Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2022.

Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

L-Ingilterra u Wales
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Hemm obbligu skont il-liġi nazzjonali tiegħek għal konsultazzjoni minn qabel u l-kisba ta’ kunsens qabel it-tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor? Jekk jogħġbok semmi l-eċċezzjonijiet possibbli.

Sabiex l-Istat permezz tal-awtorità lokali jqiegħed wild minuri, huwa jeħtieġ li jkun qiegħed jaġixxi skont l-Att tal-1989 dwar it-Tfal (Children Act 1989). Dan ikun jew skont l-Artikolu 20 li jirrikjedi li l-awtorità lokali takkomoda wild minuri f’ċerti ċirkustanzi jew b'ordni għall-ħarsien meħuda minn qorti skont l-Artikolu 31. Il-ħtiġijiet tal-wild minuri jieħdu konsiderazzjoni primarja fi kwalunkwe deċiżjoni ta’ tqegħid meħuda mill-awtoritajiet lokali skont il-liġi fl-Ingilterra. Ir-Regolamenti tal-2010 dwar l-Ippjanar tal-Ħarsien, it-Tqegħid u r-Rieżami tal-Każijiet (Ingilterra) (The Care Planning, Placement and Case Review (England) Regulations 2010) (“ir-Regolamenti tal-2010”) jistipulaw li għat-tfal li jkunu akkomodati minn jew li jkunu taħt il-ħarsien tal-awtorità lokali, il-pjan ta’ ħarsien għandu, sa fejn ikun raġonevolment prattikabbli, jiġi maqbul mill-awtorità responsabbli ma’ kwalunkwe ġenitur tal-wild minuri u/jew ma’ kwalunkwe persuna li ma tkunx il-ġenitur tal-wild minuri iżda li jkollha r-responsabbiltà tal-ġenituri għalihom, jew jekk ma jkunx hemm tali persuna, il-persuna li kienet qed tieħu ħsieb il-wild minuri immedjatament qabel ma l-awtorità responsabbli rranġat tqegħid għall-wild minuri. Għal kwalunkwe wild minuri ta’ 16-il sena jew aktar li jaqbel li jiġi akkomodat mill-awtorità lokali, ir-Regolamenti tal-2010 jirrikjedu li l-pjan ta' ħarsien jiġi maqbul mal-wild minuri nnifsu.

Fir-rigward tal-arranġamenti li jissodisfaw id-definizzjoni ta’ fostering privat, l-awtorità lokali trid tiddetermina jekk il-benessri tal-wild minuri jkunx se jiġi salvagwardjat u promoss b’mod sodisfaċenti u għandha tiddetermina l-adegwatezza tal-aspetti kollha tal-arranġamenti tal-fostering privat skont id-dmirijiet tagħha skont l-Artikolu 67 tal-Att tal-1989 dwar it-Tfal (Children Act 1989). Sabiex jintlaħaq dan, ir-Regolamenti tal-2005 dwar it-Tfal (Arranġamenti Privati għall-Fostering) (The Children (Private Arrangements for Fostering) Regulations 2005) (“ir-Regolamenti tal-2005”) jistipulaw li l-awtorità lokali tiġi nnotifikata dwar l-arranġament mill-foster carer privat mill-anqas 6 ġimgħat qabel ma jibda l-arranġament iżda jekk dan ikun se jibda fi żmien 6 ġimgħat, f’dak il-każ l-awtorità lokali għandha tiġi nnotifikata immedjatament. Kwalunkwe persuna involuta fil-fostering privat tal-wild minuri għandha tinnotifika mill-aktar fis possibbli lill-awtorità lokali wara li jsir l-arranġament. L-awtorità lokali trid iżżur l-akkomodazzjoni u titkellem mal-foster carers privati proposti, mal-membri tal-unità domestika u mal-wild minuri u jekk ikun possibbli żżur u titkellem mal-ġenituri tal-wild minuri u ma’ kwalunkwe persuna oħra b’responsabbiltà tal-ġenituri għall-wild minuri. Diversi dettalji kif stabbiliti fl-Iskedi għar-Regolamenti tal-2005 iridu jiġu aċċertati mill-awtorità lokali sa fejn possibbli.

2 Jekk hemm bżonn ta’ konsultazzjoni u kunsens minn qabel, liema awtorità trid tiġi kkonsultata u tagħti l-kunsens tagħha?

Fil-każ ta’ tqegħid ta’ minuri minn awtorità lokali, il-konsultazzjoni u l-kunsens iridu jitwettqu skont l-Artikolu 20 tal-Att tal-1989 dwar it-Tfal (Children Act 1989), jiġifieri t-tqegħid irid jiġi maqbul mill-ġenituri jew persuni oħra b’responsabbiltà tal-ġenituri għall-wild minuri u jekk ikunu ssodisfati l-kriterji għall-akkomodazzjoni tal-wild minuri. Inkella, il-wild minuri jista’ jitqiegħed minn awtorità lokali skont ordni għall-ħarsien meħuda mill-qorti. Fiż-żewġ każijiet, l-awtorità lokali trid tikkonforma mal-Att tal-1989 dwar it-Tfal (Children Act 1989) u mar-Regolamenti tal-2010 b’mod partikolari. Sa fejn ikun raġonevolment prattikabbli li tagħmel dan, l-awtorità lokali trid tfittex li tilħaq qbil dwar il-pjan ta' ħarsien, li jistabbilixxi kif l-awtorità lokali tkun se tissodisfa l-ħtiġijiet tal-wild minuri mal-ġenituri tal-wild minuri jew ma’ kwalunkwe persuna oħra b’responsabbiltà tal-ġenituri għall-wild minuri, u fejn ikun xieraq minħabba l-età tagħhom, mal-wild minuri.

Fil-każ ta’ arranġament ta’ fostering privat, il-foster carer privat isir responsabbli biex jipprovdi l-ħarsien minn jum għall-ieħor tal-wild minuri b’mod li jippromwovi u jissalvagwardja l-benessri tiegħu. Ir-responsabbiltà ġenerali għas-salvagwardja u l-promozzjoni tal-benessri tal-wild minuri ffosterjat privatament tibqa’ tal-ġenituri jew ta’ kwalunkwe persuna oħra b’responsabbiltà tal-ġenituri. L-awtoritajiet lokali ma japprovawx jew jirreġistraw formalment il-foster carers privati. Madankollu, huwa d-dmir tal-awtoritajiet lokali li jissodisfaw ruħhom li l-benessri tal-ulied minuri li jkunu, jew li jkunu se jiġu ffosterjati privatament fiż-żona tagħhom ikun, jew ikun se jiġi salvagwardjat u promoss b’mod sodisfaċenti. Hija l-awtorità lokali li fiż-żona tagħha jkun jirrisjedi l-wild minuri ffosterjat privatament li għandha dmirijiet legali fir-rigward ta’ dak il-wild minuri. Ir-Regolamenti tal-2005 ipoġġu d-dmir fuq il-ġenituri, jew fuq il-persuna b’responsabbiltà tal-ġenituri, kif ukoll fuq il-foster carers privati u kwalunkwe persuna oħra involuta (direttament jew indirettament) fl-arranġament għall-fostering privat tal-wild minuri, li jinfurmaw lill-awtorità lokali dwar l-arranġament ta’ fostering privat propost jew attwali. Barra minn hekk, il-professjonisti tal-edukazzjoni, tas-saħħa u professjonisti oħra għandhom jinnotifikaw ukoll lill-awtorità lokali b’arranġament ta’ fostering privat li jiġi għall-attenzjoni tagħhom, meta ma jkunux sodisfatti li l-awtorità lokali ġiet, jew tkun se tiġi, innotifikata dwar dan l-arranġament.

3 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-ksib tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħrajn).

Fil-każ ta’ tqegħid minn awtorità lokali, ir-Regolamenti tal-2010 jistipulaw iż-żminijiet madwar il-proċess tal-ippjanar tal-ħarsien iżda mhux in-notifika tad-deċiżjoni dwar it-tqegħid. Il-pjan ta' ħarsien irid jitħejja qabel ma l-wild minuri jitqiegħed għall-ewwel darba mill-awtorità responsabbli jew, jekk ma jkunx prattikabbli li jsir dan, fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol mill-bidu tal-ewwel tqegħid. Dan irid jinżamm taħt rieżami, sorveljat mill-Uffiċjal Indipendenti ta’ Rieżami (Independent Reviewing Officer). L-awtorità responsabbli l-ewwel trid tirrieżamina l-każ tal-wild minuri fi żmien 20 jum tax-xogħol mid-data li fiha l-wild minuri jitqiegħed taħt ħarsien. It-tieni rieżami jrid jitwettaq mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-ewwel wieħed, u r-rieżamijiet sussegwenti jridu jitwettqu f’intervalli ta’ mhux aktar minn sitt xhur. Ir-rieżamijiet jitwettqu mill-assistent soċjali tal-wild minuri (li jinħatar mill-awtorità responsabbli) u għandhom juru l-konsultazzjoni mal-wild minuri u partijiet oħra fosthom il-foster carers, l-iskola jew l-iskola preprimarja tal-wild minuri, it-tabib jew kwalunkwe persuna rilevanti oħra, kif ikun xieraq.

Ir-Regolamenti tal-2005 jistipulaw iż-żmien għan-notifika, il-valutazzjoni u r-rekwiżit kontinwu għal awtorità lokali li tissodisfa ruħha li l-benessri tal-ulied minuri li jkunu ffosterjati privatament fiż-żona tagħha jkun salvagwardjat u promoss. Fir-rigward tan-notifika, persuna li tipproponi li tiffosterja privatament wild minuri trid tinnotifika lill-awtorità lokali xierqa bil-proposta mill-anqas 6 ġimgħat qabel id-data li fiha jkollu jibda l-arranġament ta’ fostering privat jew immedjatament meta l-arranġament ikun se jibda fi żmien 6 ġimgħat. Barra minn hekk, kwalunkwe persuna, inkluż ġenitur jew persuna oħra b’responsabbiltà tal-ġenituri għal wild minuri, li tkun jew ma tkunx involuta (direttament jew indirettament) fl-arranġament għall-fostering privat tal-wild minuri, trid tinforma lill-awtorità lokali xierqa dwar l-arranġament mill-aktar fis possibbli wara li jkun sar l-arranġament. L-awtorità lokali trid iżżur l-arranġamenti ta’ fostering privat fi żmien 7 ijiem minn meta tiġi notifikata bl-arranġament. L-awtorità lokali tivvaluta l-arranġament jew l-arranġament propost. L-awtoritajiet lokali mbagħad iwettqu żjarat ta’ segwitu. L-għadd ta’ żjarat meħtieġa huwa f’intervalli ta’ mhux aktar minn sitt ġimgħat fir-rigward tal-ewwel sena u ta’ tnax-il ġimgħa fit-tieni sena u fis-snin suċċessivi tal-arranġament.

4 X’inhi “foster family” skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru tiegħek?

Skont il-leġiżlazzjoni fl-Ingilterra, foster family hija fejn awtorità lokali tqiegħed wild minuri ma’ foster parent li jkun persuna approvata minn aġenzija rreġistrata tas-servizzi tal-fostering, wara valutazzjoni tal-idoneità tagħhom u l-adegwatezza tal-unità domestika tagħhom, biex jiffosterjaw wild minuri jew minorenni li jkun ittieħed fil-kustodja tal-Istat. Aġenzija tista’ tivvaluta u tapprova kwalunkwe persuna li tqis xierqa. Bħala parti mill-proċess ta’ valutazzjoni, l-aġenzija tqis l-impatt potenzjali jew il-kontribut magħmul għall-fostering mill-membri kollha tal-unità domestika. Kwalunkwe membru tal-unità domestika li ma jiġix approvat biex jiffosterja huwa mistenni li jgħaddi minn kontrolli tal-pulizija, li r-riżultati tagħhom jista’ jkollhom impatt fuq il-valutazzjoni tal-idoneità tal-unità domestika.

Barra minn hekk, il-fostering privat iseħħ skont l-Artikolu 66 tal-Att tal-1989 dwar it-Tfal (Children Act 1989) meta wild minuri taħt is-16-il sena (taħt it-18-il sena jekk ikun persuna b’diżabilità) jiġi pprovdut ħarsien u akkomodazzjoni minn persuna li ma tkunx ġenitur, persuna b’responsabbiltà tal-ġenituri għalihom jew qarib/a (kif definit fl-Artikolu 105 tal-Att tal-1989 dwar it-Tfal (Children Act 1989) - jiġifieri nannu/nanna, ħu, oħt, ziju jew zija (sew jekk ta’ razza pura (full blood) jew ta’ demm imħallat (half blood) jew biż-żwieġ) jew ġenitur bi żwieġ ieħor ma jkunx foster carer privat) fid-dar proprja tagħha. Wild minuri ma jkunx iffosterjat privatament jekk il-persuna li tieħu ħsiebu tkun għamlet dan għal anqas minn 28 jum u ma jkunx beħsiebha tagħmel dan għal aktar żmien. Eżenzjonijiet għal din id-definizzjoni huma stabbiliti fl-Iskeda 8 tal-Att tal-1989 dwar it-Tfal (Children Act 1989). Sakemm il-minorenni ma jkunx persuna b’diżabilità skont it-tifsira tal-Att tal-1989 dwar it-Tfal (Children Act 1989), il-minorenni jieqaf jiġi ffosterjat privatament fl-età ta’ 16-il sena, iżda jekk l-arranġamenti tal-għajxien ikomplu, f’dak il-każ il-gwida statutorja – Sostituzzjoni tal-Att tal-1989 dwar it-Tfal Gwida dwar il-Fostering Privat (Replacement Children Act 1989 Guidance on Private Fostering) - tkompli tapplika billi l-arranġament jerġa’ lura għal dak ta' ħarsien informali tal-familja u l-ħbieb.

Il-foster carer privat isir responsabbli għall-ħarsien minn jum għall-ieħor tal-wild minuri. Il-ġenitur ikompli jżomm ir-responsabbiltà tal-ġenituri għall-wild minuri. L-awtorità lokali ma tapprovax jew tirreġistra formalment foster carer privat. Madankollu, huwa d-dmir tal-awtorità lokali fejn jirrisjedi l-wild minuri, li tissodisfa ruħha li l-benessri tal-ulied minuri li jkunu, jew li jkunu se jiġu ffosterjati privatament fiż-żona tagħhom ikun, jew ikun se jiġi, salvagwardjat u promoss. Matul dik il-valutazzjoni, l-awtorità lokali trid tiddetermina l-adegwatezza tal-aspetti kollha tal-arranġamenti tal-fostering privat, skont ir-Regolamenti tal-2005. Fejn l-awtorità lokali ma tkunx sodisfatta li l-benessri ta’ wild minuri ffosterjat privatament ikun, jew ikun se jiġi, salvagwardjat jew promoss b’mod sodisfaċenti, hija trid tieħu passi raġonevoli biex tiżgura li l-wild minuri jiġi akkomodat mill-ġenitur (jew persuna oħra b’responsabbiltà tal-ġenituri) jew qarib tiegħu u tikkunsidra jekk ikunux jeħtieġu jeżerċitaw xi waħda mill-funzjonijiet tagħhom skont l-Att fir-rigward tal-wild minuri.

5 Il-kunċett ta’ “foster family” jinkludi l-qraba jew le? Jekk iva, liema?

Fir-rigward tat-tqegħid mill-Istat permezz tal-awtorità lokali f’ċirkustanzi biss fejn il-qraba jkunu għaddew mill-proċesss ta’ valutazzjoni tal-fostering u jkunu ġew approvati minn bord tal-fostering, imlaqqa’ minn fornitur ta’ servizz tal-fostering, bħala adatti biex jiffosterjaw. Magħrufin bħala foster carers “tal-familja u ħbieb”, dawn jammontaw għal madwar 18% tal-foster carers kollha fl-Ingilterra. Dawn jiġu valutati b’approċċ aktar leġġer u filwaqt li jirċievu appoġġ finanzjarju biex jgħin fl-ispejjeż tal-ħarsien tal-wild jew l-ulied minuri, huma mhumiex mistennija li jiffosterjaw ulied minuri mhux relatati. Dan jista’ jkun kwalunkwe persuna li jew tkun relatata mal-wild minuri jew ikollha konnessjoni miegħu.

Fil-każ tal-fostering privat, foster carer privat jista’ jkun mill-familja estiża, bħal kuġin/a jew iz-zija ta’ xi wieħed mill-ġenituri. Madankollu, persuna li tkun qarib/a skont id-definizzjoni ta’ qarib skont l-Att tal-1989 dwar it-Tfal (Children Act 1989), jiġifieri nannu/nanna, ħu, oħt, ziju jew zija (sew jekk ta’ razza pura jew ta’ demm imħallat jew biż-żwieġ) jew ġenitur bi żwieġ ieħor, ma titqiesx bħala foster carer privat. Foster carer privat jista’ jkun ħabib tal-familja, il-ġenitur ta’ ħabib tal-ulied minuri, jew xi ħadd li l-familja tal-wild minuri ma kinitx tafu qabel u li jkun lest li jiffosterja privatament wild minuri. Madankollu jrid jiġi enfasizzat li sabiex jitqies bħala arranġament ta’ fostering privat, il-wild minuri jrid ikollu anqas minn 16-il sena (jew 18-il sena jekk ikun persuna b’diżabilità) u jiġi pprovdut ħarsien u akkomodazzjoni għal perjodu ta’ 28 jum jew aktar.

L-aħħar aġġornament: 02/08/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.