Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Portugall
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Hemm obbligu skont il-liġi nazzjonali tiegħek għal konsultazzjoni minn qabel u l-kisba ta’ kunsens qabel it-tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor? Jekk jogħġbok semmi l-eċċezzjonijiet possibbli

Iva, il-konsultazzjoni u l-kunsens preliminari huma meħtieġa fil-każ ta’ deċiżjonijiet biex minuri jitqiegħdu ma’ foster family jew f’istitut fil-Portugall.

Il-konsultazzjoni u l-kunsens preliminari mhumiex meħtieġa jekk il-minuri jiġi fdat lil qraba, eż. nanniet, zijiet, jew aħwa akbar fl-età. F’każijiet bħal dawn, huwa biżżejjed li l-awtorità li tiddeċiedi dwar it-tqegħid sempliċiment tinforma lill-awtorità ċentrali għall-Portugall.

2 Jekk hemm bżonn ta’ konsultazzjoni u kunsens minn qabel, liema awtorità trid tiġi kkonsultata u tagħti l-kunsens tagħha?

L-awtorità ċentrali għall-Portugall għall-finijiet tar-Regolament (KE) Nru 2201/2003 hija:

Id-DGRSP – Id-Direttorat Ġenerali għar-Riabilitazzjoni u s-Servizzi Korrettivi (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Id-Dipartiment tal-Assistenza Legali u t-Tilwim (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisbona (Il-Portugall)

Telefown: (+351) 218 812 200

Fax: (+351) 218 853 653

Indirizz tal-email: gjc@dgrsp.mj.pt

Sit web

3 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-ksib tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħrajn)

L-istadji tal-proċedura għat-tqegħid ta’ minuri fil-Portugall skont l-Artikolu 56 tar-Regolament Brussell IIa

ACP = Awtorità Ċentrali għall-Portugall

Stadju 1 – Għoti ta’ awtorizzazzjoni preliminari għat-tqegħid mill-ACP

 • talba għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni preliminari mill-awtorità ċentrali tal-pajjiż rikjedenti;
 • eżami tad-dokumentazzjoni ppreżentata u evalwazzjoni skont il-kriterji u l-kundizzjonijiet għat-tqegħid;
 • ħruġ ta’ approvazzjoni jew ta’ rifjut tal-għoti ta’ awtorizzazzjoni preliminari mill-ACP;
 • skadenza purament indikattiva: xahar sa tliet xhur mill-wasla tad-dokumenti kollha meħtieġa insostenn tat-talba, skont il-kumplessità tal-każ.

Stadju 2 – Dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà mill-Qorti

 • Rikors għar-rikonoxximent u l-eżegwibbiltà jiġi ppreżentat lill-Qorti (is-Sezzjoni tal-Familja u tal-Minuri (Juízo de Família e Menores) taż-żona fejn tinsab il-foster family jew l-istitut) mill-foster family, mill-istituzzjoni qafas jew mill-istitut li fih ġie fdat il-minuri. Dan ir-rikors għandu jkun akkumpanjat minn dokumentazzjoni li tattesta l-kunsens preliminari tal-ACP u minn dokumenti ta’ sostenn li jipprovdu dettalji dwar it-tqegħid: tul ta’ żmien, pjan ta’ intervent, dikjarazzjoni mill-foster family li hija finanzjarjament kapaċi ssostni lilha nfisha.

Jew inkella:

Id-deċiżjoni dwar it-tqegħid maħruġa mill-awtorità amministrattiva jew ġudizzjarja tal-pajjiż ta’ oriġini tintbagħat lill-ACP, flimkien ma’ dokumentazzjoni addizzjonali li tipprovdi dettalji dwar it-tqegħid: tul ta’ żmien, pjan ta’ intervent, dikjarazzjoni mill-foster family li hija finanzjarjament kapaċi ssostni lilha nfisha.

L-ACP tibgħat ir-rikors għall-eżegwibbiltà tal-miżura lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku (Ministério Público) fil-Qorti kompetenti, fejn dan jiġi ppreżentat uffiċjalment f’isem il-minuri.

 • Il-Qorti toħroġ id-deċiżjoni tagħha. Fil-każ ta’ dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà, il-Qorti tista’ tindika lill-Istitut tas-Sigurtà Soċjali (Instituto da Segurança Social, IP) bħala l-korp responsabbli għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-miżura fil-Portugall.

Stadju 3 – Eżekuzzjoni tal-miżura ta’ tqegħid fil-Portugall

 • Ladarba tkun inħarġet id-deċiżjoni dwar l-eżegwibbiltà, il-minuri jista’ jiġi l-Portugall u jibda l-miżura ta’ tqegħid tiegħu.
 • Jekk ir-rikors għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà jkun intbagħat permezz tal-ACP (u fi kwalunkwe każ fejn il-Qorti tinforma lill-ACP bid-deċiżjoni tagħha), l-ACP għandha tibgħat id-deċiżjoni tal-Qorti lill-kontroparti tagħha.
 • L-Istitut tas-Sigurtà Soċjali (Instituto da Segurança Social, IP) jimmonitorja l-miżura u jabbozza rapporti perjodiċi dwar l-implimentazzjoni tal-miżura li għandhom jintbagħtu lill-Qorti u lill-ACP, meta l-Qorti hekk tordna.
 • Kwalunkwe estensjoni tal-miżura hija soġġetta għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni preliminari ġdida mill-ACP, segwita mill-bqija tal-proċedura stabbilita hawn fuq.

Għal skopijiet ta’ informazzjoni, il-lista tad-dokumenti meħtieġa mill-ACP qabel ma tawtorizza t-tqegħid ta’ minuri ma’ foster family jew f’istituzzjoni fil-Portugall tinsab bl-Ingliż fil-link segwenti.

4 X’inhi “foster family” skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru tiegħek?

L-Artikolu 12 tad-Digriet Amministrattiv 139/2019 li jistabbilixxi r-regoli għall-implimentazzjoni tal-miżuri relatati mal-familji tar-rispett fil-Portugall jgħid hekk:

foster family tista’ tkun:

 1. persuna waħedha;
 2. żewġ persuni miżżewġin jew mhux miżżewġin;
 3. żewġ persuni jew aktar b’rabtiet familjari u li jgħixu fl-istess dar.

Fil-każijiet imsemmija fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu preċedenti, membru wieħed tal-foster family għandu jkun il-persuna responsabbli għall-fostering.

Il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 li jiġu fdati bil-kura ta’ minuri jista’ ma jkollhom l-ebda relazzjoni familjari ma’ dak il-minuri.

L-Artikolu 6 ta’ dan id-Digriet Amministrattiv jistabbilixxi li l-ġestjoni tas-sistema tal-familji tar-rispett hija r-responsabbiltà tal-Istitut tas-Sigurtà Soċjali (Instituto da Segurança Social, IP) u tad-Dar Imqaddsa tal-Ħniena ta’ Lisbona (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa), li jaħdmu flimkien mal-istituzzjonijiet qafas innominati mil-liġi nazzjonali bħala korpi speċifiċi ta’ solidarjetà soċjali, jew simili, li jaħdmu fil-qasam tat-tfal u taż-żgħażagħ u li jkunu daħlu fi ftehimiet ta’ kooperazzjoni mal-Istitut tas-Sigurtà Soċjali (Instituto da Segurança Social, IP).

L-Artikolu 5(2) tad-Digriet Amministrattiv jistabbilixxi li l-miżuri dwar il-foster care li jiġu deċiżi fi proċeduri tal-qorti għandhom jiġu ġestiti u mmonitorjati mill-Qorti, li tinnomina timijiet speċifiċi għal dan il-għan previst fil-Liġi Nru 147/99 dwar il-protezzjoni tat-tfal u taż-żgħażagħ fil-periklu.

5 Il-kunċett ta’ “foster family” jinkludi l-qraba jew le? Jekk iva, liema?

Le, skont il-liġi Portugiża, il-kunċett ta’ “foster family” ma jkoprix lill-qraba (ara l-Artikolu 16(3) tad-Digriet Amministrattiv 139/2019, imsemmi fit-tweġiba għall-mistoqsija preċedenti.

Leġiżlazzjoni rilevanti:

Id-Digriet Amministrattiv 139/2019

Il-Liġi 147/99

Nota finali:

Din l-informazzjoni mhijiex vinkolanti fuq il-punt ta’ kuntatt Portugiż, fuq il-qrati, jew fuq korpi jew persuni oħrajn li jikkonsultawha. Minkejja l-attenzjoni li ngħatat fit-tfassil ta’ din l-informazzjoni, ikun meħtieġ li tiġi kkonsultata l-leġiżlazzjoni fis-seħħ fi kwalunkwe ħin partikolari.

L-aħħar aġġornament: 27/07/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.