Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Letland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaat er krachtens uw nationaal recht een verplichting tot voorafgaande raadpleging en het verkrijgen van toestemming vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind? Vermeld eventuele uitzonderingen.

Voordat de grensoverschrijdende plaatsing van een kind wordt gelast, moet de bevoegde familierechtbank (bāriņtiesa) met rechtsbevoegdheid in het arrondissement waar het kind wordt geplaatst, worden geraadpleegd en moet deze rechtbank met de plaatsing instemmen.

2 Indien voorafgaande raadpleging en toestemming vereist zijn, welke autoriteit moet dan worden geraadpleegd en toestemming geven?

Er moet een plaatsingsplan voor het kind worden ingediend bij het Letse ministerie van Justitie, dat op zijn beurt contact opneemt met de bevoegde familierechtbank in verband met de instemming.

De toestemming van de bevoegde familierechtbank is niet vereist wanneer ten tijde van de plaatsing het gezag over het kind niet aan de ouders is onttrokken of aan een andere persoon is toegekend.

3 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens).

Het Letse ministerie van Justitie is het centrale contactpunt voor de behandeling van plaatsingsbeslissingen waarnaar wordt verwezen in artikel 56 van de verordening en voor het doorsturen ervan naar een bevoegde autoriteit in Letland die plaatsingsbeslissingen neemt.

Lijst van vereiste documenten:

1. informatie over de juridische status van het kind en kopieën van alle relevante gerechtelijke beslissingen, en een vertaling daarvan naar het Lets;

2. informatie over de redenen waarom het kind uit het gezin moet worden geplaatst, en een vertaling daarvan naar het Lets;

3. kopie van de geboorteakte van het kind;

4. informatie over de behoeften van het kind (gezondheidstoestand, onderwijs, emotionele behoeften en talen waarin met het kind kan worden gecommuniceerd), en een vertaling daarvan naar het Lets;

5. een bewijs van schoolbezoek of deelname aan voorschools onderwijs en een medisch dossier (medisch onderzoek, vaccinaties en diagnosen), en een vertaling hiervan naar het Lets;

6. informatie over de persoon waarbij of het gezin waarin het kind wordt geplaatst.

*Indien een buitenlandse autoriteit geen specifieke persoon in Letland heeft aangewezen bij wie het kind zal worden geplaatst, zal een familierechtbank gezien het belang van banden met Letland voor het kind helpen een geschikte voogd of geschikt pleeggezin in Letland te vinden.

4 Wat is een "pleeggezin" volgens het nationale recht van uw lidstaat?

In Letland kunnen kinderen zonder ouderlijke zorg in een pleeggezin of onder voogdij worden geplaatst.

Een pleeggezin is een gezin dat pleegzorg biedt aan een wees of een kind zonder ouderlijke zorg totdat het kind waar mogelijk terug kan keren naar zijn ouders of totdat het kind wordt geadopteerd of onder voogdij wordt geplaatst.

Een voogd neemt alle ouderlijke rechten en verantwoordelijkheid op zich en vertegenwoordigt het kind in persoonlijke en eigendomszaken.

5 Omvat het begrip "pleeggezin” ook familieleden of niet? Zo ja, welke?

Een familielid van het kind of een niet-familielid dat de familierechtbank in staat acht om de taken van een voogd op zich te nemen, kan als voogd van het kind worden aangewezen.

Elk familielid dat voor het kind wil zorgen, kan als voogd worden aangewezen als hij/zij over de capaciteiten en eigenschappen beschikt die nodig zijn om de taken van een voogd te kunnen uitvoeren.

Laatste update: 07/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.