Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Italië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaat er krachtens uw nationaal recht een verplichting tot voorafgaande raadpleging en het verkrijgen van toestemming vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind? Vermeld eventuele uitzonderingen.

In de Italiaanse wetgeving zijn op dit moment geen specifieke regels opgenomen voor de procedure van voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in artikel 56, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2201/2003. Overeenkomstig de algemene bepalingen vereist de plaatsing van een kind (d.w.z. plaatsing bij andere personen dan zijn ouders) echter de medewerking van de bevoegde rechterlijke instantie.

Bij de beoordeling van de plaatsing van een kind in Italië op grond van artikel 56 van de bovengenoemde verordening wordt aangeraden de centrale autoriteit voor Italië te raadplegen voor de benodigde informatie of ondersteuning (ministerie van Justitie, afdeling Rechtspraak Jeugd en Gemeenschap, centrale autoriteit, via D. Chiesa 24, 00136 Rome; tel. +39 06 6818 8535; e-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it).

2 Indien voorafgaande raadpleging en toestemming vereist zijn, welke autoriteit moet dan worden geraadpleegd en toestemming geven?

Voor plaatsingen is de medewerking van de rechterlijke autoriteit vereist; bij gebrek aan specifieke regels wordt geadviseerd voorafgaand aan een plaatsing de centrale autoriteit voor Italië te raadplegen. Het ontbreken van nationale regels voor grensoverschrijdende plaatsingen maakt het noodzakelijk dat de Italiaanse rechtbanken dergelijke plaatsingen toestaan naar analogie van het zorgstelsel overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Wet nr. 184 van 1983. Voor de plaatsing van een kind in Italië is derhalve de medewerking van de Italiaanse rechtbanken nodig.

3 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens).

Er zijn geen specifieke nationale regels.

4 Wat is een "pleeggezin" volgens het nationale recht van uw lidstaat?

In de nationale wetgeving is het concept “pleeggezin”, dat in de Italiaanse wetgeving kan worden vertaald als “famiglia affidataria”, niet gedefinieerd. Het concept wordt echter wel beheerst door Wet nr. 184 van 1983. In deze wet wordt “famiglia affidataria” gedefinieerd als een gezin (stellen met of zonder gezamenlijke kinderen of alleenstaande personen) verantwoordelijk voor de zorg voor een kind dat niet meer wordt gesteund en beschermd door zijn biologische ouders.

5 Omvat het begrip "pleeggezin” ook familieleden of niet? Zo ja, welke?

Volgens de nationale wetgeving (zie artikel 2 van Wet nr. 184 van 1983) kan elke minderjarige die tijdelijk geen geschikte gezinsomgeving heeft, worden ondergebracht bij een ander gezin, mogelijk met andere minderjarigen, of bij een alleenstaand persoon, of bij een gezinsvervangende gemeenschap, met het oog op de waarborging van zijn welzijn, opvoeding en scholing. Wanneer plaatsing in een geschikt gezin niet mogelijk is, kan het kind worden opgenomen in een private of publieke zorginstelling, bij voorkeur in de regio waar het kind woont. Bij gebrek aan een wettelijke definitie worden onder pleeggezinnen over het algemeen personen verstaan die geen ouders van het kind zijn. De nationale wetgeving maakt in dit verband geen onderscheid tussen familieleden en niet-familieleden. Wanneer een kind echter wordt weggehaald bij zijn gezin, moet de rechtbank eerst nagaan of het mogelijk is het kind bij familieleden te plaatsen. Zo niet, dan kunnen niet-familieleden worden overwogen.

Laatste update: 22/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.