Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Bērnam var būt vajadzīga jauna ģimene vai nu tāpēc, ka viņš ir bārenis, vai tāpēc, ka viņa vecāki nespēj nodrošināt viņa aprūpi. Arī jēdziena “audžuģimene” definīcija dažādās ES valstīs varētu atšķirties.

Jebkādā veidā veikta bērna ievietošana audžuģimenē, kurā ir viens vai vairāki locekļi, vai aprūpes iestādē – bāreņu namā vai bērnunamā – citā ES valstī ietilpst Regulas Brisele IIa darbības jomā.

Tiesai vai iestādei, kura plāno ievietot bērnu audžuģimenē vai iestādē citā ES valstī, pirms tā pieņem rīkojumu par bērna ievietošanu, ir jāapspriežas ar minētās valsts iestādēm. Lai noteiktu, kāda veida apspriešanās ir nepieciešama, regulā ir atsauce uz valsts tiesību aktiem.

  • Ja iekšzemes situācijā šādai ievietošanai būtu nepieciešama tās valsts publiskās iestādes iejaukšanās, kurā notiks bērna ievietošana, līdzīgā pārrobežu situācijā pirms rīkojuma par bērna ievietošanu būtu jāsaņem saņēmējas valsts iestāžu piekrišana bērna ievietošanai.
  • Ja līdzīgā iekšzemes situācijā šādai ievietošanai nav nepieciešama tās valsts publiskās iestādes iejaukšanās, kurā notiks bērna ievietošana, tad šīs valsts iestādes ir tikai jāinformē par bērna ievietošanu.

Katras ES valsts tiesību aktos un procedūrā ir definēts jēdziens “audžuģimene”, it īpaši attiecībā uz radiniekiem.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Lapa atjaunināta: 11/05/2022

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.