Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Schotland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaat er krachtens uw nationaal recht een verplichting tot voorafgaande raadpleging en het verkrijgen van toestemming vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind? Vermeld eventuele uitzonderingen.

Nationaal recht betreffende een kind dat wordt verzorgd door een familielid (kinship care; zorg door een verwant)

Er zijn verschillende wettelijke manieren waarop een Schots kind kan worden verzorgd door familieleden. Dit zijn:

a. een informele regeling.

Een kind kan door een familielid of vriend worden verzorgd (kinship carer; verwante verzorger), op grond van een overeenkomst tussen de ouders en de verwante verzorger en zonder instemming en buiten medeweten van de lidstaat. De verwante verzorger kan in Schotland wonen of elders;

b. door plaatsing door de plaatselijke autoriteit die verantwoordelijk is voor het kind (op grond van sectie 25 van de Children (Scotland) Act 1995).

Als niemand in staat is om voor het kind te zorgen of als de ouder ermee instemt dat het kind door de lidstaat wordt verzorgd, is de plaatselijke autoriteit die verantwoordelijk is voor het welzijn van het kind, verplicht om de behoeften van het kind te beoordelen en om rekening te houden met hoe de betrokkenen, onder wie het familielid of de vriend (de verwante verzorger) en het kind zelf, erover denken alvorens plannen te maken voor het kind, en is er een schriftelijke overeenkomst vereist tussen de verzorger en de plaatselijke autoriteit. Er worden ten minste politie- en gezondheidscontroles uitgevoerd;

c. door een beslissing in het kader van een kinderhoorzitting (children’s hearing; Children’s Hearings (Scotland) Act 2011).

In het kader van de kinderhoorzitting wordt bepaald welke plaatselijke autoriteit verantwoordelijk is voor het kind. Dit is doorgaans de plaatselijke autoriteit waar het kind woont. Ouders en anderen met ouderlijke verantwoordelijkheid hebben het recht om een kinderhoorzitting bij te wonen. Er kunnen ook andere naaste familieleden aanwezig zijn.

Een kind kan worden verwezen naar een kinderhoorzitting waarop zal worden beslist waar een kind zal verblijven. Hiertegen kan beroep worden ingesteld bij het Sheriff Court. Als er wordt beslist om een kind te plaatsen bij een verwante verzorger, moeten deze persoon en diens woning geschikt worden geacht en moet hij of zij erin toestemmen om de zorg voor het kind op zich te nemen.

2 Indien voorafgaande raadpleging en toestemming vereist zijn, welke autoriteit moet dan worden geraadpleegd en toestemming geven?

De plaatselijke autoriteit die verantwoordelijk is voor het kind, moet de verwante verzorger beoordelen. Als het familielid in het bevoegdheidsgebied van een andere plaatselijke autoriteit woont, moet deze beoordeling worden afgerond in samenspraak met de plaatselijke autoriteit waar de verzorger woont, als de plaatselijke autoriteiten het daarover eens zijn.

De plaatselijke autoriteit die verantwoordelijk is voor het kind, controleert of het familielid geschikt is en blijft verantwoordelijk voor het garanderen van die geschiktheid. Dit kan betekenen dat de betrokken plaatselijke autoriteit het familielid meer dan eens bezoekt en/of zich voor informatie moet wenden tot de plaatselijke autoriteit waar het familielid verblijft. Het is van wezenlijk belang dat de beide plaatselijke autoriteiten nauw communiceren om ervoor te zorgen dat de beoordeling zo betrouwbaar mogelijk is.

Het risico bestaat dat, als een beoordeling wordt ingekort, de plaatsing niet succesvol is en niet voldoet aan de behoeften van het kind. Een uitvoerige beoordeling is eveneens nodig om ervoor te zorgen dat het kind en het familielid de juiste ondersteuning krijgen vanaf het moment dat het kind bij het familielid gaat wonen. Dit is ook het geval als er wordt beslist om met het kind naar een ander land te verhuizen.

3 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens).

In Regulation 11 van de Looked after Children Regulations (Scotland) 2009 worden de algemene beginselen beschreven die de plaatselijke autoriteiten in acht moeten nemen.

Een plaatselijke autoriteit mag een kind alleen bij een verwante verzorger plaatsen wanneer zij zich ervan heeft vergewist dat:

a) plaatsing in het belang van het kind is;

b) plaatsing van het kind bij die verwante verzorger in het belang van het kind is;

c) op grond van de in Regulation 10, lid 3, bedoelde beoordeling dat de verwante verzorger een geschikte persoon is om voor het kind te zorgen;

d) zij rekening heeft gehouden met alle informatie waarover zij kan beschikken in verband met de uitvoering van haar taken op grond van sectie 17, leden 1 tot en met 5, van de Children (Scotland) Act 1995;

e) de verwante verzorger een schriftelijke overeenkomst is aangegaan met de plaatselijke autoriteit op grond van Regulation 12, en

f) de verwante verzorger een schriftelijke overeenkomst is aangegaan met de plaatselijke autoriteit over de in Schedule 4 vermelde aangelegenheden.

Voor de beoordelingsprocedure worden ten minste politie- en gezondheidscontroles uitgevoerd in het geval van een kortetermijbeslissing en wordt een volledige beoordeling uitgevoerd door de plaatselijke autoriteit die verantwoordelijk is voor het kind in het geval van langeretermijnbeslissingen voor een periode tot een jaar. De beoordeling omvat een beoordeling van de geschiktheid van de verwante verzorger om voor het kind te zorgen – dat deze zelf geschikt is en bovendien dat de huisvesting ook geschikt is voor het kind.

In het beoordelingsmodel bij kinship care moet uitdrukkelijk worden gekeken naar de behoeften van het kind en in hoeverre de verwante verzorger in staat is daarin te voorzien. De beoordeling moet dan ook worden gekoppeld aan de evaluatie van wat er in eerste instantie is geregeld, volgens het volgende tijdschema:

• na drie dagen;

• na zes weken;

• tijdige voltooiing van de beoordeling van de verwante verzorger met het oog op de evaluatie met het kind na 4,5 maand.

4 Wat is een "pleeggezin" volgens het nationale recht van uw lidstaat?

Een pleeggezin in Schotland bestaat uit ten minste een volwassene die is geselecteerd, goedgekeurd en geregistreerd als geschikte verzorger voor een kind dat onder de hoede is genomen door een plaatselijke autoriteit of een particulier of vrijwillig pleegzorgbureau, dat zelf weer geregistreerd is bij het Care Inspectorate en jaarlijks wordt geïnspecteerd aan de hand van de nationale zorgnormen.

5 Omvat het begrip "pleeggezin” ook familieleden of niet? Zo ja, welke?

Nee, in Schotland zou dit worden gedefinieerd als een “kinship care”-regeling. Onder verwante verzorger wordt in Schotland verstaan:

i) een persoon die familie is van het kind door bloedverwantschap, huwelijk of civiel partnerschap, zonder beperkingen met betrekking tot de graad van verwantschap;

ii) een persoon die bij het kind bekend is en met wie het kind al een band heeft. Het kan hierbij gaan om goede vrienden of personen die het kind goed kennen dankzij regelmatig contact en die kunnen worden beschouwd als behorende tot het netwerk van het kind.

Familieleden zijn niet beperkt tot bepaalde groepen of categorieën.

Laatste update: 03/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.