Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Noord-Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaat er krachtens uw nationaal recht een verplichting tot voorafgaande raadpleging en het verkrijgen van toestemming vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind? Vermeld eventuele uitzonderingen.

Ja – op grond van artikel 26 van de Children (Northern Ireland) Order 1995 (hierna de “Children Order” genoemd) is er een verplichting om zich te vergewissen van de wensen en gevoelens van het kind, de ouders of andere personen met ouderlijke verantwoordelijkheid en andere relevante personen en om rekening te houden met die wensen en gevoelens bij het nemen van een beslissing over het welzijn van dat kind.

2 Indien voorafgaande raadpleging en toestemming vereist zijn, welke autoriteit moet dan worden geraadpleegd en toestemming geven?

De Noord-Ierse wetgeving sluit over het algemeen aan bij de Children Act 1989 van Engeland en Wales. Er zijn drie categorieën:

• informeel – regelingen tussen ouders en familieleden zonder dat de maatschappelijke diensten daarbij betrokken worden;

• Voluntary Accommodated (vrijwillig gehuisvest) – regelingen tussen de ouders en de plaatselijke autoriteit (zie de artikelen 21 en 27 van de Children Order);

• Care Order (kinderbeschermingsmaatregel) – om deze Order te verkrijgen is een verzoek bij een rechtbank nodig (zie de artikelen 27 en 50 van de Children Order).

Particuliere pleegzorgregelingen zijn vergelijkbaar met die in Engeland en Wales (zie het informatieblad over Engeland en Wales).

3 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens).

Er is reeks pro-formaprocedures beschikbaar om de uitwisseling/verstrekking van informatie te vergemakkelijken, wanneer een kind of jongere pleegzorg krijgt en voor lopende evaluaties.

4 Wat is een "pleeggezin" volgens het nationale recht van uw lidstaat?

De Children Order bevat geen definitie van “gezin”. De term “authority foster parent” (pleegouder met gezag) wordt in de Children Order gedefinieerd als plaatsing bij een gezin, een familielid van het kind of een andere geschikte persoon, zoals gedefinieerd in artikel 27, lid 3, van de Order.

5 Omvat het begrip "pleeggezin” ook familieleden of niet? Zo ja, welke?

Op grond van artikel 27, lid 2, onder a), van de Children Order kan een kind worden geplaatst bij:

i) een gezin;

ii) een familielid, of

iii) een andere geschikte persoon.

De term “relative” (familielid) wordt in artikel 2, lid 2, van de Children Order gedefinieerd als “met betrekking tot een kind: een (stief)grootouder, een (half)broer of (half)zus, een oom of tante (een broer of halfbroer dan wel zus of halfzus van een ouder, of aangetrouwd) of een stiefouder”.

Laatste update: 05/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.