Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Oostenrijk
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaat er krachtens uw nationaal recht een verplichting tot voorafgaande raadpleging en het verkrijgen van toestemming vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind? Vermeld eventuele uitzonderingen

1. Verhuizing naar het buitenland (Relocation)

Als het ouderlijk gezag bij twee personen berust, moeten zij in beginsel ook in onderlinge overeenstemming de verblijfplaats bepalen. Dit consensusbeginsel is onverkort van toepassing, dat wil zeggen ook in geval van verhuizing van het kind binnen Oostenrijk, en dus des te meer wanneer de verhuizing een ingrijpende verandering in het leven van het kind meebrengt. Bovendien, en vooral bij verlegging van de woonplaats naar het buitenland, heeft de ouder die wenst te verhuizen, de toestemming van de andere ouder of de goedkeuring van het gerecht nodig. Het gerecht moet bij zijn beslissing rekening houden met zowel het hogere belang van het kind als de belangen van de ouders.

Als het hoofdgezag bij gerechtelijke beslissing of bij overeenkomst aan één van de ouders wordt toevertrouwd, heeft deze overeenkomstig artikel 162, lid 2, van het Oostenrijkse algemeen burgerlijk wetboek (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, hierna “ABGB” genoemd) het exclusieve recht om de verblijfplaats te bepalen en is er dus geen toestemming nodig voor een (binnenlandse) verhuizing.

Volgens de huidige rechtspraak moet deze ouder echter ook dan de andere ouder op de hoogte stellen en rekening houden met het hogere belang van het kind, voor zover de verhuizing van het kind geen zaak van ondergeschikt belang is. Bovendien mag een verlegging van de woonplaats de uitoefening van het ouderlijk gezag door de andere ouder niet ernstig belemmeren. Deze beperking geldt met name voor een verhuizing naar het buitenland.

Hetzelfde geldt voor pleegouders die het ouderlijk gezag uitoefenen, maar in de praktijk gebeurt dit zelden; meestal blijft het gezag in dergelijke gevallen bij de jeugdzorginstantie [Kinder- und Jugendhilfeträger (Youth Welfare Authority)].

2. Plaatsing in een tehuis of bij pleegouders

Voor plaatsing met instemming van de perso(o)n(en) bij wie het ouderlijk gezag berust (meestal de ouders), is geen verdere procedure nodig. Plaatsing zonder instemming van de perso(o)n(en) bij wie het ouderlijk gezag berust, is daarentegen, als noodmaatregel in de zin van de wet, onderworpen aan gerechtelijke toetsing achteraf.

2 Indien voorafgaande raadpleging en toestemming vereist zijn, welke autoriteit moet dan worden geraadpleegd en toestemming geven?

Zie vraag 1.

3 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens)

De raadplegingsprocedure moet in ieder geval via de centrale autoriteit worden gericht tot de bevoegde rechterlijke instantie of de bevoegde jeugdzorginstantie. Wanneer een jeugdzorginstantie bevoegd is, gelden de hieronder vermelde voorwaarden.


Voorwaarden

Benodigde documenten

Magistrat der Stadt Wien (gemeentebestuur van de stad Wenen)

Amt für Jugend und Familie (bureau voor jeugd en gezin)

Gruppe Recht (groep recht)

Rüdengasse 11

1030 Wenen, Oostenrijk

 • Behartiging van het hogere belang van het kind
 • Toezegging van de verzoekende autoriteit de kosten te zullen dragen

Zie artikel 46 van de wet inzake internationale familierechtelijke procedures (Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz, IntFamRVG)

Amt der Ober-österreichischen Landesregierung (bureau van de regering van de deelstaat Opper-Oostenrijk)

Direktion Gesellschaft, Soziales und

Gesundheit (directoraat samenleving, sociale zaken en gezondheid)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (afdeling kinder- en jeugdhulp)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Oostenrijk

kjh.post@ooe.gv.at

https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/

 • Behartiging van het hogere belang van het kind
 • Toezegging dat de kosten zullen worden gedragen
 • Beschikbare opvangplek
 • Toestemming van de zorginstelling
 • Vooraf vastgestelde verblijfsstatus
 • Duidelijke taakverdeling tussen de verzoekende lidstaat (aard, omvang en betaling) en de lidstaat waaraan het verzoek wordt gericht (toezicht op de instelling)
 • Erkenning van de beroepsnormen van Opper-Oostenrijk door de verzoekende autoriteit
 • Vermelding van de bevoegde autoriteit van de verzoekende lidstaat + de bevoegde contactpersoon
 • Instelling waar de minderjarige moet worden ondergebracht (adres)
 • Gegevensblad over de minderjarige, ouders, broers en zussen, de personen bij wie het ouderlijk gezag berust
 • Lijst van reeds verleende hulp bij de opvoeding
 • Aard van en redenen voor de voorgenomen plaatsing
 • Bevindingen, diagnosen, verslagen, expertisen
 • Verslag van het gesprek met de minderjarige
 • Uiteenzetting van de omgangsrechten van de natuurlijke ouders
 • Toestemmingsverklaring van de perso(o)n(en) bij wie het ouderlijk gezag berust
 • Bewijs van ziektekostenverzekering of bewijs van socialeverzekeringsdekking

Amt der Salzburger Landesregierung (bureau van de regering van de deelstaat Salzburg)

Referat Kinder- und Jugendhilfe (eenheid kinder- en jeugdhulp)

Fanny-von-Lehnert-Str. 1

Postfach 527

5010 Salzburg, Oostenrijk

soziales@salzburg.gv.at

 • Bevestiging van de opvang door de instelling
 • Schriftelijke toezegging van de verzoekende autoriteit de kosten te zullen dragen
 • Toestemming van de verzorger en het bureau voor jeugdzorg dat bevoegd is op het terrein van plaatsing in een pleeggezin of opvangcentrum
 • Vermelding van de bevoegde autoriteit van de verzoekende lidstaat + de bevoegde contactpersoon
 • Instelling waar de minderjarige moet worden ondergebracht (postadres, contactgegevens)
 • Gegevensblad over de minderjarige, ouders, broers en zussen, de personen bij wie het ouderlijk gezag berust
 • Lijst van reeds verleende hulp bij de opvoeding
 • Informatie over de redenen voor de voorgenomen plaatsing met medische voorgeschiedenis en probleembeschrijving
 • Bevindingen, diagnosen en medische/psychiatrische expertisen
 • Verslag van het gesprek met de minderjarige
 • Uiteenzetting van de omgangsrechten van de natuurlijke ouders
 • Toestemmingsverklaring van de persoon bij wie het ouderlijk gezag berust
 • Gerechtelijke beschikkingen
 • Formulier E109 (bewijs van ziektekostenverzekering) of bewijs van socialeverzekeringsdekking
 • Kopie van de elektronische identiteitskaart van de minderjarige
 • Datum van plaatsing en voorziene duur

Amt der Steiermärkischen

Landesregierung (bureau van de regering van de deelstaat Stiermarken)

A11 Fachabteilung – Soziales und Arbeit, Referat Kinder- und Jugendhilfe, Bereich Recht und Gewaltschutz (beleidsafdeling A11 – sociale en zaken en werkgelegenheid, eenheid kinder- en jeugdhulp, sector recht en bescherming tegen geweld)

Hofgasse 12/1/115

8010 Graz, Oostenrijk

abteilung11@stmk.gv.at

 • Behartiging van het hogere belang van het kind
 • Kosten worden gedragen door de verzoekende lidstaat
 • Toestemmingsverklaring van de persoon bij wie het ouderlijk gezag berust
 • Gerechtelijke beschikkingen
 • Medische bevindingen
 • Overdrachtsverslag van de bevoegde verzoekende autoriteit (voorgeschiedenis, huidige sociale en gezinssituatie, probleembeschrijving en beschrijving van de hulpmiddelen, diagnose en prognose van de maatschappelijk werkers, verwezenlijking van de doelstelling, beknopte evaluatie)

Amt der Tiroler Landesregierung (bureau van de regering van de deelstaat Tirol)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (afdeling kinder- en jeugdhulp)

Leopoldstraße 3

A-6020 Innsbruck, Oostenrijk

 • Kosten worden gedragen door de verzoekende lidstaat
 • Goedkeuring van de plaatsing
 • Hulpplan samen met medische voorgeschiedenis en probleembeschrijving, noodzakelijk:

- Gegevens van de minderjarige

- Gegevens van de ouders

- Gegevens van broers en zussen

- Identiteit van de persoon bij het ouderlijk gezag berust

- Reeds vastgestelde vergoeding voor hulp

 • Alle eventuele expertisen en psychologische adviezen
 • Schriftelijke toestemming van de personen bij wie het ouderlijk gezag berust
 • Aantoonbare toestemming van de minderjarige voor de plaatsing – voor zover een gesprek gezien de leeftijd of de (geconstateerde) mate van rijpheid van het kind niet ongepast lijkt
 • Bewijs van ziektekostenverzekering van de minderjarige
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de minderjarige
 • Schriftelijke toestemming van de instelling voor de plaatsing
 • Redenen:

- waarom juist deze instelling?

- in voorkomend geval de reden voor de urgentie van de hulp.

 • Begindatum en voorziene duur van de hulp
 • Vooruitzichten voor de minderjarige na zijn of haar terugkeer

Amt der Vorarlberger Landesregierung
(bureau van de regering van de deelstaat Vorarlberg)
LandhausRömerstraße 15
6901 Bregenz, Oostenrijk

Abteilung Soziales und Integration (afdeling sociale zaken en integratie)

soziales-integration@vorarlberg.at

 • Bevestiging van de opvang door de instelling/het pleeggezin
 • Toezegging dat de kosten zullen worden gedragen
 • Bevoegde verzoekende autoriteit en contactpersoon
 • Gewenst opvangcentrum/pleeggezin (adres)
 • Gegevens van de minderjarige en de ouders
 • Beslissing over het gezagsrecht met de volgende vermelding: met de plaatsing van … in … worden de verzorging en de opvoeding overgedragen aan de instelling/het pleeggezin.
 • Reeds verleende hulp bij de opvoeding
 • Redenen voor de plaatsing; overeenkomst over het hulpplan; vooruitzichten
 • Kinder- en jeugdpsychiatrische bevindingen/diagnosen of psychologische adviezen
 • Gesprek met de minderjarige
 • Toestemming van de personen bij wie het ouderlijk gezag berust
 • Bewijs van ziektekostenverzekering

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (bureau van de regering van de deelstaat Neder-Oostenrijk)

Gruppe Gesundheit und Soziales (groep gezondheid en sociale zaken)

Abteilung Jugendwohlfahrt (afdeling jeugdwelzijn)

Landhausplatz 1,

3109 St. Pölten, Oostenrijk

 • Behartiging van het hogere belang van het kind of referentiepersoon voor de behartiging van het hogere belang van het kind in Neder-Oostenrijk
 • Schriftelijke verklaring dat de kosten zullen worden gedragen
 • Passende opvangplek
 • Toestemming van de betreffende instelling
 • Erkenning van de beroepsnormen van de deelstaat Neder-Oostenrijk
 • Regelmatige herziening van het hulpplan, met inbegrip van het opvoedingsdoel, door de verzoekende autoriteit
 • Kennisgeving van een contactpersoon voor het geval dat de maatregel moet worden beëindigd
 • Actuele verslagen over de lichamelijke, emotionele, sociale en educatieve/professionele ontwikkeling
 • Actuele medische bevindingen
 • Kopieën van de benodigde documenten van de minderjarige, elektronische identiteitskaart
 • Informatie over geneesmiddelenbehandelingen
 • Hulpplan, met inbegrip van de reeds verleende hulp
 • Probleembeschrijving, sociale en psychologische diagnose, doelbepaling, duur van de maatregel en prognose met betrekking tot de maatregel
 • Verslag van het gesprek met de minderjarige over de voorgenomen maatregel
 • Schriftelijke toestemming van de persoon bij wie het ouderlijk gezag berust
 • Overeenkomst over de regeling van eventueel bezoek

Amt der

Burgenländischen

Landesregierung (bureau van de regering van de deelstaat Burgenland)

Abteilung 6 – Soziales,

Gesundheit, Familie, Sport (afdeling 6 – sociale zaken, gezondheid, gezin en sport)

Europaplatz 1,

7000 Eisenstadt, Oostenrijk

 • Behartiging van het hogere belang van het kind
 • Toezegging dat de kosten zullen worden gedragen
 • Toestemming van de instelling of de verzorger
 • Vermelding van de bevoegde autoriteit en bevoegdheidsverklaring
 • Gegevens over de minderjarige
 • Probleembeschrijving (reden voor plaatsing, doelen, bevindingen, expertisen, medische certificaten, gerechtelijke beschikkingen)
 • Toestemmingsverklaring van de personen bij wie het ouderlijk gezag berust

4 Wat is een "pleeggezin" volgens het nationale recht van uw lidstaat?

Het begrip “pleegouder” is in het Oostenrijkse recht in twee verschillende contexten van belang. Als het gaat om de ouderlijke verantwoordelijkheid, zijn pleegouders de personen die de zorg voor en de opvoeding van het kind geheel of gedeeltelijk op zich nemen en met wie een relatie moet bestaan of ontstaan die gelijkwaardig is aan de relatie tussen biologische ouders en kinderen (artikel 184 ABGB). De voorwaarden en controlemogelijkheden met betrekking tot de vraag aan welke personen (of welk paar) de jeugdzorg (alleen) de zorg voor en de opvoeding van het kind kan toevertrouwen, zijn vastgelegd in de regionale wetgeving van elk van de negen Oostenrijkse deelstaten.

5 Omvat het begrip "pleeggezin” ook familieleden of niet? Zo ja, welke?

In het Oostenrijkse recht wordt het begrip “pleegouder” met opzet zeer ruim gedefinieerd. Afgezien van de grootouders, die onder meer op grond van artikel 178 ABGB een bijzondere status genieten, kan elk (ander) familielid een pleegouder zijn, als hij/zij de zorg voor en de opvoeding van het kind (geheel of gedeeltelijk) op zich neemt en ten minste de intentie heeft om een ouder-kindrelatie op te bouwen die gelijkwaardig is aan de relatie tussen biologische ouders en kinderen. Of dergelijke personen onder toezicht van jeugdzorg staan, wordt eveneens geregeld door de wetgeving van elk van de negen Oostenrijkse deelstaten. In de meeste gevallen worden naaste familieleden, zoals grootouders en broers en zussen van de ouders, niet aan dergelijk toezicht onderworpen.

Laatste update: 28/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.