Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Malta
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaat er krachtens uw nationaal recht een verplichting tot voorafgaande raadpleging en het verkrijgen van toestemming vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind? Vermeld eventuele uitzonderingen.

De Social Care Standards Authority die is aangewezen als de centrale autoriteit voor Malta is de verantwoordelijke autoriteit in dit verband. Zie het antwoord op vraag 3.

2 Indien voorafgaande raadpleging en toestemming vereist zijn, welke autoriteit moet dan worden geraadpleegd en toestemming geven?

De Social Care Standards Authority die is aangewezen als de centrale autoriteit voor Malta is de verantwoordelijke autoriteit in dit verband.

3 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens).

Om een grensoverschrijdende plaatsing in Malta te registreren, moet de centrale autoriteit van de verzoekende staat verzoeken om de instemming van de centrale autoriteit voor Malta. Een aanvraag moet bij de Social Care Standards Authority, de centrale autoriteit voor Malta, worden gedaan en ingediend.

De procedure verloopt als volgt:

de centrale autoriteit voor Malta moet een volledig ingevuld aanvraagformulier ontvangen dat vergezeld gaat van de gevraagde stukken. Deze aanvraag moet worden ingediend door de centrale autoriteit van de verzoekende staat. Alle gevraagde stukken moeten in het Maltees of in het Engels worden verzonden.

Zodra het aanvraagformulier is ontvangen, stelt de centrale autoriteit voor Malta vast welk type plaatsing wordt overwogen.

De centrale autoriteit voor Malta stuurt de aanvraag en de stukken naar de relevante bevoegde Maltese autoriteit, bv. het bureau voor kinderbescherming Aġenzija Appoġġ, afhankelijk van het geval. De bevoegde autoriteit beoordeelt alle aanvragen op basis van haar expertise en schenkt passende aandacht aan de volgende aspecten met betrekking tot plaatsingen: educatieve/pedagogische aspecten, juridische ondersteuning, psychosociale/psychiatrische aspecten en veiligheid en bescherming van het kind.

De centrale autoriteit voor Malta kan vervolgens het besluit van de bevoegde Maltese autoriteit inzake de grensoverschrijdende plaatsing van het kind meedelen aan de centrale autoriteit van de verzoekende staat. De plaatsing kan pas plaatsvinden als de centrale autoriteit voor Malta toestemming heeft gegeven. De centrale autoriteit van de verzoekende staat deelt de centrale autoriteit voor Malta vervolgens de begindatum voor de grensoverschrijdende plaatsing mee.

Enkele stukken die bij de aanvraag moeten worden ingediend zijn:

a)    een kopie van de nationale identiteitskaart/het paspoort van de moeder, vader en kinderen

b)    de geboorteakte van het kind/de kinderen

c)    een zorg- en voogdijverklaring

d)    andere noodzakelijk geachte stukken.

4 Wat is een "pleeggezin" volgens het nationale recht van uw lidstaat?

Het begrip “pleeggezin” kom niet voor in de wetgeving van Malta. In artikel 2 van de Wet pleegzorg 2007 (hoofdstuk 491 van de wetten van Malta) wordt “pleegouder” gedefinieerd als “een of meer personen die door de Pleegzorgraad zijn goedgekeurd om de zorg voor een kind op zich te nemen”. Ook in artikel 2 van de Wet bescherming minderjarigen (alternatieve zorg) (hoofdstuk 602 van de wetten van Malta), die bij de inwerkingtreding de Wet pleegzorg 2007 vervangt, wordt “pleegouder” gedefinieerd als “een of meer personen die door de Pleegzorgraad zijn goedgekeurd om de zorg voor een minderjarige op zich te nemen”.

5 Omvat het begrip "pleeggezin” ook familieleden of niet? Zo ja, welke?

Het begrip “pleeggezin” kom niet voor in de wetgeving van Malta.

Laatste update: 05/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.