Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Gibraltar
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaat er krachtens uw nationaal recht een verplichting tot voorafgaande raadpleging en het verkrijgen van toestemming vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind? Vermeld eventuele uitzonderingen.

Deel VIIIA van de Children Act 2009 vormt de omzetting van de specifieke procedures en verplichtingen die zijn bekrachtigd in het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1996. Het verdrag voorziet natuurlijk in samenwerking tussen staten met betrekking tot zaken waarin kinderen over de grens in alternatieve zorg worden geplaatst, bijvoorbeeld in pleegzorg of andere langetermijnregelingen die geen adoptie inhouden.

In het bijzonder vereist Sectie 93M van de Children Act 2009 dat er een rapport wordt ingediend bij de centrale autoriteit van een andere verdragsluitende staat, als het Care Agency (zorgbureau) overweegt een kind in een andere verdragsluitende staat te plaatsen (in de zin van artikel 33 van het verdrag), of om overleg te plegen (overeenkomstig artikel 56 van Brussel II bis).

De regels omtrent toestemming, verwijzingen en te volgen procedures hangen sterk af van de omstandigheden en de huidige status van het kind. Betreft de voorgenomen plaatsing bijvoorbeeld een kind voor wie het Supreme Court al een kinderbeschermingsmaatregel (Care Order) heeft genomen, dan moet de procedure worden ingesteld bij het Supreme Court, overeenkomstig hoofdstuk IV van het verdrag inzake de erkenning of tenuitvoerlegging van een beslissing.

Bovendien bepaalt sectie 67 van de Children Act dat niemand een kind voor wie een Care Order geldt, uit Gibraltar mag meenemen zonder de schriftelijke toestemming van iedere persoon die ouderlijke verantwoordelijkheid heeft voor het kind, of (in het alternatieve geval) toestemming van het Supreme Court.

2 Indien voorafgaande raadpleging en toestemming vereist zijn, welke autoriteit moet dan worden geraadpleegd en toestemming geven?

Zie hierboven.

Sectie 93K van de Care Act 2009 bepaalt dat de functies in het kader van het verdrag van een centrale autoriteit in eerste instantie moeten worden verricht door de minister van Justitie.

Voor de toepassing van de artikelen 24, 26 en 28 van het verdrag wordt onder autoriteit onder meer het Supreme Court van Gibraltar verstaan.

Voor de toepassing van artikel 35, lid 2, wordt onder autoriteit onder meer het Care Agency verstaan.

3 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens).

Wat betreft verzoeken aan de rechtbank volgen wij de procedures die worden voorgeschreven door de Verdragen van ’s-Gravenhage en de Rules of Court (procedureregels) – Family Proceedings (Children) (1996 Hague Convention) Rules 2011.

4 Wat is een "pleeggezin" volgens het nationale recht van uw lidstaat?

De Children Act 2009 bevat geen definitie van een pleeggezin. Wel worden er definities gegeven van pleegzorger en pleegzorg.

Met de term pleegzorger wordt een persoon bedoeld die door het Care Agency is goedgekeurd om pleegzorg te verlenen.

Met pleegzorg wordt bedoeld dat een kind dat zorg nodig heeft, onder de hoede wordt genomen van een persoon die geen ouder, adoptieouder of familielid is van het kind, of anderszins ouderlijke verantwoordelijkheid draagt voor het kind.

5 Omvat het begrip "pleeggezin” ook familieleden of niet? Zo ja, welke?

Wij spreken niet van een pleeggezin als het familieleden of vrienden betreft die voor een kind zorgen. Dit wordt “family/ friend’s placement” genoemd en er wordt naar verwezen als plaatsing bij een persoon die een band heeft met het kind.

Laatste update: 04/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.