Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Slowakije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaat er krachtens uw nationaal recht een verplichting tot voorafgaande raadpleging en het verkrijgen van toestemming vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind? Vermeld eventuele uitzonderingen.

Voor de plaatsing van een kind in een pleeggezin is instemming vereist. Wanneer het Centrum voor de internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren, als de autoriteit die bevoegd is voor artikel 56, wordt gevraagd om instemming met een grensoverschrijdende plaatsing van een kind, raadpleegt het altijd het Centraal Bureau voor arbeid, sociale zaken en gezin, dat de verantwoordelijke instantie voor het welzijn en de rechtsbescherming van kinderen en voor sociale voogdij is.

2 Indien voorafgaande raadpleging en toestemming vereist zijn, welke autoriteit moet dan worden geraadpleegd en toestemming geven?

De deskundige aanbeveling van het Centraal Bureau is voor het Centrum bindend.

3 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens).

Het Centrum verzoekt om voldoende informatie en relevante documentatie betreffende de procedure en raadpleegt vervolgens het Centraal Bureau over de plaatsing. Als een kind in een jeugdzorginstelling moet worden geplaatst, is het de specifieke taak van het Centraal Bureau ervoor te zorgen dat er voor het kind een plek in een geschikte jeugdzorginstelling in Slowakije wordt gevonden.

Het Centraal Bureau doet het Centrum vervolgens een aanbeveling in de zaak en, als het kind in een jeugdzorginstelling moet worden geplaatst, inzake de specifieke instelling waar men het kind wil plaatsen.

Het Centrum verzoekt in de regel om informatie en documenten over gerechtelijke procedures en beslissingen die al zijn gegeven, over familieleden van het kind, alsmede de redenen voor de plaatsing, adviezen van psychologen of maatschappelijk werkers en eventuele adviezen van andere deskundigen.

4 Wat is een "pleeggezin" volgens het nationale recht van uw lidstaat?

Wet nr. 36/2005 betreffende de familie bepaalt dat als ouders niet voor een minderjarig kind zorgen of kunnen zorgen en als dit in het belang van het minderjarige kind is, de rechter kan beslissen het kind onder te brengen bij een pleegouder die de zorg voor het kind op zich wil nemen en aan de eisen voldoet. De pleegouder is verplicht het minderjarige kind dezelfde zorg te bieden die het kind van ouders zou krijgen. De pleegouder heeft het recht het minderjarige kind te vertegenwoordigen en het vermogen van het kind uitsluitend in gewone zaken te beheren. Voor de duur van de pleegzorg oefenen de ouders van het minderjarige kind alleen die ouderlijke rechten en plichten uit die niet onder de verantwoordelijkheid van de pleegouder vallen. Wanneer een pleegouder van mening is dat een beslissing over een fundamentele kwestie die de wettelijke voogd van een minderjarig kind heeft genomen, indruist tegen de belangen van het kind, kan hij een rechtbank verzoeken deze beslissing te toetsen. Ouders hebben recht op contact met een minderjarig kind dat in een pleeggezin is geplaatst. Wanneer de ouders en de pleegouder het niet eens kunnen worden over de uitoefening van dit recht, doet de rechter op verzoek van een van de ouders of de pleegouder uitspraak in de zaak. Bij de beslissing over de plaatsing van een minderjarig kind in een pleeggezin kijkt de rechter naar de hoogte van de onderhoudsverplichtingen van de ouders of andere natuurlijke personen die verplicht zijn om te voorzien in het levensonderhoud van het kind en gelast hen het onderhoud te betalen aan het bureau voor wettelijke en sociale bescherming van kinderen.

Naast pleegzorg erkent het Slowaakse recht nog een andere vorm van vervangende zorg (“vervangende persoonlijke zorg” genoemd), die echter niet als pleegzorg wordt beschouwd. Als een minderjarig kind uit huis wordt geplaatst en vervangende persoonlijke zorg ontvangt, geeft de rechtbank voorrang aan familieleden van het minderjarige kind als zij aan de voorwaarden voldoen.

5 Omvat het begrip "pleeggezin” ook familieleden of niet? Zo ja, welke?

De familierelatie of mate van verwantschap speelt geen rol bij de beoordeling van een pleegouder. Het kan echter gebeuren dat een verwant kind ook in een pleeggezin wordt geplaatst als de pleegouder aan de wettelijke eisen voldoet; in dat geval kan het “pleeggezin” ook bestaan uit familieleden.

Laatste update: 22/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.