Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Zviedrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai saskaņā ar jūsu valsts tiesību aktiem ir noteikts pienākums iepriekš apspriesties un saņemt piekrišanu, pirms tiek veikta bērna pārrobežu ievietošana? Lūdzu, norādiet iespējamos izņēmumus.

Visos gadījumos, kad bērns ir jāievieto miteklī, kas nav viņa paša mājas, ir jāveic iepriekšēja apspriešanās un jāsaņem piekrišana. Ja bērnu ir paredzēts nodot bērna vecākiem vai personām, kurām ir piešķirta aizgādība pār bērnu, iepriekšēja apspriešanās un piekrišana nav nepieciešama.

2 Ja nepieciešama iepriekšēja apspriešanās un piekrišana, ar kuru iestādi ir jāapspriežas un kura iestāde dod piekrišanu?

Tās pašvaldības sociālais dienests, kurā ir paredzēta bērna ievietošana.

3 Lūdzu, īsi aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju).

Piekrišanas būtisks priekšnoteikums ir Sociālās drošības padomes veikts novērtējums, kurā secināts, ka ievietošana atbilst bērna interesēm. Atskaites punktam attiecībā uz jebkuru novērtējumu par to, vai ievietošana atbilst vai neatbilst bērna interesēm, vajadzētu būt bērna saiknei ar Zviedriju, piemēram, vai bērnam ir sociālie kontakti ar vecākiem vai radiniekiem Zviedrijā vai arī Zviedrijā ir viņa sociālās vai kultūras saknes. Tos pašu nosacījumus mutatis mutandis piemēro ievietošanai ārvalstīs. Attiecībā uz piekrišanu ievietošanai Zviedrijā vai lēmumu par ievietošanu ārvalstīs noteiktā papildprasība ir, ka, ciktāl tas iespējams, jānoskaidro bērna attieksme pret ievietošanu. Turklāt, lai saņemtu Sociālās drošības padomes piekrišanu, šis pasākums ir jāatbalsta bērna aizbildnim un, ja bērns ir sasniedzis piecpadsmit gadu vecumu, pašam bērnam. Pirms piekrišana var tikt piešķirta, ir jāizpēta konkrētā mitekļa apstākļi un aprūpes apstākļi tajā, un bērnam ir jābūt uzturēšanās atļaujai, ja uzturēšanās atļauja ir nepieciešama.

Sociālās drošības padomei izpēte attiecībā uz iespējamo piekrišanu būtu jāveic ātri, un tā būtu jāpabeidz ne vēlāk kā četros mēnešos. Izpētes var pagarināt uz noteiktu laikposmu, ja pastāv īpaši iemesli šādi rīkoties. Lai veiktu izpēti, ārvalstu iestādei ir jānorāda dokumentācijā, uz kuru konkrēto mitekli attiecas ievietošanas pieprasījums.

Sociālās drošības padome, kas ir apstiprinājusi ievietošanu Zviedrijā, nav atbildīga par izmaksām, kas radušās saistībā ar ievietošanu, piemēram, bērna dzīvošanas izmaksām vai aprūpes nama maksām.

4 Kā Jūsu valsts tiesību aktos ir definēta audžuģimene?

Termins “audžuģimene” Zviedrijas tiesību aktos nepastāv. Tomēr bērnus ir iespējams ievietot aprūpes namā. Sociālo pakalpojumu dekrēta (2001:937) 3. nodaļas 2. iedaļā “aprūpes nams” ir definēts kā konkrēts miteklis, kas Sociālās drošības padomes uzdevumā uzņem bērnus, lai tiem sniegtu pastāvīgu aprūpi un izglītību, vai pieaugušos, lai tos aprūpētu un koptu, un kura darbība nav profesionālā darbība.

5 Vai jēdziens “audžuģimene” ietver radiniekus? Ja atbilde ir „Jā”, tad kādus?

Zviedru jēdziens “aprūpes nams” aptver visus bērna radiniekus. Tomēr Sociālās drošības padomei nav noteikta prasība sniegt piekrišanu vai pieņemt īpašu lēmumu par aprūpi attiecībā uz ievietošanu konkrētā miteklī, kas pieder vienam no bērna vecākiem vai citai personai, kurai ir piešķirta aizgādība pār bērnu.

Lapa atjaunināta: 27/07/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.