Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Franza
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Hemm obbligu skont il-liġi nazzjonali tiegħek għal konsultazzjoni minn qabel u l-kisba ta’ kunsens qabel it-tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor? Jekk jogħġbok semmi l-eċċezzjonijiet possibbli

Jeżistu proċeduri għall-konsultazzjoni minn qabel u sabiex jinkiseb il-kunsens qabel it-tqegħid transfruntier ta’ minuri fi Franza skont l-Artikolu 56 tar-Regolament (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003 dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabilità tal-ġenituri, magħruf bħala r-Regolament “Brussell IIa” (Bruxelles II Bis). L-implimentazzjoni ta’ dawn il-proċeduri hija deskritta fiċ-Ċirkolari tal-Ministeru għall-Ġustizzja tat-28 ta’ Ottubru 2005 dwar id-dħul fis-seħħ tar-Regolament (iċ-Ċirkolari Nru CIV/03/05; Nru NOR JUS C 05 20 191 C).

Minbarra l-każ ta’ tqegħid ma’ ġenitur, ma hemm l-ebda eċċezzjoni għal dawn il-proċeduri peress li l-liġi Franċiża teħtieġ l-intervent ta’ awtorità pubblika, kemm jekk it-tqegħid jiġi deċiż f’qafas amministrattiv bil-kunsens tal-uffiċjali legali tagħha, kif ukoll jekk f’kuntest ġudizzjarju.

2 Jekk hemm bżonn ta’ konsultazzjoni u kunsens minn qabel, liema awtorità trid tiġi kkonsultata u tagħti l-kunsens tagħha?

L-Uffiċċju għal-Leġiżlazzjoni u l-Affarijiet Legali (l-Uffiċċju K1) tad-Direttorat għall-Protezzjoni taż-Żgħażagħ (Direction de la Protection Judiciaire de la Jeanesse, DPJJ) ġie maħtur minn Franza bħala l-awtorità ċentrali f’dan il-qasam. Għalhekk jeħtieġ li jiġi kkonsultat fil-kuntest tal-proċeduri ta’ konsultazzjoni u kunsens, hekk kif it-tqegħid ta’ minuri jiġi kkontemplat fi Franza minn Stat Membru ieħor li huwa parti għar-Regolament.

Il-fajl jista’ jintbagħat:

• b’email: pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

• bil-posta, fl-indirizz li ġej:

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (bureau K1 – pôle international)

13 place Vendôme 75001 Pariġi, Franza

3 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-ksib tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħrajn)

Fil-każ ta’ tqegħid ippjanat fi Franza minn Stat Membru ieħor li huwa parti għar-Regolament Brussell IIa, l-awtorità ċentrali tal-Istat Membru rikjedenti tkun meħtieġa tippreżenta dan li ġej lill-awtorità ċentrali Franċiża:

  • informazzjoni dwar l-istat ċivili tal-minuri;
  • l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuni bl-awtorità tal-ġenituri fuq il-minuri;
  • informazzjoni dwar l-identità tal-persuni maħtura biex jiffosterjaw lill-minuri jew informazzjoni dwar l-istituzzjoni proposta għall-indukrar tat-tfal;
  • ħarsa ġenerali lejn is-sitwazzjoni individwali u familjari tal-minuri (inkluż l-isfond kollu u l-avvenimenti reċenti);
  • il-passi meħuda mill-awtorità rikjedenti biex tħejji t-tqegħid;
  • l-arranġamenti għat-tqegħid propost (it-tul, u l-organizzazzjoni tad-drittijiet għall-korrispondenza, il-ħarġiet, iż-żjarat u l-akkomodazzjoni);
  • l-arranġamenti għall-finanzjament tat-tqegħid propost;
  • l-arranġamenti għall-organizzazzjoni tas-segwitu tat-tqegħid u għat-trattament ta’ inċidenti potenzjali;
  • it-tul tal-tqegħid mitlub.

Malli tirċievi dawn id-dokumenti, l-awtorità ċentrali Franċiża twettaq il-verifiki kollha meħtieġa billi tikkollabora mal-Kunsill tad-Dipartiment xieraq. Il-ħin tar-rispons jista’ jvarja skont il-kumplessità tal-każ.

Fir-rigward tal-limiti ta’ żmien:

Dawn id-dokumenti jridu jiġu pprovduti qabel ma l-minuri jitqiegħed fi Franza f'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament. Fi kwalunkwe każ, id-dokumenti għandhom jiġu pprovduti kemm jista’ jkun qabel id-data tat-tqegħid propost biex jiġi evitat li d-data tat-tqegħid attwali tiġi ttardjata.

Fir-rigward tal-applikazzjonijiet għat-tiġdid tat-tqegħid li għaddej, dawn iridu jintbagħtu lill-awtorità ċentrali Franċiża mill-inqas xahrejn qabel it-tmiem tat-tqegħid.

4 X’inhi “foster family” skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru tiegħek?

Il-liġi Franċiża tiddefinixxi foster family bħala “persuna li, bi ħlas, b’mod regolari u mingħajr interruzzjoni tieħu minuri u żgħażagħ taħt l-età ta’ 21 fid-dar tagħha” u “kull persuna li tirrisjedi f’dak l-indirizz” (l-Artikolu L. 421-2 tal-Kodiċi tal-Azzjoni Soċjali u tal-Familji, Code de l’action sociale et des familles). Ħija meħtieġa approvazzjoni uffiċjali mill-Kunsill tad-Dipartiment sabiex tinħatar “foster family”.

Madankollu, il-liġi Franċiża tirrikonoxxi wkoll il-kunċett ta’ “parti terza affidabbli”; din hija persuna li l-minuri jkun fdat lilha, li mhijiex parti mill-familja u li tirċievi allowance li tikkorrispondi għall-ispiża biex tipprovdi għall-minuri.

Fl-aħħar nett, il-fostering minn membru tal-familja wara li t-tqegħid jiġi approvat f’kuntest amministrattiv jew ġudizzjarju huwa wkoll previst mil-liġi. Dawn iż-żewġ arranġamenti huma msemmija fl-Artikolu 375–3 (2) tal-Kodiċi Ċivili.

Fil-kuntest tal-implimentazzjoni tar-Regolament Brussell IIa, dawn ix-xenarji kollha jaqgħu taħt l-istess reġim u jeħtieġu konsultazzjoni minn qabel u kunsens mill-awtorità ċentrali Franċiża.

5 Il-kunċett ta’ “foster family” jinkludi l-qraba jew le? Jekk iva, liema?

L-interpretazzjoni wiesgħa ppreferuta fil-kuntest tal-applikazzjoni tar-Regolament Brussell IIa tinkludi membri tal-familja tal-minuri fil-kunċett ta’ “foster family”. Konsegwentement, it-tqegħid ordnat ma’ membri tal-familja, minbarra l-ġenituri tal-minuri, jeħtieġ konsultazzjoni minn qabel mill-awtorità ċentrali Franċiża.

L-aħħar aġġornament: 31/01/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.