Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Czechy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy na mocy prawa krajowego istnieje obowiązek uprzedniego zasięgnięcia opinii i uzyskania zgody przed transgranicznym umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej? Proszę wymienić ewentualne wyjątki.

W praktyce organ centralny ma obowiązek dowiedzieć się od właściwej lokalnej agencji zajmującej się ochroną dzieci, jakie rozwiązania w zakresie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej są dostępne.

2 Jeżeli wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody, do którego organu należy się zwrócić o opinię i zgodę?

Organ centralny udziela zgody po zasięgnięciu opinii właściwej lokalnej agencji zajmującej się ochroną dzieci. Organ centralny udziela zgody nieformalnie, sporządzając stosowną opinię na piśmie.

3 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły).

Organ centralny kontaktuje się z właściwą lokalną agencją zajmującą się ochroną dzieci (organem gminy, któremu powierzono dodatkowe uprawnienia), która z kolei ustala, czy dziecko można umieścić w rodzinie zastępczej lub placówce, a jeżeli tak – wskazuje odpowiednią rodzinę lub placówkę (analizując, czy opiekunowie zastępczy i placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą przyjąć dziecko).

4 Co zgodnie z prawem krajowym rozumie się przez „rodzinę zastępczą”?

Jeżeli żadne z rodziców nie jest w stanie samodzielnie sprawować opieki nad dzieckiem, sąd może powierzyć obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem opiekunowi prawnemu (dzieje się tak w przypadku, gdy sąd pozbawił rodziców władzy rodzicielskiej bądź ją ograniczył lub gdy rodzice zmarli) lub opiekunowi zastępczemu; alternatywnie, dziecko można umieścić w pieczy „innej osoby”. Opiekun zastępczy i opiekun prawny mogą pobierać ściśle określone świadczenia społeczne. „Inna osoba” nie jest uprawniona do pobierania takich świadczeń.

Opiekun zastępczy jest zobowiązany i upoważniony do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wychowując dziecko, opiekun zastępczy w odpowiedni sposób korzysta z praw przysługujących jego rodzicom i wykonuje obowiązki spoczywające na jego rodzicach. Opiekun zastępczy jest zobowiązany i upoważniony wyłącznie do podejmowania decyzji dotyczących codziennych spraw dziecka, do reprezentowania dziecka w tych sprawach oraz do zarządu majątkiem dziecka. Opiekun zastępczy ma obowiązek informować rodziców dziecka o istotnych kwestiach wywierających wpływ na dziecko. W stosownych przypadkach sąd może przyznać opiekunowi zastępczemu dodatkowe prawa i powierzyć mu dodatkowe obowiązki.

Jeżeli dziecko nie może zostać objęte żadną z opisanych powyżej form pieczy, sąd może nakazać umieszczenie dziecka w placówce.

5 Czy pojęcie „rodziny zastępczej” obejmuje bliskich dziecka? Jeśli tak, proszę podać, których.

Tak, znaczna liczba opiekunów zastępczych w Republice Czeskiej jest spokrewniona z dzieckiem. W czeskim ustawodawstwie dotyczącym pieczy zastępczej nie przewidziano żadnych przepisów dotyczących stopnia pokrewieństwa ani żadnych innych ograniczeń.

Ostatnia aktualizacja: 28/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.