Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Tsjechië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaat er krachtens uw nationaal recht een verplichting tot voorafgaande raadpleging en het verkrijgen van toestemming vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind? Vermeld eventuele uitzonderingen.

In de praktijk stelt de centrale autoriteit via de lokale kinderbescherming vast welke mogelijkheden er zijn voor plaatsing.

2 Indien voorafgaande raadpleging en toestemming vereist zijn, welke autoriteit moet dan worden geraadpleegd en toestemming geven?

De centrale autoriteit raadpleegt de lokale kinderbescherming en geeft vervolgens al dan niet haar instemming. Deze instemming heeft een informeel karakter en wordt gegeven in de vorm van een schriftelijk advies.

3 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens).

De centrale autoriteit neemt contact op met de lokale kinderbescherming (een instantie op gemeentelijk niveau met uitgebreide bevoegdheden), die kijkt of er mogelijkheden zijn voor de plaatsing van het kind en, zo ja, waar (meer in het bijzonder wordt nagegaan of pleeggezinnen of tehuizen ruimte hebben).

4 Wat is een "pleeggezin" volgens het nationale recht van uw lidstaat?

Als geen van de ouders in staat is om voor het kind te zorgen, kan de rechter een wettelijke voogd aanwijzen voor het kind (dit gebeurt wanneer de ouders uit het ouderlijk gezag zijn ontheven, hun ouderlijk gezag is beperkt of geen van de ouders nog in leven is), of het kind bij een pleegouder of “andere persoon” plaatsen. Pleegouders en wettelijke voogden hebben recht op een heel specifieke sociale uitkering. De “andere persoon” heeft geen recht op een dergelijke uitkering.

De pleegouder is verplicht en bevoegd om het kind zelf te verzorgen en op te voeden. Bij het opvoeden van het kind vervult de pleegouder de rechten en verantwoordelijkheden van het ouderschap op passende wijze. De pleegouder is uitsluitend verplicht en bevoegd om beslissingen te nemen over dagelijkse aangelegenheden met betrekking tot het kind, om het kind in die aangelegenheden te vertegenwoordigen en om het vermogen van het kind te beheren. De pleegouder moet de biologische ouders op de hoogte stellen van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind. Zo nodig geeft de rechter de pleegouder aanvullende rechten en verantwoordelijkheden.

Als het kind niet bij een voogd, pleegouder of “andere persoon” kan worden geplaatst, kan de rechter gelasten om het kind in een inrichting te plaatsen.

5 Omvat het begrip "pleeggezin” ook familieleden of niet? Zo ja, welke?

Ja, in Tsjechië is een aanzienlijk aantal pleegouders familie van het kind. De mate van verwantschap en andere restricties zijn op geen enkele wijze in de wet omschreven.

Laatste update: 28/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.