai radniecības pakāpe netiek ņemta vērā. Tomēr var arī gadīties, ka audžuģimenē tiek ievietots bērns radinieks, ja audžutēvs/audžumāte atbilst tiesību aktu prasībām; tādā gadījumā “audžuģimenē” var ietilpt radinieki.

Lapa atjaunināta: 22/04/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.