Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Zweden
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaat er krachtens uw nationaal recht een verplichting tot voorafgaande raadpleging en het verkrijgen van toestemming vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind? Vermeld eventuele uitzonderingen.

Voor elke plaatsing van kinderen in een woning anders dan hun eigen woning is voorafgaande raadpleging en toestemming vereist. Als het kind wordt geplaatst bij de ouders van het kind of de personen die de voogdij hebben over het kind, zijn voorafgaande raadpleging en toestemming niet nodig.

2 Indien voorafgaande raadpleging en toestemming vereist zijn, welke autoriteit moet dan worden geraadpleegd en toestemming geven?

De sociale instantie van de gemeente waar het kind wordt geplaatst.

3 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens).

Een essentiële voorwaarde voor toestemming is een beoordeling door de sociale dienst waaruit blijkt dat de plaatsing in het belang van het kind is. Het uitgangspunt van elke beoordeling of de plaatsing al dan niet in het belang van het kind is, is zijn band met Zweden, bv. of het kind sociale contacten met ouders of familieleden in Zweden heeft en of zijn nationale of culturele achtergrond Zweeds is. Dit is van overeenkomstige toepassing op een plaatsing in het buitenland. Een andere vereiste voor toestemming voor een plaatsing in Zweden of een besluit inzake een plaatsing in het buitenland is het achterhalen van de mening van het kind met betrekking tot de plaatsing, voor zover mogelijk. Bovendien is de toestemming van de sociale dienst afhankelijk van instemming met de maatregel door de voogd van het kind en, als het 15 jaar of ouder is, het kind zelf. Voordat er toestemming kan worden gegeven, moeten de omstandigheden in de betreffende woning en de zorgsituatie in de woning worden onderzocht en moet het kind een verblijfsvergunning hebben als dat nodig is.

De sociale dienst moet het onderzoek voor mogelijke toestemming onverwijld verrichten en binnen maximaal vier maanden afronden. Onderzoeken kunnen met een bepaalde periode worden verlengd indien daarvoor speciale redenen zijn. Om een onderzoek te laten verrichten, moet de buitenlandse autoriteit in het dossier aangeven op welke individuele woning het verzoek tot plaatsing betrekking heeft.

Sociale diensten die een plaatsing in Zweden hebben goedgekeurd, zijn niet aansprakelijk voor gemaakte kosten in verband met de plaatsing, bv. de kosten van levensonderhoud van het kind of pleegzorgkosten.

4 Wat is een "pleeggezin" volgens het nationale recht van uw lidstaat?

Het begrip “pleeggezin” bestaat niet in de Zweedse wetgeving. Kinderen kunnen echter wel in een pleeggezin worden geplaatst. In hoofdstuk 3, artikel 2 van het Besluit maatschappelijke dienstverlening (2001:937) wordt “pleeggezin” gedefinieerd als een individuele woning waar namens de sociale dienst kinderen worden opgevangen voor permanente zorg en opvoeding of volwassenen worden opgevangen voor zorg en verpleging en dat niet op professionele basis wordt gerund.

5 Omvat het begrip "pleeggezin” ook familieleden of niet? Zo ja, welke?

Het Zweedse begrip “pleeggezin” omvat alle familieleden van het kind. Er is echter geen toestemming of specifiek besluit over zorg van de sociale dienst vereist voor plaatsingen in een individuele woning die toebehoort aan een van de ouders van het kind of een andere persoon die de voogdij over het kind heeft.

Laatste update: 27/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.